Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ НА ДЦК ИЗЛИЗА В ПОЧИВКА

Пазарът ни на държавни ценни книжа ще бъде принуден да излезе в пролетна ваканция, тъй като липсват нови емисии държавни ценни книжа (ДЦК). Обикновено влизането в обръщение на нови емисии от тях е свързано с падежи на стари такива и тогава възникват и интригите на пазара.
През януари тази година Министерството на финансите реализира чрез първична продажба на междубанковия пазар нови емисии ценни книжа с номинална стойност 130 млн. лева. Този акт на министерството беше продиктуван от наличието на много падежи по главници и лихвени плащания по емитирани вече книжа, чиято обща стойност беше 164.4 млн. лева.
Април беше интересен както с новоемитираните ДЦК с номинал 90 млн. лв., така и с факта, че те бяха разпределени почти поравно между две емисии - едната със срочност три години, а другата - десет години.
За май е предвидено провеждането само на един аукцион за продажба на книжа и те са със срочност от пет години и с номинал 45 млн. лева.
За следващия месец отново ще бъдат предложени за продан 45 млн. лв. нов номинал, но книжата ще са със срочност от три години.
Искам да обърна специално внимание, че по последни данни консолидираният държавен дълг е в размер на 6.5 млрд. евро и представлява точно 27.9% от размера на брутния вътрешен продукт срещу 32.4% в края на предишната календарна година. Само за първите два месеца на годината той е спаднал с 347 млн. евро. В структурно отношение вътрешният дълг със своите общо 1.5 млрд. евро представлява точно 22.87% от общия държавен и държавногарантиран дълг. Средната срочност на емисиите в обращение на вътрешния пазар е седем години.
Емисиите в обращение, които са за финансиране на бюджетния дефицит (това са книжата, продавани на редовни аукциони от Българска народна банка) са 2.53 млрд. лева. От тях 1.67 млрд. лв., или 66%, са притежание на банкови финансови институции. Застрахователните дружества и пенсионните фондове пък държат 22-процентен дял от този пазар, защото в техния портфейл са 554 млн. лв. номинал. Така на практика точно 88% от пазара на ДЦК, емитирани на вътрешния пазар, са в ръцете на определен брой участници на пазара, които са много добре информирани за състоянието както на местния, така и на международните финансови пазари, а те са много тясно взаимосвързани.
Не е за пренебрегване фактът, че близо 1 млрд. лв. от книжата, които притежават търговските ни банки, са блокирани с цел обезпечаване на наличностите по сметките на разпоредителите с бюджетни средства. Така на практика свободните за търгуване от тях книжа драстично спадат до 670 млн. лв. номинал, като по този начин значително се ограничава активността на вторичната търговия с ДЦК.
През седмицата най-търгувани бяха десетгодишните държавни ценни книжа, като сделки се осъществяваха в твърде широкия диапазон от 4.5 до 4.65% годишна възвръщаемост. Книжа с остатъчен срок до падежа от седем години пък се търсеха на нива от 4.4% годишен доход, а тези със срочност от пет години - на равнище от 4.2 процента.
Лихвите на междубанковия паричен пазар се съобразяваха изцяло както с лихвите по еврото, така и с факта, че на 3 май изтича крайният срок за регулиране на минималните задължителни резерви. Банковите ни институции разполагаха с близо 1.1 млрд. лв. по сметки при БНБ, както и с евро, чиято левова равностойност беше 1.9 млрд. лева. Така общата им сума от точно 3 млрд. лв. беше предостатъчна за успешното приключване на поредния едномесечен период за регулация на резервите.
Лихвените проценти по еднодневните депозити гравитираха около 2.58% до последния ден от регулациите. Лихвите по еврото на международните финансови пазари също се задържаха на нивото от 2.6 процента.
На 9 май пък изтича срокът за регулиране на минималните задължителни резерви за банките в еврозоната. До момента много от тях са натрупали свръхрезерви. Това породи предлагането на евро на свободния междубанков пазар. Така по чисто пазарни принципи лихвените проценти по овърнайт депозитите в евро се понижиха до 2.45 процента.
Следващата седмица ще бъде напълно спокойна и не очаквам каквито и да е изненади както на пазара на държавни ценни книжа, така и на междубанковия паричен пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във