Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ СЕ ЗАДАВИ ОТ ЛЕВОВЕ

Оборотите на междубанковия паричен пазар през изминалата седмица намаляха чувствително. Дневно те се движиха между 20 и 50 млн. лева. За сравнение - в началото на предходния месец техните стойности бяха около 75 млн. лева. Наличието на много свободни средства на пазара се забеляза още в края на ноември. Много левове в банковата система успокоиха търговците. И през изминалата работна седмица повечето финансови институции търсеха да пласират левове, в резултат на което предлагането чувствително взе превес над търсенето. При това положение лихвените нива, при които левове се предоставяха за срок от един ден се колебаеха около 3% на годишна база. Интересно е да се отбележи, че за изминаващата вече 2000 г. средният годишен процент, при който банките са сключвали овърнайт депозитни сделки е 3.32 процента. Едноседмичните депозитни сделки, се сключваха при около 3.5 процента. Левовите дилъри очакват допълнително понижаване на цената на левовия ресурс на междубанков пазар. Прогнозата им се основава както на моментното състояние на пазара, така и на предстоящата заверка на сметките на банките при БНБ със 140 млн. лева. Сумата е предназначена за изплащане на 13-а заплата на бюджетните служители и за добавки към пенсиите.


В резултат на отличната ликвидност на пазара доходността на първичната продажба на тримесечни сконтови държавни ценни книжа се понижи. На аукциона на 4 декември участваха 16 първичните дилъри. Общата сума на подадените поръчки достигна 10.36 млн. лв. при 7.51 млн. лв. седмица по-рано. Естествено при това положение общата сума на емисията от 5 млн. лева номинал се реализира изцяло. Засиленият интерес на инвеститорите към краткосрочните книжа понижи средната им продажна цена. Новата й стойност е 98.85 лв. за 100 лв. номинал. В резултат на това средната годишна доходност на книжата се понижи от 4.71 на 4.67 процента. Това е и новата стойност на основния лихвен процент.


В понеделник БНБ проведе още един аукцион за продажба на ДЦК. Това беше последният от общо три търга, чрез които отворената двегодишна лихвоносна емисия ценни книжа, със съвкупна номинална стойност от 50 млн. лв., трябваше да се реализира изцяло. Лихвените плащания по тях ще се осъществяват на всеки шест месеца. Купонът им е в размер на 7 процента. Средната годишна доходност, при която в началото на месец октомври се продадоха първите 15 млн. лв. номинал, беше 6.33 процента. Вторият транш от 20 млн. лв. се реализира при доходност от 6.28 процента. Последните, продадени на 6 декември 15 млн. лв., се изкупиха при средна годишна доходност от 6.29 процента. В търга взеха участие 17 финансови институции, избрани за първични дилъри и техните клиенти. Общата сума на регистрираните от Централната банка поръчки за участие се понижи до 30.62 млн. лева. За сравнение постъпилите за първия и втория търг поръчки бяха съответно 53.25 и 42.64 млн. лева.


За 11 декември Централната банка е насрочила провеждането на два аукциона за продажба на държавни ценни книжа. На единия от тях ще се пласират тримесечни безлихвени книжа с номинална стойност 5 млн. лева. Чрез втория търг ще се продадат оставащите 15 млн. лв. номинал от петгодишна лихвоносна емисия ценни книжа. Тя е от отворен тип и общата й сума от 40 млн. лв. се реализира чрез провеждането на три аукциона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във