Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР ЧУПИ РЕКОРДИ

През изминалата работна седмица паричният пазар счупи не един рекорд. Левовите наличности в банковата система в първия работен ден от седмицата достигнаха до незапомнените досега обеми от над 830 млн. лева. Сума, предостатъчна както за поддържане на минималните задължителни резерви, така и за обезпечаване на междубанковите левови разплащания. През същия ден лихвените проценти по най-търгуваните на междубанков паричен пазар еднодневни депозитни сделки се понижиха до уникалните 0.15% на годишна база. Такъв рекорд се постига само при състояние на свръхлевова ликвидност в банковата ни система, на каквато обикновено се наблюдава в началото на годината. Левовите авоари, с които разполагаха банките по сметките си в БНБ, намаляха за рекордно кратко време с около 40 процента. В края на седмицата наличните левове вече се бяха стопили до около 500 млн. лв., т.е. с над 300 млн. лева. От тях с 64 млн. лв. търговските банки си купиха от БНБ евро по фиксинга. Други 50 млн. лева се насочиха към хазната за разплащане за закупени от първичните дилъри и техните клиенти държавни ценни книжа. С останалите над 180 млн. лв. юридическите лица заплатиха задълженията си към бюджета по ДДС, по данъка върху печалбата и данъка към общините, които се плащат към 15-о число на всеки месец.В унисон с тези драстични промени в състоянието на левовата ликвидност в банковата система се променяха и лихвените проценти по междубанковите депозитни сделки. Те варираха в рекордно широкия диапазон от 0.15% в началото до 1.5% на годишна база в края на периода. Оборотите на пазара също достигнаха рекордни стойности - 150 млн. лв. (на 15 януари). През този чуден ден се забеляза и невижданото скоро драстично разминаване на лихвените нива по предоставен левов ресурс за един и за седем дни. Овърнайт депозитите се предоставяха средно срещу 1.36%, докато седемдневните се търгуваха при 0.6 процента. През идващата работна седмица очаквам общата сума на салдата по сметки на търговските банки при БНБ да варира около 450 млн. лв., а цената на ресурса да се стабилизира на ниво от около 1 процент.На 13 януари Централната банка проведе поредния редовен аукцион за продажбата на част от емисия държавни ценни книжа със срок до падежа от пет години. Тя е от отворен тип и общото й количество от 75 млн. лв. номинална стойност ще се продава чрез няколко аукциона. Сега бяха предложени 30 млн. лв. от тях. Номиналът ще се олихвява при 5.625% на годишна база, като начисляваните лихви ще се изплащат на всеки шест месеца. Нека да отбележа, че размерът на купона също е рекордно нисък. Най-малката стойност на купона по петгодишните книжа досега беше 6.5 процента. В наддаването взеха участие рекорден брой инвеститори - всичките 25 финансови институции, одобрени за първични дилъри на ДЦК за първото полугодие на тази година. Те подадоха поръчки за общо 87.72 млн. лв. - сума, която не бе постигана от началото на 2001 година досега. Достигнатата средна годишна доходност, със своите едва 5.53%, чупи всякакви рекорди при продажбата у нас на книжа с такава срочност. Впечатляваща и уникална е минималната достигната доходност от 5.15%, на която участник в аукциона се е сдобил с част от книжата, но рекордите не свършват дотук.На 14 януари Министерство на финансите предложи за продажба чрез организиран от БНБ аукцион ДЦК със срок до падежа една година. Емисията е безлихвена, а общото й количество е 20 млн. лева. За придобиването му се състезаваха поръчки за 77.55 млн. лева. Това е рекордно голяма сума, предложена за книжа с такава срочност. Подобен случай имаше в началото на 2000 г., когато заявките за участие достигнаха 80.48 млн. лева. Достигнатата средна годишна доходност обаче със своите 4.27% чупи всякакви рекорди досега. Откакто се провеждат аукциони за продажба на книжа с такава срочност - а това е началото на 1997 г., не е достигана толкова ниска възвръщаемост на инвестиция в едногодишни ценни книжа. Дали серията от нови рекорди на българския паричен и капиталов пазар ще секне, ще разберем на 20 януари, когато БНБ по поръчка на Министерството на финансите ще проведе аукцион за пласиране на част от емисия държавни ценни книжа със срочност от три години. Средносрочните съкровищните облигации са лихвоносни. Лихвите ще се начисляват при 5.5% на годишна база, а ще се изплащат на всеки шест месеца. Общият обем на емисията трябва да достигне до 50 млн. лв. номинал, като сега ще се пласира половината количество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във