Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОЛЕТНОТО ТОПЕНЕ НА ЛЕВОВЕТЕ НАБЛИЖАВА

Вече четвърти месец банковата ни система се радва на отлична левова ликвидност, която беше предшествана от поредица временни и слаби ликвидни трусове и вероятно ще бъде последвана от нови. Всеки месец юридическите лица дължат ДДС, данък върху печалбата и данък към общините. Обикновено по този повод в периода между 1-во и 15-о число от месеца към хазната се насочват над 200 млн. лева. До края на март фирмите и гражданите трябва да подадат и годишните си данъчни декларации и да внесат необходимите налози. Точната сума, която в тази връзка ще излезе от банковата система, не е известна, защото по закон юридическите лица през календарната 2002 г. правиха ежемесечни вноски, а сега при необходимост ще направят и изравнително плащане, но в какъв размер може само да се гадае.В началото на тази седмица наличните левови авоари на банковите ни институции в БНБ бяха 700 млн. лева. Най-търгуваните еднодневни депозитни междубанкови сделки се договаряха при около 0.6% на годишна база, едно евро се котираше спрямо лева срещу около 1.952 лева. След като банките и техните клиенти издължат ежемесечните данъци, сумата на наличните левове в системата ще се стопи под 500 млн. лева. Лихвите на междубанковия пазар ще се повишат, като тези по овърнайт депозитите ще отскочат до 1.5%, а съотношението евро/лев ще гравитира около 1.95. През последните работни дни от този месец и в първите от следващия, в резултат на плащането на годишните данъци, левовата ликвидност на банките по сметки в Централната банка ще се измерва на около 300 млн. лева. Тази сума е по-близо до екзистенц-минимума, отколкото до максимума на нивата, при които дилърите на паричен пазар се чувстват спокойно. Цената на едно евро трайно ще падне под 1.95 лева. Пазарът на държавни ценни книжа няма да влияе съществено върху паричния междубанков пазар. До края на месец март настъпва падежа на 20 млн. лв. ДЦК, а през същия период Министерството на финансите ще емитира и една емисия от нови тримесечни сконтови книжа с общ номинал 12 млн. лева. Отмененият аукцион, предвиден за 4 март, в редовния емисионен календар на финансовото ведомство най-вероятно няма да се състои през този месец. На него трябваше да се продадат седемгодишни лихвоносни съкровищни облигации с номинал 15 млн. лева. Той е анулиран заради провеждането на друг аукцион за продажба също на седемгодишни ценни книжа, но деноминирани в евро. Той се състоя на 10 март и бе предложено оставащото за реализация количество от 100 млн. евро. Обявеният за пласиране минимален обем беше 25 млн. евро. Нека да си припомним, че общото количество на емисията ще достигне 150 млн. евро. Лихвените плащания, начислявани при 5.75% ще се издължават веднъж годишно на 24 май, като първото е през 2004 г., а последното - през 2010 г., когато е и падежът на книжата. Първите 50 млн. евро от тази емисия се реализираха на 24 февруари при средна годишна доходност от 5.58 процента. В търга участие взеха 23 финансови институции от общо 25 избрани за първични дилъри за първото полугодие на настоящата година. Подадените чрез тях поръчки за участие достигнаха 76.5 млн. евро. Министерството на финансите продаде 55 млн. евро номинал при средно достигната цена от 100.55 евро за 100 евро номинал. Отговарящата й годишна възвръщаемост е 5.65 процента. Достигнатата максимална годишна доходност е 5.73, а минималната се установи на 5.41 процента. В резултат на това общото количество, което в момента е в обращение достигна 105 млн. евро, а среднопретеглената годишна доходност е 5.62 процента. На вторичния пазар настойчиво се предлагат обеми от тази емисия при 5.6% доходност. Това е сигурен знак, че вътрешният пазар в момента е заситен и при евентуалното предлагане дори на част от оставащото за пласиране количество от 45 млн. евро цената определено ще се понижи под 100 евро за евро номинал, т.е. доходността ще бъде по-висока от купона, който е 5.75 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във