Банкеръ Daily

Пари и пазари

Проблемите в сектора на недвижимите имоти вземат още жертви

Комисията за финансов надзор продължава да прочиства списъка на публичните дружества, и така информира инвеститорите, че не могат да разчитат на тази стока. Някои от дружествата стоят от години на борсата, въпреки че са фалирали и техни акции не се тъгуват. Но не само те са в това положение, има и други фирми на БФБ, които с чиста съвест могат да бъдат свалени от търговия, без някой да пострада  от това.

Някои от тези дружества са в несъстоятелност, като дружествата със специална инвестиционна цел "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ и "Балканика имоти" АДСИЦ. Комисията за финансов надзор ги отписа от регистъра на публичните дружества, а това означава, че спира и търговията с техните акции на "БФБ-София". То всъщност при тези компании не е и имало кой знае какви сделки.

След 2008 г. поне дузина от акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) - за инвестиции в недвижими имоти, сдадоха лицензите си. Вярно е, че те не са от най-големите, но все пак тази тенденция очерта проблемите в сектора. А за някои от фондовете и се задълбочиха - някои  изпаднаха в несъстоятелност или стигнаха до ликвидация. Всяко  от дружествата имаше амбициозни предварителни планове, които така или иначе не се реализираха, а непремерените амбиции им изиграха лоша шега. А някои от инвеститорите загубиха вяра в печелившите възможности  на проекти с недвижими имоти през годините след 2008-а.

А през последните години и Асоциацията на колекторските агенции в България също "документира" подобни тенденции. А в анализите й постоянно присъстват четири сектора, сред които са строителството и операциите с недвижими имоти, наред  с търговията и транспорта.

В тази ситуация Комисията за финансов надзор "с чиста съвест" отне лиценза  на три от най-старите  дружества в сегмента да извършват  дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

"Хелт енд Уелнес" АДСИЦ - София

загуби своя лиценз (който има от 2006-а), тъй като изпадна в несъстоятелност. То бе създадено като дружество за инвестиции основно в недвижими имоти с туристическо предназначение - хотели, пансиони, курортни и вилни селища, в различна степен на завършеност. За диверсификация на портфейла бизнес моделът му предвиждаше покупка и на имоти с бизнес и търговско предназначение, на жилищни, производствени и складови постройки, както и със спортни и развлекателни функции. Дружеството развиваше и няколко спа проекта. Сред тях са: Sana Spa Hotel в Хисаря (бивш санаториум), Sana Park Rеsort, 5-звездeн комплекс в к.к. "Св. св. Константин и Елена".

Амбициите на учредителите обаче не бяха реализирани, въпреки че успяха да набавят паричен ресурс от взетите кредити за финансиране на текущите търговски дейности. "Хелт енд Уелнес" бе емитирало и облигации в размер на 15 млн. евро. Главницата по този заем бе дължима през 2019 година. Финансовите проблеми обаче натежаха. В края на 2016 г. дружеството остава без управители, а през април 2017-а съдът назначи временен синдик на "Хелт енд Уелнес". С решение на Софийския градски съд от юли 2017 г. дружеството е обявено в неплатежоспособност с начална дата 2 юни 2016-а. Със същото решение е открито производство по несъстоятелност, което още не е приключило.

Софийското дружество

"Балканика Имоти" АДСИЦ

притежаваше документа от август 2008-а. Инвестиционната му стратегия предвиждаше получаване на приходи от експлоатацията на недвижими имоти под формата на наемни и/или лизингови вноски, както и чрез продажба на тези активи. Дружеството залагаше на модела на активно управление на портфейла от недвижими имоти, финансови активи и свободни средства.  Плановете на дружеството бяха да секюритизира имоти с бизнес предназначение, а също с търговски  и хотелски  функции, с жилищно предназначение. Но в течение на годините не успя да развие бизнеса си. Към края на декември 2015 г. (последните публични данни) дружеството няма секюритизирани имоти,поради което то не акумулира никакви приходи, а резултатът от дейността му е загуба. Така бе и през всичките години от създаването на фирмата. Единственото изключение е 2010-а, когато 90% от печалбата, или 98 000 лв., са разпределени като дивидент.

Основният капитал на "Балканика Имоти" е 650 000 лв. и е разпределен между шестима акционери - четири фирми и двама индивидуални инвеститори. Дружеството е част от "Балканика холдинг груп" АД, което контролира 63.85% от капитала на имотния фонд. Фирмите, които компанията майка управлява, са специализирани в сферата на инвестициите в недвижимите имоти, в секюритизацията им, както и в строителство  на логистични центрове.

Комисията за финансов надзор отписа

"Юнивърсъл Пропъртис" АДСИЦ, София,

(заличен търговец) и издадената от фирмата емисия акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от регулатора, през август.

То загуби своя лиценз (който има от 2006-а) през февруари тази година, тъй като изпадна в несъстоятелност. Капиталът на фонда беше в размер на 6 500 000 лв., разпределен в 650 000 акции по 10 лв. всяка. "Дуалком" ООД, с регистрация в Белиз, притежаваше 49.23% от книжата му. Другият голям акционер  - "Юнивърсъл" ЕООД (собственост на Любомир Манчоров), е строително-инвестиционна компания, специализирана  в изграждането на жилищни, търговско-административни и логистични комплекси. Тя контролираше 34 процента.

"Юнивърсъл Пропъртис" се беше насочил основно към пазара в София, като вниманието му беше към жилищните и бизнес сгради, но не се изключваха и хотелски и ресторантски имоти. В тази връзка, и за разлика от другите дружества от сектора, фондът се ориентира към съвсем конкретен вид имоти. Бизнес моделът му предвиждаше покупка и изграждане на пет мотела предимно по основните пътни артерии и магистралите на България. Първите обекти (през 2006 г.) бяха мотел "Ихтиман" и мотелът на входа на София - "Изток". Фирмата закупи имоти и около Ябланица и Дупница, където трябваше да бъдат изградени подобни заведения. Амбициите на учредителите обаче не бяха реализирани, въпреки че успяха да набавят свеж ресурс чрез увеличение на капитала и от взетите кредити с цел закупуване на недвижими имоти и за строителство.

С решение на Окръжния  съд в Пазарджик от декември 2014 г. дружеството е обявено в неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост. Открито е производство по несъстоятелност. Точно година по-късно съдът постанови и прекратяване на дейността на фирмата.

И днес продължава разпродажбата на имотите на фонда. През януари тази година частен съдебен изпълнител направи четвърти опит за продажба на мотел "Ихтиман", тъй като "Юнивърсъл пропъртис" беше спряло да погасява дълга си към Пощенска банка.

Единственият светъл лъч за акционерите на фонда остана разпределението през  2007 и 2008 г. на дивиденти в размер на 1 020 523 лв., като всяка акция донесе на притежателя си брутно по 1.570 лева.

Освен изброените дружества  има поне още толкова, към които КФН е приложила мярката "отписване като публично дружество и издадената емисия акции", и очакваме следващата стъпка - окончателно спиране на извършването и на сделки с техните книжа. Това пък ще доизчисти борсовия списък и би подобрило имиджа на БФБ  като място за печеливши сделки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във