Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОТЛИЧНАТА ЛЕВОВА ЛИКВИДНОСТ МАЧКА ДОХОДНОСТТА

Банковата система разполагаше среднодневно с 530 млн. лв. по сметки в Българската народна банка. В началото на седмицата сумата беше едва 370 млн. лв. и до края на периода нарасна до 630 млн. лева. Основната заслуга за това се дължи изцяло на бюджетните преводи към търговските ни банки, с които се обезпечава изплащането на редовната месечна пенсия, както и на обещаната 13-а пенсия, както и покриването на задълженията на общини и болници. Банките, към които основно бяха насочени плащанията от бюджета, изпаднаха в затруднена ситуация, докато решат къде и как да вложат излишните си средства над задължителните минимални резерви, а те никак не бяха малко. От другата страна на барикадата стояха банковите институции, които имаха нужда да превлекат на левов ресурс, и то при лихвени нива под тези на еврото, че и на щатския долар. Среднодневните лихвени проценти по овърнайт депозитните сделки се задържаха на нива от около 0.5% на годишна база. За сравнение - щатската валута се предоставяше на еднодневни депозити при около 1.25 процента. Европейската централна банка в четвъртък най-после понижи основната си лихва с 50 пункта (от 3.25 до 2.75 процента). Ето защо в началото на седмицата депозитните сделки в евро се договаряха при около 3.27% и при 2.78% в края на периода. Първите два дни от работната седмица бяха и последните за поредния едномесечен период за регулиране на минималните резерви. Тогава оборотите на пазара бяха в рамките на нормалните 70 млн. лева. Началото на новия регулационен период дава възможност на дилърите за едно по-гъвкаво управление на левовата ликвидност на институциите им. В резултат на това оборотите на пазара надскочиха 100-те млн. лева - факт, който в съчетание със сравнително ниските лихвени проценти доказва изключително високата левова ликвидност в банковата ни система. В края на идващата шестдневна работна седмица юридическите лица ще трябва да превеждат към хазната дължимите от тях ДДС, данък върху печалбата и данък към общините. В резултат на това наличната левова маса в банковата ни система ще намалее, но не толкова драстично, че да повлияе съществено върху лихвените проценти, при които на междубанковия паричен пазар се търгуват депозитни сделки. Очакванията ми са в края на периода да видим поскъпване на овърнайт депозитите до ниво от около 0.8 процента. Някои от банките ни предпочетоха да закупят евро, което носи в момента по висока доходност. Интензивните покупки повишиха котировките продава евро/лев от 1.9535 лв. в началото на периода до 1.9550 лв. за едно евро в края на седмицата. Отличната левова ликвидност смачка и доходността на тримесечните държавни ценни книжа. Министерството на финансите, както обикновено, предложи за продажба книжа от сконтовата емисия с номинал 12 млн. лева. Аукционът бе организиран от Централната банка и участие в него взеха 23 финансови институции от общо 28-те, избрани за първични дилъри до края на настоящата година. Подадените от тях поръчки достигнаха 35.16 млн. лв., количество, което е рекордно голямо за настоящата календарна година. Достигнатата средна годишна доходност се установи на 3.31% - също недостигано от 2000 г. досега ниво. Нека да припомня, че единствено в периода от края на февруари - началото на март 2000 г. доходността по тримесечните сконтови книжа беше на нива, по-ниски от сегашното. Тогава тя се движеше в диапазона 3.03 - 3.23 процента. Както по това време, така и сега достигнатата средна проста годишна доходност от първичната продажба на тримесечните ДЦК автоматично се приема за основен лихвен процент. При сегашното състояние на паричния пазар и предвид понижаването на основната лихва в еврозоната няма да е чудно, ако в следващия период основният лихвен процент се понижи отново. На 9 декември БНБ ще проведе вторият и последен аукцион за продажбата на цялото количество от тригодишна лихвоносна емисия ценни книжа с номинал 50 млн. лева. Първите 25 млн. лв. номинал бяха реализирани на 11 септември при средна годишна доходност от 6.32 процента. Лихвеният процент, при който ще се олихвява номиналът, е 6% на годишна база. Купонните плащания ще са на всеки шест месеца, като с последното ще издължи и главницата. За отбелязване е и фактът, че при реализацията на друга също тригодишна емисия книжа беше достигната доходност от едва 5.92 процента. На вторичен пазар на държавни ценни книжа сделки с последните петгодишни емисии се договаряха в тесния диапазон 6.2-6.25 процента. Седемгодишните им аналози пък се търгуваха при доходност от 6.75-6.8 процента. Десетгодишните съкровищни облигации пък се разменяха при 7.3-7.35 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във