Банкеръ Daily

Пари и пазари

Предлагат Маню Моравенов за нов член на борда и изпълнителен директор на БФБ

Доц. д-р Маню Моравенов има близо 25-годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари.

Промени в мениджмънта ще обсъдят акционерите на "Българска фондова борса" АД на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 17 септември, четем в писмените материали по дневния ред.

Проектът на решение предвижда освобождаване на Иван Ангелов Такев като член на Съвета на директорите на "Българска фондова борса" АД. В момента той е изпълнителен директор на дружеството.
Заедно с това се предлага на общото събрание да избере Маню Тодоров Моравенов за член на съвета на директорите на БФБ, като ще довърши текущия мандат на освободения член на борда.

Съветът на директорите на "Българска фондова борса" предложи доц. д-р Маню Моравенов да влезе в състава му и да стане изпълнителен директор на институцията.  Той ще оглави БФБ на мястото на досегашния изпълнителния директор Иван Такев, който по свое желание преминава на друга позиция в небанковия финансов сектор в България.
Доц. д-р Маню Моравенов е безспорен авторитет с близо 25-годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. През това време той заема редица ръководни длъжности в институции и неправителствени организации на българския капиталов и инвестиционен пазар, сред тях Комисията по ценни книжа и фондови борси (сега КФН), работни групи към Министерството на финансите, БФБ, Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Националната комисия по корпоративно управление и др. През последните години е ангажиран активно в управлението на кредитния портфейл и кредитоспособността на компаниите, както и ръководенето на процесите при различните източници на финансиране като: корпоративни заеми и банково финансиране, емитиране на облигации, IPO-та и капиталово финансиране.
"21 години след получаване на лиценз и стартиране на регулирания капиталов пазар в нашата страна БФБ има необходимата организация, инфраструктура, институционална и международна представителност, които й отреждат достойно място сред европейските борсови оператори. Като един от създателите на тази организация от мен може да се очаква приемственост и продължаване на политиките на борсата. Моята визия за развитието на БФБ е тя да се превърне не само във висококачествен и рентабилен, саморегулиращ се пазар на финансови инструменти, но също така да добави стойност към процеса на набиране на капитал и управление на активи в България и региона", каза доц. д-р Моравенов.
Доц. д-р Моравенов е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление и играе активна роля в създаването на законодателството, и на инфраструктурата на регулираните капиталови пазари в България. Той е доцент и дългогодишен преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.
Доц. д-р Моравенов притежава докторска степен по "Финанси, кредит и застраховка" от Софийски университет "Св. Климент Охридски" и магистърска по "Икономика и информатика" от Университета по национално и световно стопанство. Има множество специализации, автор е на две монографии, десетки студии, статии и доклади в престижни български и чуждестранни научни издания.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на "Българска фондова борса" АД, към датата на решението на съвета на директорите за свикване на общото събрание - 8 август, е 6 582 860, като всяка една акция е с право на един глас в общото събрание и дава право на акционера да гласува с един глас в Общото събрание.

Държавата чрез Министерството на финансите контролира 50.05% от капитала. Другите акции са разпределени между инвестиционни посредници и търговски банки (с 15.53%), други фирми (с 20.33%) и индивидуални инвеститори, които притежават 14.08% от книжата с право на глас.

Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само инвеститорите, които са вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на "Българска фондова борса" АД 14 дни преди датата на неговото заседание, а именно на 3 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във