Банкеръ Daily

Пари и пазари

Покупката на енергийната борса преобърна печалбата на БФБ

Консолидираната печалба се дължи главно на консолидацията на дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса" ЕАД и ръста на финансовите приходи, отбеляза Иван Такев, изпълнителен директор на "БФБ".

Към края на миналата година нетният финансов резултат на групата "Българска фондова борса" АД е печалба в размер на 3.292 млн. лв., става ясно от счетоводния й отчет. Преди година тя беше само 202 хил. лева. А този обрат се дължи главно на консолидацията на дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ) и постигнатия ръст на финансовите приходи, отбеляза Иван Такев, изпълнителен директор на "БФБ".

Групата "БФБ" консолидира данните от "Българска фондова борса" АД, "Българска независима енергийна борса" ЕАД, "Сервиз финансови Пазари" ЕООД и "СЕЕ Линк" ДОО.

Приходите от договори с клиенти при групата нарастват спрямо 2017 година с 295%, което е следствие главно на консолидацията на приходите на "БНЕБ", отразени в таксата оборот върху изтъргуваното количество електроенергия, годишната такса за участие в пазара на електроенергия, таксата сетълмент за сделки с електроенергия, приходите от такса при регистрация на пазар на електроенергия.

Приходите на дружеството майка от комисионните за сделки на БФБ намаляват с малко над една трета, а от таксите за информационно обслужване са нараснали с 23 на сто. Финансовите приходи на БФБ са се увеличили от 187 хил. лв. през 2017 година до 670 хил. лв., което пък е заради отчетените в тях парични постъпления от продажбата на ДЦК, които са използвани за закупуването на "БНЕБ". По останалите приходни пера има незначително разнопосочно движение.

Разходите на групата нарастват със 116% спрямо 2017 година. Увеличението с 1.332 млн. лв. или 168%, при разходите за външни услуги, се дължи основно на повечето лицензионни такси, които дружествата в групата заплащат за използване на различните информационни системи, необходими за осигуряване на правилното функциониране на пазарната инфраструктура. Повече парични средства са похарчени и  за консултантски услуги заради влизането в сила на Общия регламент за личните данни и свързаните с това промени в системата за управление на дружествата от групата. Разходите за персонала също се увеличават - със 78%, или 970 хил. лв. през миналата година.

Основно влияние върху реализираните от "Българска фондова борса" АД приходи и през 2018 г. продължава да оказва финансовата криза и обусловената от нея ниска инвеститорска активност на капиталовия пазар, отбелязват мениджърите в доклада си за дейността на дружеството. Очаква се стартиралите през 2018 година "Пазар за растеж на Малки и средни предприятия" и останалите инициативи на борсата да имат положителен ефект върху пазара на финансови инструменти в дългосрочен план. Проектите, осъществявани от дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса" АД, също вече оказват положително влияние върху приходите на групата.

Дългосрочна политика на групата "БФБ" АД по отношение управлението на свободните средства е инвестирането им във финансови инструменти. Като цяло групата има значителна част лихвоносни активи. Приходите и оперативните парични потоци са стабилни, предвидими и относително слабо зависими от промените в пазарните лихвени равнища, доколкото основната част от тези активи са с фиксиран лихвен процент - инвестиции, държани до падеж - облигации (деноминирани в евро), инвестиции на разположение за продажба (държавни ценни книжа в лева и евро) и предоставени срочни депозити в банки (в лева и в евро).

Към декември миналата година БФБ няма парични средства на срочни депозити в банки, както беше и в края на 2017-а. Наличните  парични средства са по текущи сметки на дружествата от групата в следните банки: "Юробанк България" АД, "Обединена българска банка" АД, "Тексим Банк" АД, "Ситибанк Европа" АД - клон България, "Централна кооперативна банка" АД, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, "Уникредит Булбанк" АД.           

Държавата чрез Министерство на финансите контролира 50.05 % от акциите в основния акционерен капитал на борсата и упражнява контрол върху финансовата и оперативната политика на дружеството. В същото време държавата отново чрез Министерство на финансите притежава пряко 43.70% от книжата с право на глас на "Централен депозитар" АД и притежава значително влияние. Последното пък е свързано лице с БФБ, доколкото и в двете дружества държавата има квалифицирано участие. "Българска фондова борса" АД от своя страна също е акционер в "Централен депозитар" АД с 6.61% участие, както и в края на 2017-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във