Банкеръ Daily

Пари и пазари

Правителството иска търговията с акции на борсата да се облага с ДДС

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е внесен в Народното събрание на 9 октомври. Предстои разпределянто му по парламентарни комисии.

Документът бе одобрен от правителството на редовното му заседание на 2 октомври, а предложенията бяха внесени от министъра на финансите. Целта е със законопроекта да се въведат в националното данъчно законодателство разпоредбите на две евродирективи. И така да се предотвратят случаите на прехвърляне на печалби и данъчно планиране, водещо до по-ниско облагане или до липса на облагане.

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за счетоводството.

Промените в Закона за данъка върху добавената стойност предвиждат търговията с акции или дялове да се облага с 20% ДДС, ако дружеството притежава недвижим имот или част от него. Поправката стана обект на спорове сред експертите, тъй като според българското законодателство купуването на акции не означава придобиването на фактическо право върху притежавания от дружеството имот.
От Министерството на финансите искат да се дефинира като доставка на стока прехвърлянето на акции или дялове, еквивалентни на акции в дружества, които дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост върху нов недвижим имот или част от него.
Мотивът за това е, че от тяхното прехвърляне дадено лице може да получи юридически или фактически права на собственост върху нов имот или за част от него. От БФБ обаче поискаха прецизиране на текста. „Така предложеният текст дава възможност да се тълкува, че в приложното му поле попадат акции, допуснати до търговия на регулирани пазари и другите места за търговия“, опонират от борсата. Според експертите й основната предназначение на този тип акции е реализирането на печалба вследствие промяна в цената им или постигане на дивидент на доходност. Освен това има и наложена европейска практика да не се начислява ДДС на публично търгувани акции.

Има и някои изключения в поректозакона, които се отнасят за банките, застрахователните дружества, пенсионните и инвестиционните фондове, управляващите дружества и всички други, изготвящи своите отчети по Международните счетоводни стандарти съставят. Изключенията са за финансовите институции се правят, тъй като Министерството на финансите приема, че придобиването на недвижим имот, като косвен ефект от сделката с финансовия инструмент, не е с цел да се извлече печалба или доходност от придобиването и държането или търговията с дадения финансов инструмент.
Също така с данък няма да се облага търговията с ценни книжа, ако компанията е допусната до търговия на регулиран пазар, както и за ценни книжа.
Според Българската стопанска камара (БСК) разпоредбата е неясна и се разпростира отвъд посочената в мотивите към законопроекта цел да се преустанови "често практикувано от някои данъчно задължени лица заобикаляне на закона, при което чрез изповядване на сделки за прехвърляне на акции и дялове фактически се прехвърля собствеността върху недвижими имоти, предназначени да бъдат използвани за жилищни нужди на физически лица, като по този начин се избягва възникването на задължения за ДДС".

Facebook logo
Бъдете с нас и във