Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОТЧЕТИТЕ НА ХОЛДИНГИТЕ ОПРАВДАХА ДОВЕРИЕТО

СОБСТВЕНОСТТА В ХОЛДИНГ ВАРНА А СЕ ПРОМЕНИ
Публичната компания Холдинг Варна А АД е учредена през 1996 г. като приватизационен фонд, а две години по-късно беше преобразувана в холдингово дружество. Книжата на Холдинг Варна А се търгуват на Неофициален пазар на БФБ-София и са включени в широкия индекс BG40. Към 29 май средната им цена е била 18.87 лв., докато само година по-рано те са се търгували за 6.24 лв. за един брой.
Холдинг Варна А обяви консолидирана загуба от 241 хил. лв. за първото тримесечие на тази година, докато за същия период на миналата година финансовият му резултат е бил отново отрицателен и е на стойност 2.51 млн. лева. Нетните му приходи от продажби нарастват с 63% на годишна база - до 1.04 млн. лв., а финансовите приходи са 19 хил. лв., в сравнение с 2.64 млн. за първите три месеца на 2005 г., когато бе продаден дял от КРЗ Одесос.
През тази година книжата достигнаха своя максимум - средна цена 39.99 лв. за един брой, което беше продиктувано от намерението на Абас ЕООД да придобие собственост в капитала, като се има предвид, че компанията вече притежава 46.22 процента. Това стана, след като закупи няколко големи пакета, чиито собственици бяха КРЗ Одесос и КРЗ Инвест. Освен Абас ЕООД собственост в холдинга имат 21 юридически лица, които държат общо 47.55% от капитала, а останалата част е притежание на 19 371 физически лица. Капиталът на холдинга е 1 млн. лв., разпределен в 1 млн. броя акции с право на глас и номинал 1 лв. всяка. През последните 5 години дружеството е изплатило общо 0.60 лв. дивидент на акция.
Дружеството е съсредоточило своята дейност в сферата на туризма, корабното машиностроене и кораборемонта, електротехническата и текстилната промишленост. Към края на 2005 г. компанията притежава контролните пакети в четири дружества - Електротерм АД с 50%, Маяк КМ АД със 77%, Камчия АД с 86.89% и Орел Разград АД с 98 на сто, към които отдавна проявяваше интерес. Освен това Холдинг Варна А АД притежава дялове за 20 хил. лв. от ИД Ти Би Ай Евробонд АД. През 2006 г. холдинговото дружество стана и един от учредителите на дружеството със специална инвестиционна цел Премиер фонд АДСИЦ с 50 хил. лв., представляващи 10% от капитала му.
Общите разходи на дружеството са на стойност 1.31 млн. лв, което е нарастване с близо 0.5 млн. лева. През последните три финансови години холдинговото дружество не е използвало външни източници на финансови средства, а вътрешните източници са главно постъпления от дивиденти, продажба на ценни книжа, получени суми от погасени кредити и приходи от лихви. За 2005 г. холдингът обяви одитирана печалба в размер на 2.369 млн. лв. спрямо 127 хил. лв. година по-рано.

SWOT анализ
+ -
Балансиран портфейл Не е ясна политиката на новия собственик
Стабилни икономически резултати Силно разнопосочно движение на акциите
Утвърдена дивидентна политика Непълно натоварване на мощностите в дъщерните предприятия
Възможности за развитие на туризма Необходимост от инвестиции в дъщерните дружества
Разширяването на корабостроителната дейност във Варненска корабостроителница Продажбата на активи може да намали бъдещите приходи

БРУТЕН ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ
2005 г. не изплаща
2004 г. 0.20 лв.
2003 г. не изплаща
2002 г. 0.10 лв.
2001 г. 0.30 лв.

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ОЧАКВА ДОБРО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
За първото тримесечие на тази година консолидираната печалба на Албена Инвест холдинг е 345 хил. лв. спрямо 135 хил. лв. за същия период на миналата година. Нетните приходи от продажби намаляват с 4.4% на годишна база до 4.17 млн. лв., основно заради по-ниските приходи от продажби на услуги, които към края на март възлизат на 1 млн. лв. спрямо 1.44 млн. лв. преди година. Общите разходи за дейността за първото тримесечие са намалели с 4.5 на сто до 4.14 млн. лева. Консолидираните активи на компанията са на обща стойност 130.13 млн. лева.
През 1996 г. Албена Инвест Холдинг АД беше създаден като приватизационен фонд Албена Инвест. Над 130 хил. българи повериха инвестиционните си бонове на фонда, който набра с капитал от близо 3.113 млрд. лв. и стана един от най-големите в страната. Дружеството успя да създаде добре диверсифициран портфейл от акции на предприятия от отрасли, свързани с туристическата индустрия и леката промишленост и компании, произвеждащи продукти с осигурени пазари в страната и в чужбина.
През 1998 г. фондът беше преобразуван в холдинг и се преименува в Албена Инвест Холдинг АД. Акциите му се търгуват на официален пазар, сегмент С на БФБ-София, като за периода 22-26 май са изтъргувани общо 36 958 броя книжа при средна цена 13.46 лева. Сега в структурата му влизат предприятия от различни отрасли с възможности за свързване в стопански вериги, даващи възможност за затваряне на производствения цикъл и намаляване на себестойността на продукцията. Целите на холдинга са да развиват предприятията, които са негова собственост, като осигуряването на максимална печалба се постига чрез подпомагане на дъщерните дружества.
Най-голям дял в портфейла на Албена Инвест Холдинг АД има дружествата от туристическия сектор. Албена АД е собственик на к.к. Албена и акционер в ММЦ Приморско и притежава хотел Des Masques в швейцарските Алпи. Собственост на холдинга са и Соколец-Боровец АД и Хемустурист АД. За дъщерните дружества е разработена програма за развитие, която трябва да доведе до увеличаване на средногодишната заетост на хотелите и за повишаване качеството на предлаганите услуги. Албена Инвест Холдинг се стреми да развие и самостоятелна клиентска ниша у нас и в чужбина. Холдингът има участие в 22 дружества, а инвестициите му към края на миналата година са основно в туризъм - 90.36%, и мебели и оборудване - 8.27 на сто. Останалата част са в транспорт, наеми и други инвестиции.
Капиталът на дружеството е 5.5 млн. лв. и е разпределен в същия брой акции с право на глас с номинал от 1 лев. Най-голям акционер в холдинга е Албена АД с 44.89% от капитала. Други юридически лица общо притежават 11.47 на сто от дружеството, а останалите 43.64% са собственост на физически лица.

