Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Периферията печели и от украинската криза

Ескалацията на напрежението в Украйна влияе все повече върху пазарите на държавен дълг. Като цяло инвеститорите приемат основните глобални суверенни книжа като подходящо убежище срещу рисковете. Но очакването за евентуално изостряне на конфликта и сериозни санкции срещу Русия промени статуса на периферните на еврозоната страни. Възприемани като високорискови след практическия фалит на Гърция, те все повече се превръщат в убежище от рисковете от украинската криза. Все повече инвеститори се насочват към португалски, ирландски, италиански, испански, та дори и гръцки ДЦК. Към тези книжа потичат капитали, насочвани по принцип към развивзащите се пазари, които засега понасят основния негатив на украинската криза. През изминалата седмица португалското министерство на финансите успя да пласира 925 млн. евро номинал едногодишни ДЦК при търсена от инвеститорите доходност от 0.597%, най-ниската поне от 2005 г. насам. Десетгодишните португалски книжа достигнаха 3.751%, стойност, съпоставима с предкризисните нива, като само седмичният спад се равняваше на 22 базисни точки. За сравнение, доходностите в същия матуритет през януари 2012 г. бяха над 18 процента. Испанските десетгодишни книжа също отбелязаха седмичен спад от 12.2 базисни точки - до 3.067%, докато търсената норма на възвръщаемост по сходните италиански ДЦК достигна 3.102%, намалявайки с 12 базисни точки през седмицата.


При страните от ядрото на еврозоната също се наблюдаваха спадове на търсените доходности през седмицата, продиктувани от кризата в Украйна. Десетгодишната норма на възвръщаемост по немските бундове достиигна 1.487% (близо дванадесетмесечно дъно), намалявайки с 2 базисни точки през изминалата седмица. Сходните френски ДЦК се търгуваха при нива на доход от 1.958% и седмичен спад от 4.5 базисни точки.


На този фон доходностите по книжата на икономиките, които са във фаза на растеж (според икономистите), продължиха да нарастват, макар и със значително по-бавни темпове. Председателят на Фед Джанет Йелън намекна, че институцията ще следи за комплекс от икономически индикатори. Имат се предвид показатели, които биха могли да предизвикат увеличние на базисиня лихвен процент. Поредните силни даннии за щатската икономика също доведоха до ръст на доходностите по трежъритата. В ключовия десетгодишен матуритет седмичното повишение се равняваше на 1.5 базисни точки до 2.643 процента. При британските джилтове със същия срок до падежа седмичното повишение се равняваше на 2.4 базисни точки до 2.64 процента.
Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.
Николай Ваньов,Брокер, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във