Банкеръ Daily

Пари и пазари

Проект на Наредба урежда дейността на клиринговата къща у нас

С проекта на Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща се урежда устройството, функциите и дейността на клиринговата къща. Тя се създава, за да обслужва борсовите сделки, сключени на стоковите борси, както и надзорът върху нея. С въвеждането на тази нова институция трябва да се гарантира равнопоставеността на участниците в борсовата търговия чрез осигуряване на финансова гаранция на задълженията на страните по борсовите сделки, ще се осигури по-прозрачен пазар и по-голяма сигурност при сключване на сделки със зърно и горива.

Създаването на клирингова къща ще даде възможност за стартиране на срочна борсова търговия в България. В регистъра за стоковите борси, за членовете на стокова борса и за брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса са вписани три стокови борси у нас: „Софийска стокова борса“ АД, „Българска стокова борса“ АД и „Национална стокова борса“ АД. През миналата
година на "Софийска стокова борса“ АД са сключени 1376 борсови сделки, на „Българска стокова борса“ АД – 8 борсови сделки и на „Национална стокова борса“ АД – 64 борсови сделки. Нито една от
посочените борсови сделки не е фючърсна или опционна.

Както навсякъде по света и у нас има нужда от клирингова институция, която да следи за приключването на сделките и да гарантира плащанията.

Ефектът от създаване на клирингова къща е улесняване на процеса, увеличаване на сигурността по транзакциите и ускоряване на скоростта, с която търговията може да се извършва.

Предложеният проект на този нормативен акт ще осигури законова възможност за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, съгласно Закона за стоковите борси и тържищата, в частта уреждаща устройство, дейност, управление и отговорност на клиринговата къща. С този документ са очертани правилата за членство в тази институция, конкретните изисквания към членовете, техните права и задължения.

Разписани са условията и редът за предоставянето на текуща информация за предлаганите услуги от страна на клиринговата къща чрез поддържане на електронна база данни и водените въз основа на тях регистри. Очертан е редът за достъп до тази информация.

Специално внимание е отделено на реда и условията, при които се създава и поддържа гаранционният фонд, неговото устройство и управление, като обособено структурно звено на клиринговата къща. Разгледан е редът за уреждане на споровете, възникнали от дейността на клиринговата къща при и по повод извършваните от нея услуги, както и надзорът върху нейната дейност.

За приемането на поректа на този нормативен акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на икономиката, респективно по бюджета на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във