Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Подводните камъни на дълга

Две нови дружества вписаха имената си в редицата от емитентите, които се договориха с кредиторите си и успяха да променят някои от условията по получените облигационни заеми. Печелившите възможности за събиране на парите си обсъдиха облигационерите, които си бяха купили книжа от емисията на "България платиниум груп" ЕАД. Компанията, която е специализирана в строителство и в отдаване под наем на недвижими имоти, е собственик на офис сгради "Платинум бизнес Център" в София. Основните й приходи са именно от наеми от офиси и от търговски площи, а договорите са дългосрочни.


Облигационерите по първата емисия на корпоративни, неконвертируеми и обезпечени облигации, издадени от "България платиниум груп", вече са спокойни за своето вложение. Строителната фирма ще погаси предсрочно заема си от април 2007 г., съобщи мениджмънтът на дружеството. Решението за това е взето от проведеното на 14 април общо събрание. На него едноличният собственик на дружеството - израелският гражданин Одед Лев, е обявил, че "България платиниум груп" ще погаси предсрочно, еднократно и изцяло облигационния си заем (заедно с всички дължими лихви и такси). Към този момент главницата е в размер на 5 млн. евро. Решено е плащането да стане преди 24 април. Дружеството не би трябвало да има проблеми с това, тъй като приключи миналата година с печалба от 346 хил. лв., а освен това има в резерв акумулирани още 15.08 млн. лева.


Това решение беше обвързано и с гласуването на облигационерите от втората емисия по искането за разсрочване на изплащането й. Тя е в размер на 3 млн. евро, разпределени в 3000 обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка. Тя беше издадена през август 2008 година. Фондовете на ПОК "Доверие" АД са най-големите кредитори и притежават 2793 броя от книжата. Останалите са собственост на дружества от "Виена Иншурънс Груп АГ"-Австрия - ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД, ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" АД и УД "Ти Би Ай асет мениджмънт"ЕАД.


Присъствалите пълномощници с 3000 облигации, или 100% от притежателите на такива дългови книжа, дадоха съгласието си за предоговаряне на условията по емисията, издадена от "България платиниум груп". Това включва удължаване на срока за изплащане с 24 месеца и определя нова дата на падеж - през май 2019-а. Преди две години имаше друга една корекция в срока за връщане на заема. Липсата на осезаемо раздвижване в строителния сектор след това, по-малкото построени офиси и спадът в наемите накара мениджърите на дружеството да се обърнат отново към облигационерите.


Кредиторите оцениха положително мотивите им и приеха предложената промяна на лихвения процент по емисията. Те изготвиха и нов погасителен план за изплащане на оставащата част от главницата, която включва 21 дати, на които строителната фирма ще връща заема си.


Но притежателите на дългови книжа записаха в решението си една важна уговорка. Ако до датата на следващото лихвено и главнично плащане по втората емисия, с ISIN код BG2100021083, не бъде погасен изцяло първият облигационен заем, всички уговорени отстъпки не влизат в сила и параметрите й се запазват същите. Всички обезпечения по втората емисия, дължимите лихви върху главницата, разноските, вземанията на банката довереник, както и всички условия във връзка с тях, остават непроменени.


Другото дружество, което се възползва от благосклонността на кредиторите си, е "Астерион България" АД от София. До ноември 2012 г. компанията беше позната под името "Авто Юнион Груп" АД. Холдинговото дружество не извършва собствена търговска и производствена дейност, то е зависимо от дъщерните си дружества, в които има дялови участия. Това обяснява и отрицателния му финансов резултат за миналата година от 1.823 млн. лв., а той освен това и се увеличава спрямо 2012-а.


Облигационерите показаха разбиране и удължиха срока за връщане на облигационния заем с още 60 месеца - до април 2019 година. Те оставиха на фирмата и възможността за предсрочно пълно погасяване на остатъчната главница на датата на всяко лихвено плащане преди датата на окончателния падеж на първата й емисия, която беше издадена през 2009-а. За новия срок кредиторите фиксираха годишен лихвен процент 6.25 процента. Те гласуваха и променения погасителен план - първото плащане по главницата ще бъде чак през април следващата година и включва девет вноски.


Договорът за встъпване в дълг, с който "Авто Юнион" АД става солидарен длъжник на "Астерион България", е актуализиран, както и обезпечението по емисията - договор за застраховка "Облигационен заем", сключен с ЗК "Евро инс" АД, до датата на пълното му и окончателно погасяване.


 


 Пресечки


Две фирми обаче "настъпиха" интересите на облигационерите си и ще си понесат последствията. Софийската "Болкан Бевъриджис кампъни" ("Флорина-България" ЕАД), която произвежда плодови сокове, забави повече от 30 дни лихвеното плащане по първата си емисия, дължим към 14 март. То е в размер на левовата равностойност на 116 842 евро, по фиксинга на БНБ. "Банка Пиреос България" АД, като банка депозитар, счита, че при това положение облигационният заем е предсрочно изискуем в неговия пълен размер към 15 април.Строителната фирма "Балканстрой" АД - Разлог, извърши поредното лихвено плащане към 7 март, но не направи вноската си по главницата към същата дата. Сега очаква решението на кредиторите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във