Банкеръ Daily

Пари и пазари

Прецизира се начина на предоставяне на информация за даден акционер

С измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа се въвеждат разпоредби за начина на предоставяне и съхранение на необходимата идентификационна информация за даден акционер. Те вече са в сила от 22 март, когато бяха обнародвани допълненията към този нормативен акт. Прецизира се и кръгът от лица, на които може да бъде предоставена тази информация, както и лицата, от които може да се изиска съответната информация, с цел улесняване упражняването на правата на акционерите в публични дружества, включително защита на предаваната информация. Законодателят е предвидил и въвеждане на срок за съхраняване на идентификационните данни на акционер при съобразяване с европейския регламент за личните данни.
В изменения Закон за публичното предлагане на ценни книжа са прецизирани и разпоредбите, свързани с правото на глас на акционера по отношение на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество. Същевременно, с оглед избягване на конфликт на интереси, между акционер в публично дружество и член на управителните и контролните органи, в чл. 112 се създават две нови алинеи 4 и 5. В тази връзка новите разпоредби налагат съответно и някои изменения в Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията. Те ще са в посока доразвиване на елементите, заложени в политиката за възнагражденията, както и допълване на информацията, която следва да се предостави в годишния доклад на дружествата за прилагане на политиката за възнагражденията.
С измененията и допълненията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в нормативната уредба се въвежда фигурата на "упълномощен съветник". Той ще е юридическо лице, което по занятие анализира вече разкрита, регулирана и друга информация, свързана с публични дружества, с цел предоставяне на проучвания, съвети и препоръки във връзка с упражняването на правото на глас на инвеститорите. Въвеждат се задължения, които има упълномощеният съветник към инвеститорите, а именно публикуване на интернет страницата му и актуализиране на публикуваната от него информация в хода на извършване на основната му дейност. Въвеждат се също така изисквания за прилагане на кодекс на поведение от тези лица, както и други задължения към инвеститорите, като надзорът за спазване на тези задължения ще се осъществява от Комисията за финансов надзор, при която тези лица следва да бъдат регистрирани. За тази цел е направено изменение и в Закона за Комисията за финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във