Банкеръ Daily

Пари и пазари

Парите за харчене на борсата "изтъняха"


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК


Април - юни 2019-а

Вече повече от десет години редакцията на "БАНКЕРЪ" публикува  в края на всяко тримесечие две свои уникални класации: за най-успешно дружество - Инвестиционен посредник, и за най-успешно Управляващо дружество. На тази база се определят и най-добре представилите се през годината структури. Ще припомним, че призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2018-а спечели "Елана Трейдинг" АД.

Сега предлагаме подреждането на инвестиционните посредници през второто тримесечие на тази година според критериите на "БАНКЕРЪ".  Данните, на основата на които е направено то, са представени от самите фирми, от "БФБ-София" АД, използвани са също и изчисления на редакцията. По-конкретно класацията обхваща периода от 1 април до 30 юни.

 

Между април и юни тази година инвеститорите на капиталовия пазар преживяха не един и два трудни дни, а активността им продължава да спада както си започна още от началото на 2019-а.  Малко са тези, които избират  БФБ като място за умножаване на парите си. Няма и как да е по-различно след като ниската им ликвидност си остава големия проблем. Оборотът губи мощност, по-малко са и покупко-продажбите, осъществени  от борсовите играчи в този период, прехвърлени са и по-малко книжа. Инвеститорите станаха много по-внимателни при избора  на стратегия за постигане на по-висока доходност.  

В добавка  Интернет базираното приложение COBOS, което беше разработено от "Българска фондова борса" АД с цел онлайн да се въвеждат  поръчки за сключване на сделки от клиенти на борсовите членове, вече е в историята. От БФБ обаче отчетоха важната роля, която платформата COBOS изигра за улесняването на достъпа на инвеститорите до капиталовите пазари. Но още при самия й старт през 2003 г.  борсата обяви , че тя е предназначена само да запълни празнината докато  инвестиционните посредници разработят  собствени онлайн платформи . Доколкото една голяма част от клиентите на COBOS през годините се прехвърлиха към подобни системи, съветът на директорите на БФБ счете, че тя е изпълнила основната си функция, за която беше създадена, и оттук нататък не  е  целесъобразно да  продължава  поддръжката й.

На този фон основният борсов индекс - SOFIX, успя да изплува и да отчете оптимистичен ръст от 0.67% до 587.81 пункта. Другите три измерителя също се присъединиха към него и навлязоха в зелената територия.

Продължи обаче отписването на книжа от търговия на фондовата борса. Прекратена бе регистрацията на две емисии акции, четири емисии държавни ценни книжа, една облигационна емисия. До момента ваучерната схема за листване на борсата все още не може да се развие - известно е  името само на едно дружество, но Комисията за финансов надзор засега спря устрема му към "БФБ-София".

През второто тримесечие на тази година деветнадесет от дружествата с лиценз за извършване на инвестиционни услуги у нас спечелиха точки по заложените критерии на нашата класация. Но само осем от тях влязоха в крайното подреждане в съответствие с правилата  за съставянето му. От Топ 10 за първото тримесечие отпаднаха "Централна кооперативна банка" и "Реал Финанс". Нови кандидати за местата им така и не се намериха.

Още една малка изненада съпътства подреждането - нито едно от дружествата не успя да вземе точки и по четирите критерия, но това не промени кой знае колко класацията ни.

След извършените изчисления стана ясно, че "Реал Финанс", което споделяше първото място заедно с "Карол" в края на март, не успя да запази позицията си и в крайна сметка дори не попадна в подреждането през второто тримесечие. Така инвестиционния посредник от групата "Карол" стои вече необезпокояван на върха. Със събраните по 27 точки (от максимално възможните четиридесет) дружеството заслужи признанието за

"Най-добър инвестиционен посредник"

От ситуацията се възползваха брокерите от "Елана", които изведоха фирмата си отново на почетната стълбица - общо с 24 точки. "БенчМарк Финанс" пък пази третото място, което заемаше досега - с 19 пункта.

Банковите  брокери доста се потрудиха в периода между април и юни   и четири от тези дружества "спечелиха" точки по отделните показатели. Но  активът на нито едно от тях не бе достатъчен, за да запише то името си сред номинираните в крайното подреждане за второто тримесечие.

Ниската ликвидност на Българска фондова борса АД тревожеше инвеститорите и през периода между април и юни. Финансовите отчети на публичните дружества също не въодушевиха играчите, а и липсата на нови емитенти  логично не допринесоха за привличане на повече от тях  през второта четвърт на тази година.И едва ли някой е доволен от спечеленото. Това е и причината

оборотът на "БФБ-София"

да продължи да се свива.  „Принос“ за това има търговията с повечето от основните групи финансови инструменти, регистрирани на фондовата борса. За периода брокерите успяха да прехвърлят между клиентите си книжа на обща стойност 83.82 млн. лв., което е двойно по-ниско спрямо края на март.  

Нито един от банковите брокери не се нареди сред лидерите  по оборот.

Изненадата от първото тримесечие - "Авал ИН", затвърди доброто си представяне и отново застана на първото място по този показател. Общата стойност на ценните книжа, които дружеството е изтъргувало през периода, е 30.142 млн. лева. Любопитното е, че тази сума е акумулирана в сключените от брокерите му  само 88 сделки   през тримесечието, в което борсовите играчи са си разменили общо 1 500 130 акции.

Най-близо до лидера е "Евро - Финанс". Негови клиенти са направили покупко-продажби за 12.40 млн. лв. в 610 контракта. Брокерите на "Интеркапитал маркетс" помогнаха на дружеството да стъпи на почетната стълбица. С тяхна помощ инвеститорите са си разменили акции за 10.63 млн. лева.

