Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Отчетите и коронавирусът "задушават" дивидентите

Ритъмът на редовните общи събрания на акционерите, които обсъждат и гласуват какъв да е начинът за разпределение на печалбата от 2019 г.,тази година е по-различен. Не бива да се забравя, че съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са удължени сроковете, в които компаниите трябва да представят  финансовите си отчети. Това на свой ред  оказа влияние и върху схемата за провеждане на общите събрания, като изтласка датите им към юли и към август - до приключване на одита на счетоводните документи за миналата година на  някои компании. Според Закона за публично предлагане на ценни книжа, тези срещи трябваше да са проведени до 30 юни. Заради пандемията обаче тази година режимът е по-свободен.

 

Епидемията от коронавирус промени коренно плановете за развитие на бизнеса. По тази причина дивидентите тази година ще бъдат не само по-малки като размер, но и по-малко компании ще се решат на такава  стъпка. Те ще предпочетат да задържат в касите си  колкото  може по-големи суми от спечеленото.

Инвестирането в компании, които изплащат дивиденти, е един от най-добрите начини да се инвестира на фондовите пазари -

печелиш без да правиш много усилия 

за проучвания и анализи. Някои компании спряха дори обратното изкупуване на собствени акции, за да съхранят финансов ресурс в очакване на ефектите от коронавируса. Други фирми се обърнаха и към правителствата си, за да търсят финансова помощ и подкрепа.

До момента малка част от компаниите са провели общи събрания, а само 21 от тях съобщиха, че са одобрили изплащането на  дивидент. Явно този списък ще се дописва и в следващите месеци...

Брутна сума

от около 61.36 млн. лв. са разпределени

между акционерите на тези компании от печалбата им за 2019 г., стана ясно след последните общи събрания.

Някои от дружествата вече успяха и да прехвърлят парите по сметките на акционерите си. Сумите са в доста широки граници - от части от стотинката за една ценна книга до 2 лева.

Така е в две фирми - Кораборемонтен завод "Одесос" и "Спиди", например. Общото събрание на куриерската фирма е гласувало  дивидент от печалбата за миналата година в общ размер на 10.755 млн. лева. А кораборемонтният завод е заделил за разпределяне между акционерите брутна сума от 1.173 млн. лева.

За някои от българските компании сумата, която ще изплатят като дивидент за миналата година, намалява в сравнение с 2018-а, което в повечето случаи подсказва и спад във финансовия им резултат,  показва проучване на в. "БАНКЕРЪ".

В

списъка на платилите

отново четем  обичайните фирмени имена - компании от групата "Софарма", фирми около бившия приватизационен фонд "Стара планина холд", а също дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които по закон трябва да разпределят поне 90% от печалбите си. Както обикновено  не липсват и такива, които правят това инцидентно, най-вече защото

мажоритарните им акционери имат нужда от свежи пари.

Любопитен факт е, че до момента 15 от разпределилите дивидент публични компании, ще върнат на акционерите си по над 1 млн. лева. Най-голямата сума са   заделили куриерската фирма "Спиди" и машиносторителната компания "М+С хидравлик". Дружествата ще разпределят  по над 10 млн. лв. дивиденти.

Щедрите обещания на бившите приватизационни фондове, които се преобразуваха в холдинги, че ще споделят с акционерите печалбата от дейността си, останаха в миналото. За поредна година на пръстите на едната ръка могат да се изброят тези от тях, които

се сетиха за притежателите на техни книжа.

До момента само две от тези компании разпределиха част от положителния си финансов резултат - "Стара планина холд" изплаща дивидент за 23-ти пореден път, другата е т се  "Златен лев холдинг".

Очакват се редовни дивиденти и от дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които влагат средства в различен тип недвижими имоти, в това число и в земеделска земя, и във вземания. А това е заложено в закона, който урежда дейността им. За да се случи това обаче печалбата, която се разпределя, трябва да е от основната им дейност.

Секторът на недвижимите имоти

все още е далеч от стабилно възстановяване.

Засега успешно се справят с пазарната ситуация тези дружества, които събират наеми от готови обекти. Три от тях зарадваха акционерите си. Оживлението в сектора донякъде поддържат и дружествата, които търгуват с обработваеми земи или получават повишаващи се плащания от арендуване на земеделски парцели. Два от агрофондовете споделят част от печалбата си.

Дивидент за 2019 г. са гласували и четири дружества от портфейла на "Стара планина холд", както и самият мажоритарен акционер. Бившият приватизационен фонд е

единствената българска публична холдингова компания,

която е изплащала част от печалбата си през  всяка година от дейността си (от 1997 г. насам.).

Компанията майка отделя 5.090 млн. лв. за своите акционери, т.е. по 0.2456 лв. за една акция.

"Хидравлични елементи и системи" АД разпределя 3.821 млн. лв., което прави  брутен дивидент от 0.21 лв. на ценна книга.

Акционерите на "М+С хидравлик" получават по 0.26 лв. за дял.

На проведеното през юни общо събрание, акционерите на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД взеха решение за разпределяне на дивидент в акции (увеличение на капитала със собствени средства) за миналата година. То е в общ размер на 2.300 млн. лв., а  капиталът нараства до 84.500 млн. лева.

След десет поредни години, акционерите на "Алкомет" АД - Шумен останаха без дивидент за 2019-а.

 


Право на дивидент


Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централния депозитар" АД като акционери до 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор, "Централен депозитар" и "Българска фондова борса" АД за вида и размера на гласувания дивидент, както и за условията и реда за неговото изплащане. От сумата за акционерите - физически лица, се удържа и 5% данък в момента на плащането.

Според промяна в ЗППЦК, която е в сила от 1 януари 2018 г., дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му в полза на акционерите си.

 


Предстоящо


И други български фирми са обявили до момента плановете си за разпределение на част от печалбата си като дивидент. Това вече направиха "Адванс Терафонд",  "Индустриален капитал - холдинг", "Българска фондова борса" АД, "Каучук" ...

"София Комерс Заложни къщи" пък е единственото дружество, което предвижда да разпредели дивидент и за обикновените си акции (по 0.20 лв.), и по привилегированите акции (гарантиран по 0.30 лв.). Акционерите му обаче ще могат да спечелят и от предвиденото обратно изкупуване на до 3% от акциите на фирмата.

 


Печалба


Близо 150 млн. лева от печалбата си за 2018 г. разпределиха публичните компании у нас, което е с 5% повече спрямо изплатените на акционерите суми от печалбата за 2017-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във