Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Победа" АД контролира вече 97.60% от капитала на "ПРАЙМ Пропърти БГ"

Търговото предложение от "Победа" АД към останалите акционери на "ПРАЙМ Пропърти БГ" АДСИЦ за закупуване 1 487 706 броя броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, които не притежава, беше прието от притежателите на 632,246 книжа, представляващи 1.7707% от капитала на дружеството. Офертата към тях беше на цена от 0.61 лева за един брой. 
След сделката по придобиване на тези акции, "Победа" АД, пряко и чрез свързано лице, ще притежава 34 851 133 акции от капитала на "ПРАЙМ Пропърти БГ" или 97.60% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел.
Съгласно чл. 157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, търговият предложител като лице, което в резултат на търгово предлагане, отправено до всички акционери с право на глас, е придобило най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение /4 юли/ да изкупи книжата на останалите акционери. В този случай, "Победа" АД заплаща тези акции по цена, която е платил при търговото предложение - 0.61 лева за един брой.
Заедно с това и всеки акционер на "ПРАЙМ Пропърти БГ" АДСИЦ има право да изиска от "Победа" АД като лице, което е придобило най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на това дружество в резултат на търгово предлагане, да изкупи неговите акции с право на глас в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. "Победа" АД е длъжно да изкупи акциите в срок 30 дни от получаване на искането.

Припомняме, че акционерите на „ПРАЙМ Пропърти БГ“ удължиха срока на съществуване на дружеството до края на 2027 година. Те са променили и устава, за да впишат новия му срок.

Дружеството със специална инвестиционна цел притежава два завършени проекта - в курортите „Слънчев бряг“ и „Свети Влас“, както и терени в София и Царево. То завърши първото тримесечие на загуба от 143 хил. лева при 147 хил. лева за същия период на миналата година. Приходите му бяха за 127 хил. лева при само 10 хил. лева година по-рано.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във