Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР ВЗЕ ГЛЪТКА ВЪЗДУХ

През изминалата работна седмица паричният междубанков пазар разчиташе на около 270 млн. лв., с които търговските ни банки вече по-спокойно можеха да управляват наличностите си по сметки в БНБ и да регулират задължителните си минимални резерви. А на 15 април - кризисния ден, когато лихвените нива по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се договаряха дори и срещу 80% на годишна база, банковата общност разчиташе на едва около 100 млн. лева. Останалите до 280 млн. лв. (с колкото разполагаше банковата система) бяха съсредоточени в една банка. Но тя реално не можеше да оперира на междубанковия пазар с тези пари, защото това бяха салдата по сметки на бюджета, които с нощния сетълмент трябваше де се преведат към хазната. Основният източник на свеж левов ресурс беше масираната окончателна продажба на евро на Българска народна банка, в резултат на което салдата по сметки на банките при БНБ се увеличиха с нови над 100 млн. лева. Допълнителни левове се появиха в резултат на обратното изкупуване на ДЦК от Министерството на финансите и пускането в обращение на нови книжа на 23 април. Тогава в резултат на операцията по обратното изкупуване на ДЦК първичните дилъри се сдобиха с 46 млн. лв., но за закупуването на нови държавни облигации заплатиха 25 млн. лв., вследствие на което на тяхно разположение останаха малко над 20 млн. лева. Среднодневните обороти на пазара през седмицата гравитираха около 75 млн. лв., което е белег за относително привидното спокойствие на пазара. Лихвените проценти, при които се договаряха овърнайт сделките в понеделник стартираха от 4%, за да се приземят в края на периода до малко под 3 процента. Относително малкото левови наличности в банковата система, пресния спомен от смразяващите 80% и предстоящите дълги празнични вальори задържаха стойностите на лихвите. През двата работни дни на следващата седмица - на 29 и 30 април, по сметки на търговските банки при БНБ ще постъпят над 120 млн. лева за изплащане на пенсии. Те със сигурност няма да бъдат оползотворени по предназначение веднага. Вследствие на това левовата ликвидност в системата ще се подобри и банките ще могат по-спокойно да приключат на 3 май поредния едномесечен период за регулация на минималните задължителни резерви. Както вече споменах за 21 април, Министерството на финансите беше насрочило провеждането на два аукциона. На единия от тях финансовото ведомство беше оферирало за изкупуване или замяна емисии 309/00 и 301/01 (с падежи съответно през октомври 2005 г. и през януари 2006 г.) с книжа, емитирани през януари 2003 г. и с падеж януари 2006 година. Старите книжа са с купонни плащания при 9% на годишна база, а новите ще се олихвяват при 5.5 процента. При продажбата им техните притежатели ще инкасират капиталова печалба за сметка на бъдещите лихвени постъпления. Фиксираните изкупни цени бяха много добри, в резултат на което не бяха малко и поръчките. След транзакцията общата номинална стойност на емисия 309/00 намаля от 40 на 28.78 млн. лв., а на емисия 301/01 от 60 - на 29.33 млн. лева.Другият аукцион беше редовно планиран в емисионния календар на Министерството на финансите и на него бяха предложени за продажба до 40 млн. лв. номинал тригодишни лихвоносни съкровищни облигации. Това е вторият от общо четирите предвидени търга, чрез които ще се пласират общо 100 млн. лв. номинал. Двайсет от 25-те лицензирани първични дилъри подадоха поръчки за 42.85 млн. лева. Финансовото министерство реши да одобри продажбата на 25 млн. лева номинал. Достигнатата средна годишна доходност се установи на 5.10 процента. Интересен е фактът, че максималната доходност, при която участник в наддаването се е сдобил с част от книжата, е 5.32% и че веднага след аукциона сделките на вторичния пазар се договаряха при 5.15% - нива, по-високи, отколкото средната възвръщаемост от търга. На 29 април Българска народна банка ще проведе аукцион за продажбата на тримесечна безлихвена емисия на държавни съкровищни бонове с номинална стойност 12 млн. лева. Плащането на новопридобитите ДЦК ще стане на следващия работен ден.

Facebook logo
Бъдете с нас и във