Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР ОСТАВА В БОЙНА ГОТОВНОСТ

Левовият паричен пазар остава в пълна бойна готовност, след като паричната маса, с която банките разполагат по сметките си в БНБ, не нарасна според очакванията на дилърите. На 1 август наличностите, с които те разполагаха, бяха точно 200 млн. лева. Тази сума е прекалено малка, за да могат левовите дилъри спокойно да осигуряват междубанковите разплащания и да поддържат изискуемите минимални задължителни резерви. От началото на месеца Министерството на финансите е превело по сметки на търговските банки в БНБ над 180 млн. лв. за изплащане на пенсии. От продажби на евро на Централната банка в банковата система пък са се влели около 85 млн. лева, или през седмицата по сметките на трезорите са постъпили 265 млн. евро. В същото време наличните към 8 август левови средства по сметки на трезорите, поддържани в БНБ, са малко над 300 млн. лева. Така елементарните сметки показват, че около 150 млн. лв. са се изпарили. Те обаче не са изчезнали, а са отишли към единната бюджетна сметка в БНБ за плащане на данъци. За сравнение - на 1 юли наличните авоари бяха 300 млн. лева, а десет дни по-късно се повишиха до 400 млн. лева. Ето защо сега паричният пазар е настръхнал и е в пълна бойна готовност да посрещне следващия труден период - 14-15 август, през който юридическите лица съгласно Закона за корпоративното и подоходно облагане трябва да платят авансовите вноски по данък печалба и данък към общините, както и ДДС. Обикновено общата нетна сума на преводите достига до 200 млн. лева. Предполага се, че при сегашните едва 300 млн. лв. по сметки на банките в БНБ и очаквани преводи към бюджета за около 200 млн. лв., лихвените нива, при които на междубанковия пазар се търгуват овърнайт депозитите, ще излетят драстично нагоре. Единственият правилен начин за набавяне на свежа левова ликвидност са масирани продажби на евро на БНБ. Опасенията на паричния пазар се материализират в лихвените проценти на левовия ресурс, които в началото на седмицата гравитираха около 4 процента. В края на периода можеше да се сключат овърнайт депозитни сделки и при 3%, но въпреки всичко тези нива остават високи на фона на 2-2.5%, при колкото обикновено в началото на месеца се договаряха тези сделки. Среднодневните обороти бяха високи и със своите над 100 млн. лева показваха, че нервите на пазара са повече от парите. На 5 август Българската народна банка проведе поредния регулярен за началото на всеки календарен месец аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни ценни книжа. Общото количество на емисията беше 12 млн. лева номинална стойност. В наддаването участие взеха едва 15 от общо 28-те финансови институции, които са избрани за първични дилъри на държавни ценни книжа. Подадените от тях и техни клиенти поръчки бяха за общо 15.43 млн. лева. А достигнатата средна годишна доходност беше 3.79 процента. Това е и стойността на основния лихвен процент, който е в сила от датата на емисията, т.е. 7 август, и е по-висока от предишната 3.67% на годишна база. На 12 август (понеделник) Министерството на финансите ще предложи за продажба петгодишна емисия държавни ценни книжа. Номиналната й стойност е 20 млн. лв., а датата на емитиране - 10 юли 2002 година. Преди месец се пласираха първите 25 млн. лв. от емисията за общо 90 млн. лева. Предвижда се на 7 октомври и 11 ноември да са следващите два търга, на които на инвеститорите ще се предложат съответно по 25 млн. и 20 млн. лева по номинална стойност. Книжата ще се олихвяват при 6.5% на годишна база. Изплащането на лихвите ще е на всеки шест месеца, смятано от датата на емисията, като с последното ще бъде издължена и главницата. Достигнатата средна годишна доходност при първата продажба на част от ценните книжа беше 6.55%, като минималната доходност бе - 5.78%, а максималната - 6.76 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във