Банкеръ Daily

Пари и пазари

Подготвя се бягство от борсата на още една фирма

След един отказ от Комисията за финансов надзор и внесени промени в документите, „Фаворит Холд“ АД получи разрешение да публикува коригирано търгово предложение за закупуване чрез инвестиционния посредник „Фаворит“ АД на 23 750 акции от капитала на „Котлостроене“ АД от останалите акционери на дружеството. Става въпрос за 9.996% от ценните книжа и от гласовете в общото събрание на софийската фирма. Предложената цена за една акция е 41.93 лева. Срокът за приемане на търговото предложение е 28 дни. 

Акциите на „Котлостроене” АД, се търгуват на Алтернативен пазар (BaSe Market), организиран от „Българска фондова борса” АД. За периода от последните шест месеца, преди датата на обосновката на търговото предложение (от 09 юни 2020 г. до 09 декември 2020 г.), са изтъргувани 5574 акции на дружеството. Най-високата цена през този период е била 30 лева за един брой. 

Към момента търговият предложител „Фаворит холд” АД не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на дружеството – обект на търговото предложение, нито на дружеството – търгов предложител „Фаворит Холд” АД, и не възнамерява да прехвърля контрола върху „Котлостроене” АД на трети лица. Предприятието ще продължи основната си дейност. 

"Котлостроене" е специализирано в производството нa парни и водогрейни котли, на мембранни панели, резервоари, метални конструкции и резервни части. 

От декември миналата година има споразумение за съвместно управление между бившия приватизационен фонд "Фаворит Холд", който контролира пряко 77.59% от капитала на „Котлостроене“ АД, "Аутобохемия" АД (вносител на "Шкода" у нас) с дял от 11.92% (пряко) и Иван Ангелов Тодоров с 0.49% (пряко) от книжата с право на глас на предприятието. Общо те притежават 90.003 процента. 

От членовете на съвета на директорите само  Иван Ангелов Тодоров притежава акции на "Котлостроене" АД, но не възнамерява да приема търговото предложение. Другите трима мениджъри не притежават акции в дружеството, което управляват. 

Стратегията на "Фаворит холд" АД, която се изпълнява от минеджърите на "Котлостроене" АД, е предприятието да възстанови позициите си на пазарите, на които реализира своята продукция. 

Не се предвиждат промени в управлението на фирмата и в броя на  заетите в предприятието. 

"Фаворит холд" АД е наследник на приватизационния фонд с наименование ПФ „Акционер - Фаворит” АД.  

"Аутобохемия" АД е дружество, специализирано в продажби посредством финансов лизинг на леки автомобили с марка SKODA. Иван Ангелов Тодоров е председател на неговия съвет на директорите.  

През четвъртото тримесечие на миналата година приходите на "Котлостроене" АД, които са главно от производствена дейност, намаляват. А финансовият резултат е загуба от 120 хил. лева, като тя се увеличава спрямо същия период на 2019-а. 

Висока степен на риск за предприятието има от намаляването на търсенето на изделия от основната продуктова номенклатура на фирмата или отказ от готово изделие, както и от засилващото се текучество от квалифицирана работна ръка. Несигурност за дейността на фирмата до края на годината ще създава и спадът на покупателната способност клиентите й.  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във