Ниският оборот в периода между април и юни е логично следствие и от това, че пазарните участници не бяха много активни. В резултат са изтъргували по-ниски обеми от ценни книжа (малко над двадесет и пет милиона), което е станало при намаляващ

брой на сделките на "БФБ-София"

За разлика от първото тримесечие, когато седем от инвестиционните посредници бяха направили по над 1000 транзакции, през месеците април, май и юни, само пет от тези дружествата записаха по сметките си това постижение. "Карол" твърдо стои на върха, макар че брокерите му са сключили и по-малко сделки (6123 броя). През изминалите години това е обичайната позиция за дружеството по този показател в класацията на "БАНКЕРЪ". На следващите места отново са "Елана Трейдинг" и "БенчМарк Финанс", които имат съответно 3249 и 1800 договора.

Небанковите инвестиционни посредници са без конкуренция в този сегмент, докато банковите брокери са представени само от Обединена българска банка в групата на номинираните. От регионалните инвестиционни посредници в Топ 10 по този показател влиза единствено пловдивският "Юг Маркет" (шести) с 845 договора.

През второто тримесечие пет нови емисии от финансови инструменти (акции и облигации) бяха допуснати до търговия на Българска фондова борса АД плюс две емисии от държавни ценни книжа. Така тези български дружества се възползваха от възможностите, които капиталовия пазар дава за привличане на свеж капитал. Но има още няколко проекта, които ще приключат през следващите месеци и биха могли да разнообразят инвестиционните възможносит.

От април до края на юни четири от българските инвестиционни посредници са подпомагали  публични дружества при изготвянето на документи за

нови емисии от акции и облигации

Експертите на "Централна кооперативна банка" са работили по два проекта, а "АБВ Инвестиции", "Реал финанс" и "Уникредит Булбанк" – по един, за пласиране на дългови книжа, за увеличение на капитала, търгово предложение или по първично публично предлагане на акции. Няколко от инвестиционните посредници подпомагат процедурите по обратното изкупуване на собствени акции от други публични дружества, но тъй като тези процедури вървят от предишни месеци, не влияят върху подреждането в нашата класация.  

Някои от публичните компании сами подготвиха проспектите си за пред Комисията по финансов надзор и така взеха част от хляба на брокерите.

В опит да разширят възможностите за инвестиране на Българска фондова борса някои от инвестиционните посредници у нас вече предлагат алтернативни борсови платформи за търгуване с акции. Резултатът от това е привличането на все повече клиенти и реализирането на по-висок оборот за тях. Реалността на фондовата ни борса показва, че онлайн системата за търговия с акции на български компании, разработена от "БФБ-София" - COBOS, вече не им е конкурент - и като брой сделки, и  като абонати.

Това даде основание на съвета на директорите на БФБ да вземе решение за прекратяване на експлоатацията на Client Order-Book Online System (COBOS) от 24 юни. Предвид, че  силно намаля  броя на  издадените  клиентски сертификати, бордът на директорите счита за неуместно и финансово необосновано да се влагат парични и човешки ресурси в разработването на нова система за електронно подаване на поръчки, към която да бъдат прехвърлени малкия брой на клиентите  на COBOS в момента.

Частните платформи продължават да се разширяват и да привличат нови абонати, най-вече заради по-благоприятните условия за търговия. Тъй като обаче липсват публични данни за всички тези web базирани системи, които имат дейност в страната, подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София"

е малко условно. В края на март алтернативните платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"), отчитат повече абонати. Първата платформа е ползвана от 5994 души, през втората са търгували 2940, а през третата - 2509 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 516 клиенти. Интернет системата EFOS (на "Евро-Финанс") е привлякла 368 инвеститори.

Другите уебсистеми - U-Broker (на ОББ), Delta Broker (на "Делтасток") и UG Market Trader (на "ЮГ Маркет"), нямат практика да публикуват данни за дейността си, поради което и не са включени в подреждането.

Класирането по този показател е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. В края на второто тримесечие "Карол" е първи в крайното подреждане, след като е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и с най-висок оборот, а "Елана Трейдинг" е привлякла най-много клиенти.

Колкото до банковите брокери, само един от тях - "Обединена българска банка", успя да си извоюва място сред номинираните по показателя.

 


Победителят


"Карол" АД

Инвестиционният посредник "Карол" е небанкова институция с над 20 години история на капиталовите пазари. Основана през 1997-а, компанията е част от водещата в страната финансова група "Карол".

В партньорство със световните лидери CMC Markets (UK) и Interactive Brokers (USD) инвестиционният посредник предлага възможности за търговия с акции, облигации, компенсаторни инструменти, валута, суровини, договори и други финансови инструменти, както на "БФБ-София", така и на международните капиталови пазари. Компанията осигурява корпоративни консултации и набиране на капитал чрез първично и вторично публично предлагане (IPO/SPO), дългово финансиране чрез частни и публични облигационни емисии, а също и посредничество при реализирането на търгови предложения и управление на индивидуални портфейли.

"Карол" е носител на приза "Инвестиционен посредник", сключил най-голям брой сделки на "БФБ-София" за седемнадесет поредни години (2002-2018 г.), трикратен победител в ежегодната класация на "БАНКЕРЪ" - "Инвестиционен посредник на годината" (2006-2008 г.), както и двукратен носител на специалната ни награда за инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на българския капиталов пазар (2012 и 2015 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във