Банкеръ Daily

Пари и пазари

Публичните дружества намаляха с още едно

Още едно дружество напуска "Българска фондова борса" АД. Мениджърите на старозагорската фирма "Тракийски памук" АД предложиха, общото  събрание на акционерите й да гласува решение за отписване на компанията от регистъра на публичните дружества и на  други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор. Това става ясно от протокола за  проведеното  на 10 юни извънредно заседание на притежателите на такива книжа. Отписването е по реда на чл. 19, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“ от ЗППЦК. Изискването е броят на акционерите да е под 300,  четиринадесет дни преди общото събрание, както и в последния ден на предходните две календарни години, а  стойността на активите на дружеството да е под 500 000 лева съгласно последния  месечен счетоводен баланс и съгласно последните два заверени годишни финансови отчети.

По отношение на другото изискване на закона – за стойността на активите, и съгласно последния месечен счетоводен отчет, и съгласно последните две години счетоводният баланс е под 500 000 лева.

Гласувани са и промени в устава на дружеството във връзка с взетото решение за отписване на "Тракийски памук" АД от регистъра на публичните дружества, които ще влязат при условие, че КФН не откаже да одобри това решение на акционерите. Гласувани са и други изменения и допълнения с цел актуализиране на устава на дружеството.

След обсъждане са приети доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя. "Тракийски памук" завърши миналата година със загуба от 99 хил. лева, като решението е отрицателният финансов резултат да се отнесе във фонд "Непокрита загуба от минали години".
Общото събрание освободи от отговорност  членовете на съвета на директорите - Димо Петров,  председател на борда и изпълнителен директор, Донка Петрова и Люба Димитрова, за дейността им през изминалата година.

През 2013 г. поради трайната липса на интерес от бизнеса към отглеждания от фирмата памук, както и силно свития пазар на омаганен памук, "Тракийски памук" сменя предмета си на дейност, който вече е отдаване под наем на собствени недвижими имоти. Така се осигуряват и по-голямата част от приходите на фирмата.

През първото тримесечие бяха отписани единадесет емисии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във