Банкеръ Daily

Пари и пазари

По-висока печалба и пореден дивидент от "Корадо-България"

Част от печалбата за миналата година, която е в общ брутен размер на 2 502 036.66 лева, ще се разпредели между акционерите на "Корадо-България" АД - Стражица като годишен дивидент. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на дружеството на 15 май. Брутният единичен годишен дивидент е 0.19 лева на акция.
Друга част от печалбата, в общ брутен размер на 1 316 861.40 лева, вече е била разпределена на акционерите на фирмата като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0.10 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на "Корадо-България" АД от 31 октомври 2018 година.
Други 1 434 655.15 лева се отнасят във фонд "Неразпределена печалба" на дружеството.

За да се разпредели печалбата за 2018 г., която е 5 253 553.21 лева, по този начин, акционерите ще трябва да обсъдят доклада на директорите за дейността на фирмата през миналата година и да приемат одитирания годишен финансов отчет на "Корадо-България" за миналата година. Положителният финансов резултат е с 10% по-висок спрямо този от 2017-а. Увеличението се дължи основно на повечето приходи от продажби, максималният контрол на разходите и приемането на рационализационни мерки в производството. Печалбата на фирмата от Стражица расте през последните години. Общо 97% от приходите на "Корадо-България" идват от износ.

В дневния ред са и точките за приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет и за одобряване на отчетния доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на дружеството за 2017 година.

Общото събрание ще обсъди и предложението за освобождаване на членовете на Надзорния съвет на фирмата от отговорност за дейността им като такива през изминалата година. Проектът за решение предвижда "общото събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния съвет на дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2018 година. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на акционерите."

Акционерите ще гласуват и за освобождаване на членовете на Управителния съвет на компанията от отговорност за дейността им като такива през миналата година. Проектопредложението е "Общото събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния съвет на дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2018 година. Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на акционерите."

Капиталът на "Корадо-България" е в размер на 13 168 614 лева. Най-големият акционер е "Корадо" A.S. (Чехия) с дял от 82.56 процента. Други фирми владеят 15.41%, а индивидуални инвеститори 2.03% от книжата с право на глас. Членът на управителния съвет Силвия Стефанов притежава 327 акции, а членът на Надзорния съвет има 900 броя. Останалите мениджъри нямат акции в дружеството, което управляват.

От печалбата за 2017 г. акционерите си разпределиха общо 3.424 млн. лева или по 0.26 лева брутен дивидент за един брой. От положителния финансов резултат за 2016 г. общо 2 282 559.50 лева влязоха в джобовете на акционерите, което прави по 0.26 лева за една акция бруто.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 май на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, е 24 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във