Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Пазарите дръпнаха мощно

Загърбихме лошите новини и ги оставихме в 2012-а. А хубавите ни налетяха още в първите минути на новата 2013 година. Щатските политици постигнаха временно разбирателство по управлението на държавните финанси. В резултат последваха незабавни тотални разпродажби на смятаните за убежища държавни ценни книжа на страните с рейтинг ААА и масови покупки на по-рисковите корпоративни облигации и акции, както и ДЦК на по-рискови страни.


Българските книжа са с рейтинг ВВВ, който е на 9-а от общо 10 позиции в таблицата на страните с инвестиционен рейтинг. Ето защо и ние грабнахме малко от инвестиционния оптимизъм. Купувачите се насочиха и към тях и по-специално към еврооблигациите ни с падеж през юли 2017 година. Мощна приливна вълна покачи цената им с цели 60 цента - до 109.6 евро за 100 номинал. Доходността им, която е в обратнопропорционална зависимост спрямо цената, се понижи и от 2.12% на годишна база, срещу колкото можеше да се придобие в края на предишната година, вече е 1.98 процента.


Доларово деноминираните ни глобални облигации, с падеж януари 2015 г. и също търгувани на международните пазари, могат да се придобият на цена 113.35 долара за 100 номинал или при доходност 1.45% на годишна база.


Министерството на финансите вече предприе плащане по задълженията си, свързани с падежа на глобалната ни облигация, деноминирана в евро на 15 януари 2013 година. Общо 880 млн. евро ще бъдат изплатени на притежателите й, от които 77% са местни инвеститори. Това ще рече, че 680 млн. евро ще останат в България, но за колко време зависи само и единствено от задълженията на притежателите на книжата, както и от инвестиционните им намерения.


Повече от блестящ бе стартът на проведения от Българската народна банка на 7 януари първия за годината аукцион, чрез който Министерството на финансите пласира държавни облигации с номинална стойност 50 млн. лв. и с падеж след десет и половина години. Това е нова емисия с № 400/2013, чийто номинал ще се олихвява при 4% на годишна база, но лихвите, както обикновено, ще се изплащат на всеки шест месеца. От получените поръчки за общо 177 млн. лв., (коефициент на покритие 3.4 пъти) финансовият министър одобри предвидените 50 млн. лева. Средната цена на придобиване се установи на 105.24 лв. за 100 лв. номинал, осигуряваща възвръщаемост на инвестицията от 3.4% на годишна база.


На 14 януари ще се състои второто за годината наддаване за първично пласиране на ДЦК. Ще бъдат предложени книжа от новата емисия 401/2013 г., а количеството им е едва 20 млн. евро. Падежът на книжата, върху които ще се начисляват лихви при 3.5% на годишна база, е след седем години.


Продавачите на държавни облигации на вторичния пазар рязко изчезнаха. Всички са в посока купува, в резултат на което цените на книжата ни, търгувани на вътрешния вторичен междубанков пазар, се повишиха, а доходността им се понижи. Книжата с падеж през юли 2022 г. вече се търгуват при 3.2%, срещу 3.4% в края на предишната година.


Както обикновено в началото на всяка година банковата ни система разполага с предостатъчно свободни парични средства и това е основното обяснение за драстичното намаляване на доходността на книжата, както и на лихвите по депозитите на междубанковия паричен пазар. Само през месец януари банките ни ще получат 140 млн. лв. по притежавани от тях и от техни клиенти ДЦК, емитирани по вътрешния дълг. Още 680 млн. евро, както и 45 млн. щ. долара ще постъпят по притежаваните книжа от глобалните ни емисии в евро и в щатски долари.


Наличието на предостатъчно свободни парични средства е в основата на исторически най-ниските стойности на индекса ЛЕОНИЯ от 0.01% на годишна база.Петър ДрамовУниКредит Булбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във