Банкеръ Daily

Пари и пазари

Половината от печалбата на БФБ отива при акционерите

Съветът на директорите предлага 50% от нетната печалба на "Българска фондова борса" АД за 2018 г., в размер на 207 663.02 лв., да се разпредели като дивидент на акционерите, или по 0.03155 лв. на всяка акция. Това става ясно от писмените материали към поканата на свикване на редовно общо събрание на дружеството на 18 юни.

Останалите 50%, в размер на 207 663.02 лв., ще се разпределят като допълнителни резерви на фирмата.

В съответствие с Правилника на "Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща, както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници - чрез съответния инвестиционен посредник, а за акционерите без сметки при инвестиционен посредник - чрез клоновете на "Банка ДСК" ЕАД в страната. Разпределението на сумите се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент;
За да се стигне до това благоприятно за акционерите разпределение на печалбата, общото събрание трябва да приеме на доклада на директорите за дейността на дружеството през миналата година и докладите на регистрирания одитор и заверените от него годишни финансови отчети на БФБ (индивидуален и консолидиран). Реализираната печалба за 2018 г. след облагане с данъци е в размер на 415 326.04 лева. Година по-рано положителният финансов резултат бе само 206 000 лева. 

Общото събрание ще обсъди и предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Иван Такев, Асен Ягодин, Христина Пендичева, Васил Големански и Любомир Бояджиев, от отговорност за дейността им през 2018 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 9 юли на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружество на борсата, които дават право на инвеститора да упражни правото си на глас в общото събрание, е 31 май.

Гласуваният от "Българска фондова борса" АД дивидент за 2017 г. бе в общ размер на 103 116.57 лв. или по 0.01566 лв. за един брой. От печалбата на БФБ за 2016 г. акционерите си разпределиха 31 622.98 лв., а всеки от тях взе по 0.0048 лв. за една акция.

<!--![endif]--><!--![if-->Министерството на финансите контролира 50.05% от акциите с право на глас и ще получи лъвският пай от дивидента за 2018-а. Инвестиционни посредници и търговски банки имат дял от 15.89%, други фирми държат 20.56%, а индивидуални инвеститорите - 13.50% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във