БРУТЕН ДИВИДЕНТ НА ЕДНА АКЦИЯ
2005 г. -
2004 г. 0.10 лв.
2003 г. 0.20 лв.
2002 г. 0.15 лв.
2001 г. 0.15 лв.

SWOT анализ
+ -
Очаквано добро развитие на туризма Прекомерно строителство по Черноморието
Диверсифициран инвестиционен портфейл Липса на държавна политика за рекламиране на туризма
Стабилни финансови приходи Силна конкуренция от съседните страни
к.к. Албена не е разпокъсан и силно застроен Липса на ново строителство
Технологична свързаност между предприятията в портфейла

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ Е В ПЪРВАТА ДЕСЯТКА ПО СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Нетната консолидирана печалба на Индустриален холдинг България за първото тримесечие на тази година намаля до 1.591 млн. лв. от 6.626 млн. лв. за същия период на миналата година. Приходите от продажби за тримесечието на тази година нарастват с близо 23% до 15.744 млн. лв., а разходите по икономически елементи с 25% до 13.12 млн. лева. Задълженията на холдинга пък се увеличават до 58.3 млн. лв., в сравнение с 49.3 за първото тримесечие на 2005 година. Нетната консолидирана печалба на Индустриален холдинг България за 2005 г. е 29.743 млн. лв. спрямо 7.662 млн. лв. за 2004 година. През последните пет години Индустриален холдинг България не е раздавал дивидент.
Създаденият през 1996 г. като приватизационен фонд България се преобразува две години по късно по Търговския закон в Индустриален холдинг България АД (ИХБ). Акциите на холдинга са между първите регистрирани за търговия на Официален пазар акции на БФБ-София и се търгуват от август 1998 година. Ръстът при дяловете на Индустриален холдинг България АД се дължат на добри новини за холдинга през 2005 година. Една от тях беше продажбата на имот край Созопол с печалба от 23.47 млн. лева. Заради структурата на портфейла на холдинга приходите му в бъдеще ще идват основно от продажба на кораби и металорежещи машини. Акциите му ще останат едни от най-търгуваните на фондовата борса, като средната им цена на 30 май беше 4.37 лева.
Холдинговото дружество притежава в своя портфейл акции от дружества в различни отрасли на индустрията. Целта е да достигне контролно участие от над 51% в тях, което му дава водеща роля при определянето на стратегията за развитие на компаниите. Съвместно с други партньори ИХБ инвестира и в проекти, в които може да упражнява значително влияние чрез дялове от около 50% от участието. Холдингът следва политика на непрекъсната оптимизация на инвестиционния си портфейл. Към края на миналата година основните му инвестиции са насочени в строителство и ремонт на кораби - 50.61%, машиностроене - 23.42%, недвижими имоти - 7.97%, мебелно производство - 2.3%, и други браншове - 7.96 на сто.
Дружеството е сред петте най-големи индустриални холдинги в България и е в топ 10 по размер на основния си капитал сред публичните дружества, листвани на БФБ-София. След няколко увеличения на капитала той нараства от 2 654 985 до 21 003 235 лв. в края на миналата година, разпределени в същия брой акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка. Акционери на ИХБ са над 78 000 физически и над 100 юридически лица, които притежават съответно 51 и 49% от акциите с право на глас. От общия капитал 39% е собственост на чуждестранни акционери. Основният акционер е Венсайн ентерпрайзис лимитид с 36.31 на сто.

SWOT АНАЛИЗ
+ -
Развитие на корабостроителния пазар Непостоянство на финансовите резултати
Диверсифициран инвестиционен портфейл Липса на дивидентна политика
Силно присъствие в машиностроенето Голям брой на акционерите
Добър мениджмънт Няма мажоритарен собственик
Стабилност на цените на металите

Facebook logo
Бъдете с нас и във