Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ НАРАСНАХА С ОЩЕ ТРИМА

Професионалните инвеститори в България вече са 26, след като Комисията за финансов надзор (КФН) вписа в регистъра си Виктор Михайлов, Мария Иванджикова и Йордан Геров. Както е известно, за да бъде професионален инвеститор, едно физическото лице трябва през последните четири тримесечия да е извършило средно по десет сделки с ценни книжа на стойност, не по-малко от 10 000 лв. за тримесечие. Освен това портфейлът му от ценни книжа трябва да е на стойност най-малко 50 000 лв. и да е работило най-малко една година във финансовия сектор на длъжност, която изисква познания относно инвестирането в ценни книжа.
КФН вписа в публичния регистър и увеличението на капитала на Адванс Терафонд от 11.05 млн. лв. на 22 086 729 лв. чрез издаване на нови 11 036 729 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна - 1.20 лева. Земите, притежавани от дружеството, се увеличиха с 10 хил. декара и достигнаха общо 90 хил. декара. Надзорният орган потвърди и проспектите за вторично публично предлагане на емисиите корпоративни облигации на Лизингова компания АД и ФеърПлей Интернешънъл АД, като и двете двете емисии са вписани в публичния регистър. Емисията на Лизингова компания АД е със срок от три години, падеж на 10 ноември 2008 г. и обща номинална стойност от 2.2 млн. евро. Годишната лихва е 7.75%, като лихвените плащания се извършват на всеки шест месеца. Облигациите на ФеърПлей Интернешънъл са петгодишни, с падеж на 9 декември 2010 г., като общият номинал на емисията е 6.5 млн. евро. Лихвеният процент е плаващ в размер на шестмесечния Euribor + 4% на годишна база, а лихвите се изплащат през шест месеца.
Комисията за финансов надзор издаде лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ и СИИ Имоти АДСИЦ. Учредители на ФЕЕИ АДСИЦ са две юридически лица - „ЕкоИнвест Холдинг АД, притежаващо 30% от капитала, и „Енемона АД - собственик на 70% от капитала. Дружеството ще инвестира парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания. КФН потвърди проспект за публично предлагане на 150 хил. броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от СИИ Имоти АДСИЦ в резултат на първоначалното увеличение на капитала на дружеството. Негови учредители са „Банка Запад-Изток АД - с 40% от капитала, „СИИ Асетс Мениджмънт - с 30% от капитала, и „М 2 Агро Трейдинг ЕООД - с 30 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във