Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ СЕ ОЖИВИ ПОСРЕД ЛЯТО

Дилърската гилдия не почива и доказа на практика, че пазарите работят целогодишно.
На вторичния пазар на държавни ценни книжа се превъртяха общо 150 млн. лв. номинал от началото на месеца. Това прави среднодневно по 8.8 млн. лв. номинал в три сделки. В тази сума са включени и отворените репосделки, договаряни между първичните дилъри на междубанковия паричен пазар, които предвид спецификата на отчитане на сделките от страна на Българска народна банка (БНБ) влизат в справката на окончателните сделки.
Особено натоварени бяха дните непосредствено преди и след провеждането на единствения за това лято аукцион. Той се състоя в Централната банка на 24 юли и на него бяха предложени едва 20 млн. лв. десет-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинал. Те са с падеж януари 2016 г., като номиналната им стойност ще се олихвява при 3.5% на годишна база, а лихвите ще се изплащат два пъти годишно. От началото на годината това е четвъртият търг, на който се продават количества от тази емисия. Тя е от отворен тип и общото количество се предлага на части, като досега в обращение са 150 млн. лв. номинал. В последното наддаване бяха регистрирани поръчки за общо 68 млн. лева. Със сигурност в него не са участвали част от големите институционални инвеститори, което потвърждават и резултатите от аукциона, оповестени по-късно от Министерство на финансите.
Българският пазар на ДЦК е достатъчно малък, но не чак толкова, че да не може да поеме 20 млн. лв. номинал, и то при относителна консолидация на минималната, средната и максималната одобрени покупни цени. Сега те бяха 90.15, 91.00 и 92.59 лв. за 100 лв. номинал. Отговарящата им годишна доходност е съответно 4.81, 4.69 и 4.47 процента. Както се вижда, разликата между крайните цени е 2.44 лв., която е твърде голяма и показва напълно несъвършенствата на пазара на ДЦК от гледна точка на ликвидност. За сравнение, германските, италианските и гръцките книжа се договарят с разлика между цена купува и продава от едва 0.10 евра. При полските и чешките книжа с такава срочност разликата е от порядъка на 0.30 евра.
За момента Министерството на финансите е публикувало емисионния си календар само до края на август, до когато не се предвижда емитирането на нови книжа. Към момента книжата в обращение, емитирани на редовни аукциони, са 2.5 млрд. лева. За структурната реформа са емитирани още 500 млн. лв. номинал. От тях точно 2 млрд. лв. са в портфейлите на банките, които са основните активни участници както на първичния, така и на вторичния пазар на ДЦК.
Банковата ни система към момента е повече от стабилна. Общата сума на активите за последната една година нарасна от 28 млрд. до 36 млрд. лв. сега. От тях в кредитен портфейл са 19 млрд., или 52.8 процента. Общо 15.5 млрд., или 43% от активите, пък са по сметки при БНБ, други финансови институции, както и инвестирани в ДЦК.
Към настоящият момент банковата ни система е в отлична левова ликвидност. Близо 1.1 млрд. лв. са по сметки при БНБ, които заедно с още толкова левова равностойност на авоари в евро обезпечават минималните задължителни резерви. Лихвените проценти от около 2.79% по еднодневните депозитни сделки, договаряни на междубанковия паричен пазар, са по-ниски от 2.83% по овърнайт депозитите в евро на международните финансови пазари. Това говори за повече от отличната ликвидност у нас.
За банките в еврозоната до 8 август включително изтича поредният едномесечен период за регулиране на резервите. В същото време на срещата на Европейската централна банка на 3 август се очаква повишаване на лихвите по основните рефинансиращи операции до 3% от сегашното ниво 2.75 процента. Тези две събития ще бъдат водещи при търговията с депозитите в евро на международните финансови пазари и съответно с левовите у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във