Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Продукти за микро и малки предприятия

Пазарът на платежни услуги продължава да се развива с бързи темпове. Новите онлайн и мобилни разплащателни канали ще играят ключова роля в определянето на бъдещите пазарни лидери в сектора.

През изминалата година се наблюдаваше плавно, но стабилно увеличение на обема привлечени средства при клиенти в сегмент Микро и малки предприятия. През годината обемите нараснаха с около 5%. Традиционно за сегмента силно преобладават обемите привлечени средства, съхранявани от клиентите  по разплащателни сметки. В допълнение – през 2013 г. се наблюдава засилване на тази тенденция, като средствата, съхранявани по срочни депозити представляват едва 10% от общия размер привлечени средства при 23% в края на 2012 г. Този факт може да се възприеме и като следствие на повишаване на дейността на предприятията.

Запазва се тенденцията на спад при лихвени проценти по срочни депозити, като резултат от повишаване на нормата на спестяване от нефинансовите предприятия вследствие влошаване на бизнес климата, сравнително ниския интерес на клиентите в сегмента към продукта и наличието на добра ликвидност на банките. 

Оправдаха се очакванията ни от 2012 г. за засилване на активността на предприятията в сегмента. Действащите инициативи на Европейския съюз през 2012 г (Програми за развитие на селските райони, ОП Конкурентоспособност – Енергийна ефективност и зелена икономика, JEREMIE 1 – ва линия, JEREMIE  2-ра линия и др.) бяха основна причина за стимулиране на инвестиционната дейност на предприятията, която продължи и през настоящата година. Следствие на реализираните инвестиционни проекти през 2013 г. се наблюдава значителен ръст в оборотното кредитиране – обемът на предоставените кредити за оборотни средства е с 15% по-висок от предходната година. Необходимостта от по-голям обем оборотни средства е индикатор и за активизиране и разширяване на дейността на предприятията в резултат на извършените инвестиции.  

И през 2013 г. продължи тенденцията кредитирането на МСП да се извършва основно при прилагане на съвместни инициативи с външни институции – гаранционни и грантови схеми като JEREMIE ( 2-ра линия), НГФ ( ОП „Рибарство и аквакултури“ и ПРСР), ОП Конкурентоспособност, ПРСР на ДФЗ и др.

Предлаганите от банките ценови условия по кредити ( в т.ч лихви, такси и комисиони) през 2013 г отбелязаха значителен спад. Този факт е обусловен, както от силната конкурентна среда на междубанковия пазар, така и от усвояване от страна на банките на линии, целящи стимулиране на икономиката - ЕИБ, JEREMIE  2-ра линия, СЕВ и др.

През последните години клиентите в сегмент Микро и малки предприятия оцениха по-благоприятните възможности за реализиране на инвестиции и предлаганите допълнителни механизми, допринасящи за подобряване на условията за обслужване на кредити. И през 2014 г. ще продължат усилията ни за сътрудничество с национални и международни финансови институции като ЕИБ, ЕБВР, НГФ и др. за осигуряване на такива механизми – гаранционни схеми, целеви ресурс при по-благоприятни ценови условия и др. Те ще бъдат насочени към финансиране на инвестиционни проекти и предоставяне на оборотни средства, необходими за повишаване  производителността на предприятията. Фокус ще бъде финансиране на иновативни проекти, млади предприемачи, стартиращи предприятия и др. Една от значителните пречки за нормалното функциониране на предприятията през 2014 г.( основно в сектор Селско стопанство) е приключване на програмния период 2007-2013 г. и все още неясните параметри и условия по Оперативните програми на ЕС за следващия програмен период.

Автор: Екатерина Кирилова, директор Маркетинг и клиентски сегменти в УниКредит Булбанк

Facebook logo
Бъдете с нас и във