Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР ЗАПАЗИ САМООБЛАДАНИЕ

На 10 септември бе последният работен ден, в който физическите лица превеждаха месечните си вноски за социално осигуряване. Направените левови преводи излизат от банковата система и се насочват към сметки на НОИ при БНБ. Също към хазната, но до 14-о и 15-о число от всеки месец, трябва да бъдат изплатени ДДС и корпоративните данъци. Нетните ежемесечни изходящи потоци от търговските банки към бюджета през този период от месеца са за около 200 млн. лева. В началото на настоящата седмица банките разполагаха с малко над 400 млн. лв. по сметки при Централната банка. В края на периода, вследствие точно на данъчните вноски, левовата маса се беше стопила и трезорите ни вече разчитаха на малко под 300 млн. лева. В резултат на това междубанковите лихвени овърнайт нива се повишиха от 1% в понеделник до 3% в петък. Едноседмичните периоди на 9 септември се търгуваха при 3%, а в последния работен ден на седмицата сделките за такива срокове се договаряха в широките граници между 4 и 6 процента. Едномесечните транзакции останаха на относително постоянни нива в диапазона 4.00-4.50 процента. Среднодневните обороти се задържаха на сравнително стабилно ниво от 75 млн. лв., което е явен признак за спокоен, отлично балансиран и много ликвиден междубанков паричен пазар. Засега дилърите се въздържат от крайни продажби на евро на БНБ. Това е един от основните начини за вливане на свежа левова ликвидност в банковата ни система и за овладяване на покачването на лихвите. Докато в началото на седмицата 1 евро се купуваше за 1.9468 лв. и се продаваше за 1.947 лв., то в края на периода котировките спаднаха съответно до 1.946 лв. купува и 1.9462 лв. продава. При така създалата се ситуация крайните продажби на евро на БНБ са по-изгодни. Те са и най-приемливи за търговските ни банки, защото така левовите им авоари по сметки при Централната банка ще се увеличат. Следователно поддържането на левовата ликвидност за осъществяване на междубанковите преводи, както и изпълнението на изискуемите минимални задължителни резерви ще се облекчат. Липсата на крайни продажби на евро, съпроводена с окончателното превеждане на данъчните задължения към хазната, ще доведе до спад на общите левови наличности на банките до критичните 200 млн. лева. В такъв случай още в началото на следващата седмица лихвените равнища по овърнайт депозитните сделки ще отскочат до над 5 процента. На 9 септември БНБ проведе аукцион за продажба на част от тригодишна, лихвоносна емисия ДЦК. Купонът на книжата е 6% на годишна база. Начисляваните лихви ще се изплащат на всеки шест месеца, като с последното ще се издължи и главницата. Общата сума на съкровищните облигации е 50 млн. лв. номинална стойност. Предложените за реализация книжа в понеделник бяха за 25 млн. лева. Оставащата половина ще се предложи за продажба също на аукционен принцип на 9 декември. Подадените от първичните дилъри поръчки за участие бяха за 33.7 млн. лева. Предложеното количество се пласира изцяло. Достигнатите минимална, средна и максимална годишна доходност бяха съответно 6.08, 6.32 и 6.47 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във