Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР ИЗРАВНИ ВЕЗНИТЕ

От началото на юни междубанковата търговия с левов ресурс е изключително добре балансирана. Предлагането на левове на пазара не беше голямо като количество, но беше достатъчно, за да покрие временните нужди на търговците. Цената на еднодневните депозити, която е най-добрият барометър за състоянието на пазара, през целия период от време остана в тесните граници около 4-те процента. Седмичните сделки се сключваха при 4.5-4.8 процента. Едномесечните периоди се търгуваха при около 5 процента.
На тези нива протичаха сделките за левов ресурс и през изминалата работна седмица. В края на периода овърнайт депозитите поевтиняха. В сряда и четвъртък Министерството на финансите преведе по сметки на първичните дилъри при БНБ сумата от 22.5 млн. лв., които им дължи за настъпили падежи и лихвени плащания по притежавани от тях и от техни клиенти ДЦК. В същото време от банковата система се отля покупната стойност на 10-те млн. лева номинал на продадените в сряда тримесечни ДЦК. Останалите в повече над 12.6 млн. лв. по сметки на банките доведоха до повишаване на предлагането на левове, но се появи и насрещно адекватно търсене, което повлия цената на ресурса да се запази 3.8 процента. Седмичните депозити и репо сделки се договаряха при около 4.5 процента. Цената на едномесечните депозити се движеше около 5-те процента. Среднодневните обороти също не дадоха основания за безпокойство. Стойностите им се запазиха около 70 млн. лв. и допълнително подсказаха, че междубанковата търговия с левов ресурс е много добре балансирана.
На този фон достигнатата за пореден път средна годишна доходност от 4.47%, при първичната продажба на тримесечни сконтови държавни ценни книжа ни най-малко не събуди каквото и да е недоумение. Провеждането на търга беше насрочено за 18 юни. Министерството на финансите, както обикновено, предложи за продажба 10 млн. лв. номинална стойност. Постъпилите и регистрирани от Централната банка поръчки за участие достигнаха едва 15.03 млн. лв., но те бяха достатъчни за успешното пласиране на цялата емисия. Нека да припомня, че от 18 май основният лихвен процент, за чиято стойност автоматично се приема достигнатата средна годишна доходност от продажбата на тримесечните безлихвени ДЦК, не е променяна и е 4.47 процента. На това си ниво тя ще остане поне до 4 юли, датата на следващата емисия книжа с такава срочност.
Вторичната търговия с ДЦК през изминалата работна седмица показа признаци на оживление. Петгодишните ценни книжа, емитирани от началото на тази година, се търгуваха при годишна доходност около 6.8 процента. Тенденцията към драстично покачване на цената на ЗУНК-облигациите, деноминирани в щатски долари, се прояви и през изминалата седмица. В края на периода при отделни сделки тя достигна цена 78.7 щ. долара за 100 щ. долара номинал преди плащането на лихвите, което трябва да стане на 2 юли.
За 25 юни Българска народна банка е насрочила провеждането на аукцион за продажба на петгодишни лихвоносни ДЦК. Това е последният от предвидените общо три търга, чрез които Министерството на финансите трябваше да пласира изцяло общото количество на емисията от 60 млн. лв. номинална стойност. Книжата са лихвоносни. Процентът, при който ще се олихвява номиналът, е 8 на сто. Купонните плащания ще стават на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, а с последното ще се погаси и главницата. Първата партида от книжата се продаде на 25 април. Тогава финансовото министерство пласира 20 млн. лв. номинал, а достигнатата средна годишна доходност беше 7.13 процента. На 23 май се продадоха отново 20 млн. лв. номинал при 6.92 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във