Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОДАЖБИ НА ЕВРО СПАСИХА БАНКИТЕ

Популярният израз Пари нема, действай бе лозунгът на българския междубанков пазар през тази седмица. Защото пари наистина нямаше. В средата на предходния период банковата система разчиташе точно на 400 млн. лв. по сметки в БНБ. Прогнозата от предишния брой на БАНКЕРЪ, че непосредствено след данъчните плащания наличностите в системата ще се понижат до 200 млн. лв., се сбъднаха. Потвърдиха се и очакванията, че в резултат на влошената левова ликвидност дилърите отново ще прибегнат до най-сигурния източник на свеж левов ресурс - да продават евро на Българска народна банка. След като към 14 ноември юридическите лица платиха на хазната дължимите ДДС и акцизи, а до 17 ноември - и данъка върху печалбата, общата наличност по сметки на търговските банки в БНБ се стопи до рекордно ниското ниво от 100 млн. лева и те бяха толкова през първия работен ден на седмицата. Тези наличности са крайно недостатъчни както за осъществяване на междубанковите преводи, така и за поддържане на минималните задължителни резерви. Още в понеделник сутринта част от банковите институции осъзнаха крещящата необходимост от свеж левов ресурс и това налага да продават евро на БНБ. Благодарение на възможността продадените на Централната банка евро да се отразяват по сметките на банките още в същия работен ден, те купиха 60 млн. лева и временно закърпиха положението. По този начин бе предотвратено масовото и верижно запушване на банките. Към края на деня авоарите на банките едва достигнаха 170 млн. лева. Еднодневните депозитни сделки се търгуваха в широкия диапазон от 4 до 8 процента. Регистрираните от БНБ сделки бяха общо за 83 млн. лв. при средно 6% на годишна база.Във вторник банките размениха срещу евро още 23 млн. лева. През този ден получените преводи от хазната бяха повече от парите, платени към нея, в резултат на което наличностите се повишиха до 230 млн. лева. Оборотите на паричния пазар достигнаха 90 млн. лв. при ясно изразен превес на търсенето на левове над предлагането им, а лихвите достигнаха 10% на годишна база.До края на седмицата в резултат на бюджетни преводи по сметки на банките при БНБ продължиха да постъпват левове. Ликвидността в системата се подобри. Предлагането на еднодневни депозити в левове взе превес над търсенето. Овърнайт депозитите се договаряха и при 2 процента.Дилърите на междубанковия паричен пазар се надяват нетните левови постъпления от хазната да продължат и през следващата седмица. Търговията с левов ресурс ще намери баланса между търсене и предлагане. Лихвените проценти ще се понижат и сделките ще се сключват под 2 процента.На 24 ноември БНБ ще проведе аукцион за продажба на държавни съкровищни бонове. Книжата са тримесечни, а общата им стойност е 12 млн. лв. по номинал. През изминалия период се сключваха сделки с държавни съкровищни облигации с остатъчен срок до падежа от пет години при 5.1% годишен доход. При 5.75% годишна възвръщаемост пък се договаряха облигациите със срок до падежа осем години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във