Банкеръ Daily

Пари и пазари

Пет бягства, които обезкръвиха фондовата борса

Не спира процесът на отписване на дружества от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор, и като следствие от това спирането на търговията с техните акции на "БФБ-София".

Ниските цени през миналата година бяха благодат за мажоритарните собственици, които поискаха "да вземат цялата власт" в компанията. Така в пет български фирми те направиха търгово предложение, с което поканиха останалите акционери в публичното дружество да продадат книжата си на този, който предлага да ги изкупи по предварително одобрена от КФН цена. Това пък даде възможност на най-големите акционери да увеличат дела си със значително по-малко разходи и в крайна сметка да изтеглят фирмите си от борсовия пазар.

Собствениците на сливенската фирма

"Светлина" АД

вече постигнаха желаното. Тя е част от портфейла на един от най-големите приватизационни фондове. След изтичане на срока за приемане на търговото предложение и публикуване на резултатите, "Синергон холдинг" АД поиска отписване на дъщерната фирма от регистъра на публичните дружества , воден от Комисията за финансов надзор. 

Това стана с решение от 3 декември миналата година. Регулаторът отписа и издадената от фирмата емисия ценни книжа в размер на 442 360 обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. От следващия ден бе прекратена и регистрацията на тези книжа, които се търгуваха на Алтернативен пазар, сегмент акции, на Българска фондова борса АД.

Мажоритарните собственици на три други компании вече също са спокойни за контрола върху управлението на "своята" фирма. Те приключиха процедурата по търговото предлагане за покупка на акциите от капитала им. Сега остана да се изпълни само формалното изискване на Закона за публично предлагане на ценни книжа за обявяване на още една оферта от мажоритаря за прибиране на акциите и на тези акционери, които не са разбрали или не са участвали в основната процедура по изкупуване на тези книжа. Тя е валидна в тримесечен срок и след него най-големият акционер получава правото да събере всички книжа и става едноличен собственик. В същото време и всеки акционер има право да изиска от търговия предложител да изкупи неговите акции с право на глас в тримесечен срок от приключването на процедурата. Така законът позволява и дребните инвеститори да бъдат обезщетени за своята собственост. Те имат право в петгодишен срок да се свържат с компанията и да получат дължимата сума за своя акционерен дял.

На 10 декември КФН разреши да се публикува коригираното търгово предложение от Harisson Management Limited, Република Малта, за изкупуване на 131 729 акции от капитала на

"Арома Риъл Естейт" АД, София,

от останалите акционери на дружеството.

Документите показват, че всъщност  зад новото търгово предложение към акционерите на "Арома Риъл Естейт" АД стои Димитър Луканов Луканов. Той е заместник-председател на съвета на директорите на това дружество и притежава 100% от капитала на Harisson Management Limited. Самият той притежава пряко 7.93% от капитала и общо контролира 90.56% чрез други свързани лица.

Търговият предложител ще запази предмета на дейност на дружеството, който е отдаване под наем на имоти, получени след отделянето от козметичната фирма "Арома" АД през 2011 година. Основните клиенти на "Арома Риъл Естейт" са "Арома" АД, "Арома Козметикс" АД, "Теленор", "Виваком" и други. Имотите са в софийския квартал "Илиянци".

Търговият предложител обяви, че щом са налице законови условия за това, той възнамерява да поиска отписването на "Арома Риъл Естейт" от регистъра на публичните дружества.

На 21 ноември миналата година "Томов Девелопмент" ЕООД - Пловдив получи разрешение от КФН за публикуване на коригирано търгово предложение за закупуване на 83 397 броя акции от капитала на

"Велина" АД, Велинград,

от останалите акционери на дружеството.

На 23 декември приключи търговото предложение от Юрий Ангелов Ангелов за закупуване на 131 806 броя акции, или 8.61% от капитала на "Велина" АД от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция бе 2.82 лева. Търговият предложител заедно със Светослав Ангелов Ангелов контролираше 91.39% от дружеството. "Велина" АД управлява "Велина Спа Хотел" във Велинград, непосредствено до парк Клептуза.

Търговият предложител заявява, че щом са налице законови условия за това, той възнамерява да поиска отписването на "Велина" АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Все още няма решение на регулатора.

Коригираното търгово предложение на софийския производител на фуражи "Вианд" ЕАД  за изкупуване на 83 796 акции от капитала от останалите акционери на

"Свинекомплекс Николово" АД,

село Николово, община  Русе, мина през иглените уши на Комисията за финансов надзор на 22 октомври. Чрез инвестиционния посредник "Карол" АД мажоритарният собственик, който контролира 97.60% книжата с право на глас, събира още 83 796 броя (2.40%), които не притежава.

След изтичане на срока за приемане на търговото предложение "Свинекомплекс Николово" АД може да престане да бъде публично дружество, дори и да не е изпълнено условието на чл. 119, ал.1, т., от Закона за публично предлагане на ценни книжа - за минимален брой акционери и размер на активите под 500 000 лева. От "Вианд" ЕАД  са обявили, че възнамеряват да поискат отписването на фирмата от регистъра на Комисията за финансов надзор.

Новият собственик ще запази предмета на дейност, като стратегията му в следващите три години предвижда генериране на приходи от основните активи на дружеството и погасяване на натрупаните задължения. Планира се възстановяване на производството в свинекомплекса, увеличаване на броя на животните в групата за угояване, както и да се възстановят загубените пазари, фирмени магазини на територията на Русе и околността.

 

Борсовият край на "Свилоза"

На 29 януари миналата година фирмата "Свилоза" АД - Свищов, контролирана от предприемача Красимир Дачев, беше отписана от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор. А това означаваше и спиране на търговията с тези книжа на "БФБ-София".  

Срокът за приемане на търговото предложение изтече на 7 януари. В резултат "А.Р.У.С. холдинг" събра пряко и непряко 30 688 878 поименни акции с право на глас, представляващи 96.64% от капитала и гласовете в общото събрание на "Свилоза" АД. Мажоритарният акционер  има споразумение за обща политика по управлението на компанията от Свищов с фирмата KBD AS Luxemburg, която притежава 4 млн. акции.

"А.Р.У.С. холдинг" започна търговото предложение с идеята да събере онези 6.74%, които държаха малките инвеститори. А крайната цел бе именно отписване на компанията от регистъра на публичните дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във