Банкеръ Daily

Пари и пазари

Публични средства в размер на 26.4 млн. лв. отиват към стартиращи и социални предприятия

Фонд на фондовете (ФнФ) избра фонд мениджър за управлението на финансов инструмент (ФИ) „Микрокредитиране със споделен риск“. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бюджетът на инструмента е в размер на 26.4 млн. лв. и е разделен на девет обособени позиции, с ресурс от 1 млн. лв. до 6 млн. лв., като средствата ще се предоставят под формата на микрокредити.

Въз основа на извършената оценка Първа инвестиционна банка АД е класирана на първо място по всички обособени позиции. Към публичното финансиране, предоставено от Фонд на фондовете, банката е поела ангажимент да осигури допълнителни 8 492 000 лв., частен ресурс. Средствата от ФнФ се предоставят при нулева лихва, като по този начин крайните получатели ще заплащат средно претеглена лихва по заема, която е значително по-благоприятна от пазарната за сходни продукти.

Целта на инструмента е да подпомогне предприемачеството (в т. ч. и социалното) чрез кредитиране, включително на лица от определени уязвими групи, като безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания.

Чрез финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ ще се финансират дейности, свързани с придобиването на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие/разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице; развитието и повишаването на уменията на работниците и служителите, или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.

Размерът на микрокредитите е до 48 895 лв. и могат да са със срок на погасяване до 10 години. Предстои подписване на договор с избрания финансов посредник - Първа инвестиционна банка АД.

Това е втория финансов инструмент по ОПРЧР, който Фонд на фондовете пуска на пазара. В резултат на подписаните договори по първата процедура, публичните средства в размер на 3.4 млн. лв. са достъпни за стартиращи и социални предприятия от декември 2017 г. Към момента вече са финансирани 82 проекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във