Банкеръ Daily

Пари и пазари

Призракът на ликвидацията броди у нас още преди COVID-19

Спира борсовата търговия с акциите на още две публични компании

"Българска фондова борса" АД губи още две публични дружества - "Сити Пропъртис" АДСИЦ и "Адванс Екуити холдинг" АД. Това е част от бизнеса, но все пак е тъжно събитие. Не всяка фирма успява да развие потенциала на своя проект, а друг път - просто за икономическата среда това е едно голямо ново предизвикателство. Някои дружества пък са създадени със срок на съществуване и просто трябва да затворят врати, когато всичко е свършено.

Това се случва с

"Адванс Екуити холдинг" АД.

Фирмата е дялов инвеститор със средносрочен и дългосрочен хоризонт в частни (непублични) компании. Тя предоставя финансиране за реализиране на перспективни бизнес проекти срещу дялово участие в тях. "Адванс Екуити холдинг" е първият български дялов инвеститор, чиято водеща цел бе финансирането на ново стартиращи бизнеси. Компанията акумулираше капитала си на фондовата борса и след това го насочваше към проекти с потенциал за висок растеж. Тя е създадена в началото на 2006 г., а от средата на същата година е регистрирана на "Българска фондова борса" АД чрез първично публично предлагане на акции.

По своята същност, дейността на "Адванс Екуити холдинг" е идентична с тази на популярните в САЩ и Западна Европа фондове за дялово инвестиране и рисков капитал (private equity / venture capital funds). Публичният статут на дружеството му осигуряваше по-лесен достъп до финансов ресурс, както и по-голяма прозрачност на осъществяваните инвестиции. Дружеството бе със срок на съществуване десет години, който изтича през 2020-а. Като през това време "Адванс Екуити холдинг" следваше да е реализирал пълен цикъл на инвестициите си чрез продажба на вече придобитите дялови участия (т.нар. изход от инвестиции).

И дойде момента, когато трябва да спре дейността си. А причината е съвсем прозаична. С решение на акционерите на "Адванс Екуити холдинг" АД, взето на  3 юли 2015 г., срокът за осъществяване на търговската дейност на дружеството е ограничен до 6 февруари 2020 година. А след това следва да започне законовата процедура по ликвидация, включваща продажба на неговите инвестиции и осребряване на имуществото на дружеството за да се удовлетворят кредиторите му. Останалите парични средства след удовлетворяването на кредиторите ще се разпределят между акционерите на "Адванс Екуити холдинг" АД под формата на ликвидационен дял.

Предвид изтичащия срок за осъществяване на търговска дейност, на извънредно събрание на притежателите на ценни книжа на фирмата за дялово инвестиране, проведено на през декември миналата година, са взети необходимите решения за прекратяване на дружеството. Определен е и двегодишен срок за процедурата за ликвидация и е избран ликвидатор - сегашният член на съвета на директорите Борислав Витанов Петков.

Като взетите решения от акционерите касаят само и единствено прекратяване на търговската дейност на "Адванс Екуити холдинг" АД, което след вписване на избрания ликвидатор в търговския регистър ще започне процедурата по ликвидация, чрез продажба на инвестициите и осребряване на имуществото му.

Що се отнася до дружествата от групата на "Адванс Екуити холдинг" АД, сред които са фирми, специализирани в сектор "земеделие" - "Агро Тера Север" ЕАД, "Ремусс" ООД и "Агро Тера Трейд"ЕООД, компании, осъществяващи дейност в сектор "енергийна ефективност" - "Енерджи Ефект" ЕАД и "Адванс Енерджи 1" ЕООД, дружеството от сектор "високи технологии" - "СЕП България" АД, както и фирмата "Енерджи Инвест" ЕАД, което осъществява дейност в сектор "възобновяеми енергийни източници", ще продължат без никаква промяна да осъществяват и развиват дейността си, независимо от ликвидацията на контролиращото ги дружество "Адванс Екуити холдинг" АД.

Общото събрание на

"Сити пропъртис" АДСИЦ - София

в което най-големи акционери са Кънчо Стойчев и Андрей Райчев, реши да прекрати дейността на дружеството и открива производство по ликвидацията му. Това е записано в протокола от заседанието, проведено на 17 март. Предложението е на съвета на директорите.

Целта на ликвидацията е превръщането на дружеството в непублично или заличаване от Търговския регистър. В момента акциите на "Сити пропъртис" са регистрирани и се търгуват на "БФБ-София".

Дружеството притежава само един актив - жилищна сграда за сезонно ползване в голф селище "Блексирама" край Балчик. Поради ограничения брой акционери според книгата на акционерите към 10 февруари тази година и поради наличието само на един актив на дружеството, ликвидаторът ще назначи независима оценка преди продажбата му. Според плана за ликвидация недвижимият имот може да бъде прехвърлен на акционер/и в дружеството, според оценката, ако не се увреждат правата на останалите акционери и кредиторите. В този случай този, който придобие собствеността е длъжен да заплати на останалите акционери припадащата им се част от стойността на имота.

Ликвидаторът няма да има право да извършва сделки с активи на дружеството, освен с цел осребряване на имуществото на фирмата.

Дружеството има да си събира 5400 лева от фирмата "Фиск" ЕООД. Срещу тях обаче стоят  задължения за 87 352 лева.

"Сити пропъртис" има капитал от 1 300 000 лева, разпределен в същия брой акции. ПОК "Доверие" чрез своите фондове притежава 246 408 акции. На събранието са присъствали лично акционерите Кънчо Стойчев - 25.01%, и Андрей Райчев - 25.01%. "За" са гласували всички присъствали на общото събрание.

За ликвидатор е назначен юриста Атанас Гогов, като е определено и месечното му възнаграждение в размер на 800 лева. За осем месеца трябва да приключи производството по ликвидацията на дружеството. Общото събрание е приело и план, по който ще се извърши процедурата.

Сега се очаква разрешение от КФН за ликвидацията на "Сити пропъртис", одобрение на избрания от акционерите ликвидатор и подаване на заявление за прекратяване на издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел.

"Сити Пропъртис" АДСИЦ е регистрирано през април 2007 г. с основен капитал 500 000 лв обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. на всяка акция. И от декември същата година има лиценз от КФН за извършване на дейност по секюритизация на недвижими имоти, т.е. инвестира парични средства, акумулирани от продажба на акции, в такъв тип активи. На 28 май 2008 г. основният капитал е увеличен на 650 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във