Банкеръ Daily

Пари и пазари

Повече са възможностите за ефективно приключване на сделките с ценни книжа

Така ще повишим ликвидността на капиталовия ни пазар и ще увеличим доверието на инвеститорите в него, сигурен е Васил Големански.

От 18 септември 2017 г. ще бъде възможно подаването на трета за деня заявка за сетълмент* от "Централен депозитар" АД в оперираната от БНБ Система за брутен сетълмент в реално време (RINGS), съобщиха от дружеството.

Проектът е реализиран съвместно с Българската народна банка в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и Съвета за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа.

"Убедени сме, че с тази стъпка ще увеличим ефективността при приключването на сделките с ценни книжа на ежедневна база, като цяло ще повишим ликвидността на капиталовия ни пазар и увеличим доверието на инвеститорите в него", коментира Васил Големански, изпълнителен директор на "Централен депозитар" АД.

В момента сетълментът на ценни книжа се извършва с две заявки - в 11:30 и 15:00 часа.

Във връзка с промяната, по предложение на "Централен депозитар" АД и съгласувано с банките, от 18 септември графикът на системния ден на RINGS ще бъде: час на подаване на първа заявка - 10:30 ч.; на втора заявка - в 12:30 ч. и на трета - в 15:00 часа.

Въвеждането на трета заявка за сетълмент ще позволи на участниците на капиталовия пазар да приключват сделките си по-рано в рамките на деня. Също така те ще разполагат с повече възможности за извършване на корекции в рамките на сетълмент деня, така че да се избегнат закъсненията на приключването на сделки с ценни книжа. А и ще повиши ефективността на сетълмента съответно и ликвидността на пазара.

"Централен депозитар" АД е единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа. Акционери на депозитаря са Министерство на финансите, големите търговски банки и инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа.

Това е поредна стъпка в посока усъвършенстване дейността на "Централен депозитар" АД. Припомняме, че от месец май в стремежа си да предоставя надеждна и навременна информация на инвестиционната общност в страната ни, депозитарната институция започна да публикува ежедневно статистика за свободно търгуемите акции (фрий-флоут-а) на публичните дружества. Достоверната и своевременно предоставена информация е от ключово значение при вземането на правилни инвестиционни решения. "Затова и следваме последователно своята политика за осигуряване на публични услуги, които да подпомагат развитието на устойчив капиталов пазар в България." Така тогава Васил Големански обясни необходимостта от тази мярка. Статистиката съдържа данни за размера на емитента, емисията, броя на регистрираните финансови инструменти от тази емисия, фрий флоута и броя на акционерите.

* Сетълмент се нарича окончателното прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес - при покупко-праджба на ценни книжа или в търговски операции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във