Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРЕЗ 2003 г. ДЦК ЩЕ ИМА ЗА ВСИЧКИ ОТ СЪРЦЕ

Емисионният календар на финансовото министерство е вече огласен и може да се каже, че през започващата година държавни ценни книжа ще има за всички купувачи. Финансовото ведомство подчерта, че ще бъде отзивчиво към желанията на инвеститорите. В прав текст това ще рече, че то е готово по всяко време и да емитира допълнителни количества ДЦК, и да ги изкупува при взаимноприемливи условия.В последните години се оформиха интересни тенденции. Към 31 декември 2000 г. общият размер на държавните ценни книжа, емитирани по реда на Наредба N5, бе 946 млн. лева. Нека да си припомним, че за първи път в края на 2000 г. министерството обяви целогодишната си политика по отношение на ДЦК за финансовата 2001 година. Към края й, в резултат на настъпилия падеж на някои емисии, но повече на новоемитирани ценни книжа, сумата на вътрешния ни дълг по това перо нарасна със 131 млн. лв. и достигна 1.08 млрд. лева. Една година по-късно, към 30 ноември 2002 г., дългът на България в тази му част се увеличи нетно с нови 341 млн. лв. и достигна близо 1.42 млрд. лева. За започващата финансова година идеята на министерството е нетното финансиране да бъде увеличено с поне още 150 млн. лв., като при добро стечение на обстоятелствата тази сума се очаква да достигне и даже да надскочи 300 млн. лева. В резултат на това към края на 2003 г. вътрешният дълг на страната ни по ДЦК, емитирани в левове от т. нар. редовни емисии, ще нарасне до 1.7 млрд. лева. През 2001 г. беше предвидено пласирането на ДЦК на първичния пазар да става пропорционално през месеците на годината и беше заложена средномесечна сума на продажбите от 63 млн. лв. номинална стойност. За изминалата 2002 г. тези суми бяха също пропорционално разположени във времето - редуваха се продажби на общ номинал 57 млн. лв. и 47 млн. лв. за всеки следващ месец. Новото и безспорно най-напредничавото в календара за сегашната 2003 г. е възприетият принцип на обвързаност на новите емисии ДЦК с паричните потоци от хазната към търговските банки. Ето защо през януари ще бъдат пуснати в обращение нови 117 млн. лв. номинал, през февруари 57 млн. лв. и през март едва 27 млн. лева. През второто тримесечие съответно са предвидени 97 млн. лв. номинал за април и по 32 млн. лв. за следващите два месеца. За летния сезон са предвидени 92 млн. лв. номинал през юли и 27 и 32 млн. лв. съответно за другите два месеца от периода. През последните три месеца от годината ще бъдат емитирани съответно нови 107 млн. лв. през октомври и по 52 млн. лева през последните два месеца. Тук задължително трябва да се отбележи, че при промяна на конюнктурата на пазара Министерството на финансите е готово своевременно да коригира обявения вече календар - както като дати за пласиране на книжата, което би станало само при екстрени ситуации, така и като количество на предварително обявените емисии ДЦК. Основната идея на емисионната политика на финансовото ведомство е единствено търсенето да определя предлагането. И то не на всяка цена, а при строго съблюдаване на настроенията на пазара с цел да не се постигнат драстични флуктуации в доходността на емисиите с различна срочност. При сегашното състояние на световните финансови пазари и драстично ниските основни лихви по щатските долари от 1.25% и по еврото от 2.75%, както и при съществуването на реалната вероятност Европейската централна банка в най-скоро време да намали основната си лихва поне до 2.5%, се очаква търсенето на българските държавни ценни книжа да се запази високо и дори да се увеличи. Предпоставка за това е и добрата им оценка от световните рейтингови агенции. Това от своя страна ще доведе до осезателно намаляване на основния лихвен процент, както и до леко понижаване на доходността на книжата като цяло. Този ефект ще бъде по-слабо изразен при най-дългосрочните, 10-годишни съкровищни облигации. През годината се предвижда да бъдат пуснати в обращение нови ДЦК с общ номинал 724 млн. лева. От тях тримесечните сконтови ценни книжа са общо 144 млн. лв., които ще бъдат разпределени за продажба в 12 емисии. Аукционите за продажбата им БНБ организира в края на всеки месец. Едногодишните безлихвени бонове ще са общо 80 млн. лв., разпределени в четири емисии. Оставащите лихвоносни средносрочни и дългосрочни ценни книжа ще се предлагат в емисии от отворен тип, всяка една от които ще се пласира чрез няколко аукциона до запълване на количеството й. През първото полугодие на годината са предвидени продажбите на по една три-, пет-, седем- и 10-годишна емисия ДЦК и по още една за второто шестмесечие. Така се отваря една възможност пред министерството, вместо да емитира извънредни емисии в зависимост от интереса към книжа с определени параметри, общият й обем да бъде увеличаван след предварително обявяване на новото й количество в разумен срок от поне две седмици. По този начин ще се постигне окрупняване на емисиите ДЦК и в рамките на една календарна година ще имаме само по две емисии от лихвоносните ДЦК с еднаква срочност, а защо не и по една. Тригодишните облигации ще бъдат общо за 100 млн. лв., т.е. по 50 млн. лв. за всяка от емисиите, което количество ще се пласира пропорционално чрез два аукциона. Петгодишните ценни книжа ще са общо за 150 млн. лв., разпределени също в две емисии по 75 млн. лв. всяка. Те са предвидени да се пласират на по три аукциона за всяка емисия. Седемгодишните книжа ще са също за общо 150 млн. лева. Като всеки 75 млн. лева от тях ще се разиграва на четири търга. Съкровищните облигации с оригинална срочност от десет години ще са разпределени също в две емисии, всяка за по 50 млн. лв. продавани на два пъти в полугодие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във