Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР ОСТАВА ПОД ПЕТАТА НА БЮДЖЕТА

Междубанковият паричен пазар си остава подвластен на бюджетните парични потоци. А и няма как да не бъде, след като банковата система среднодневно разполага с около 300 млн. лв. по сметките си в БНБ, а общата сума на ежемесечните данъчни плащания (които стават по правило на 10-о, 14-о и 15-о число) към бюджета е 450 млн. лева. Преводите от хазната към търговските банки са съсредоточени в началото и в края на всеки месец и са свързани с редовното изплащане на пенсии, както и на заплати на заетите в бюджетната сфера и се покриват почти изцяло от данъчните постъпления. Единствено разминаването на паричните потоци към и от хазната във времето определено създава затруднения на банките при управлението на левовата им ликвидност. През изминалата работна седмица започна новият регулационен период за поддържането на минималните задължителни резерви на банките, пристигат и постъпленията за изплащане на пенсиите, които са на обща стойност 250 млн. лева. Сумите по левовите сметки на трезорите при Централната банка се повишиха и от 200 млн. лв., колкото бяха в началото на месеца, достигнаха 400 млн. лв. в началото на тази седмица, когато еднодневните междубанкови депозитни сделки се договаряха при около 2 % на годишна база. Преводите към сметките на НОИ в БНБ за социални плащания частично стопиха наличните левове до 350 млн. лв. и това създаде известен недостиг на левова ликвидност, за набавянето на която част от участниците на пазара бяха готови да заплатят 3 % по привлечен левов ресурс на овърнайт. Ясно беше, че с наличните едва 350 млн. лв. дилърите няма да могат да се справят с предстоящите плащания на ДДС и данък печалба, които средномесечно са за около 200 млн. лева. Крайните продажби на евро на БНБ останаха единствената алтернатива за кредитните институции и те я използваха. Така левовата маса в банковата система беше подкрепена с нови 100 млн. лева. В края на седмицата страстите се поуспокоиха и овърнайт контрактите отново се търгуваха при 2 % на годишна база. Среднодневните обороти бяха малки - едва 60 млн. лв. и това е показател, че предлагането на левове е оскъдно за периода. На свой ред и търсенето им при тези високи лихвени проценти (в сравнение с тези на щатския долар) не беше особено активно - поне за тази част от търговците, които имат нужда от ресурс само за попълване на минималните резерви, а не за поддържане на ликвидността си. В началото на идващата нова работна седмица данъчните преводи към хазната вече ще са започнали. Нещо повече, целият нов петдневен работен период ще премине под знака на данъците, защото последният срок юридическите лица да пристъпят към тези плащания е 15-о число от месеца, но сумите ще излязат окончателно от банковата система едва на 17-о число. Вследствие на това лихвените проценти по търгуваните на междубанковия паричен пазар левови депозити ще се повишават и към края на периода отново ще достигнат 5 % на годишна база. Единствено извънреден приход от хазната или по-масирани крайни продажби на евро на БНБ могат да променят този песимистичен сценарий. На 7 октомври централната банка проведе поредния, трети, от общо предвидените четири аукциона, чрез които продава на първичния пазар петгодишни лихвоносни ДЦК с обща номинална стойност 90 млн. лева. Лихвеният процент, при който ще се начисляват купонните плащания, е 6.5 % на годишна база. Плащанията ще са на всеки шест месеца, като с последното ще се издължи и главницата. Участие в наддаването взеха 25 финансови институции, избрани за първични дилъри (от общо 28). Регистрираните от Централната банка поръчки за участие достигнаха 49.95 млн. лева. Министерството на финансите одобри планираните 25 млн. лв. номинална стойност, като достигнатите минимална, средна и максимална доходност са съответно 6.49, 6.8 и 6.93 процента. Оставащото количество също ще бъде предложено за продажба на аукцион на 11 ноември. За 14 октомври Министерството на финансите е поръчало на Българската народна банка да проведе поредния, трети, от общо предвидените четири аукциона, чрез които трябва да се продадат общо 70 млн. лв. номинална стойност седемгодишни лихвоносни държавни ценни книжа. Те ще се олихвяват при 7 % на годишна база, като лихвените плащания ще се на всеки шест месеца. Достигнатата средна годишна доходност при пласирането на първите 20 млн. лв. номинал беше 7.3 %, а при продажбата на вторите 15 млн. лв. - 7.68 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във