Банкеръ Daily

Пари и пазари

Промяна в надзора и избор на одитор за 2019 г. при "ЧЕЗ Електро България"

Докато Комисията за защита на конкуренцията проучва офертата на "Еврохолд България" за купуване на активите на чешката компания CEZ у нас, дъщерното й дружество у нас  - "ЧЕЗ Електро България" АД, публикува покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26 ноември в София.
На това заседание ще се вземе решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на фирмата за 2019 година. Мениджърите предлагат да се избере специализираното одиторско предприятие "АФА" ООД, София.
По точка втора от дневния ред ще се обсъдят промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.
Проектът за решение предвижда освобождаване на Мартин Маречек от длъжност като член на надзорния съвет на "ЧЕЗ Електро България" АД - София. Предлага се на негово място да се избере Барбора Кржижкова.
Акционерите ще гласуват и за преизбиране на настоящ член на надзорния съвет на дружеството.  Предлага се одобряване на нов петгодишен мандат на Христо Петров, като той започва да тече от деня на изтичането на неговия сегашен мандат.

Инвеститорите не реагираха на обявената покана за свикване на извънредно общо събрание. На 22 октомври книжата на "ЧЕЗ Електро България" АД затвориха борсовата търговия при цена от 23.80 лв. за един брой, което оценява компанията на 119 млн. лева. От началото на годината котировките на тези книжа лъкатушат без ясно посока, но все нагоре. Първата цена на 2 януари бе 20.60 лв. за акция.

"ЧЕЗ Електро България" АД е компанията, която снабдява с електроенергия над 2 милиона крайни потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа в Западна България. Общо 67% от акциите й се притежават от мажоритарния акционер ЧЕЗ а.с. Чешка Република, а останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери - фирми и индивидуални инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във