Банкеръ Daily

Пари и пазари

Още едно дружество тръгва към ликвидация

Едно дружество тръгва към ликвидация. Акционерите на ямболската "Кабиле-ЛБ" АД ще се съберат извънредно на общо събрание на 28 февруари, за да обсъдят ситуацията.

Предложението на мениджърите е за вземане на решение по чл.252, ал.1, т.1 от Търговския закон за прекратяване дейността на "Кабиле-ЛБ" АД и ликвидация на "Кабиле-ЛБ" АД , тъй като чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал. 2 от ТЗ е под размера на вписания капитал.  Собственият капитал е минус 16 хил. лева.

Ако се вземет такова решение, акционерите ще трябва да изберат ликвидатор и да определят  срок за ликвидация. Иванка Борисова Стойкова, която в момента е член на съвета на директорите и изпълнителен директор на фирмата, е предложена за ликвидатор на "Кабиле-ЛБ" АД, а срок за приключване на ликвидацията на дружеството е до 31 декември 2020 година.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 16 март пр исъщия дневен ред и на същото място.

Капиталът на "Кабиле-ЛБ" е в размер на 231 386 лева, разпределени в същия брой поименни акции. Притежателите на основните пакети книжа са "ТК-Холд" АД - 113 000 акции, "ЮГ МАРКЕТ" АД - 9348 боя, "Център Строй" ЕООД - 41 078 дяла и "ПРИВИ" АД - 53 219 книжа. Останалите 13 841 акции са собственост на индивидуални инвеститори. 

Фирма "Кабиле-ЛБ" АД беше предприятие за изкупуване и преработка на сурово мляко и търговия с млечни продукти. Производственатa му дейност е прекратена с разпореждане на Районната ветеринарно-медицинска служба от ноември 2003 година. Към момента дружеството няма собствени ДМА, тъй като всички са продадени от частен съдебен изпълнител.

Дружеството няма дялово участие, няма инвестиции в страната и чужбина в ценни книжа , финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти.

В края на септември миналата година дружеството има задължение в размер на 421 хил. лв., от които:

- по предоставени заеми от ТК-ХОЛД АД в размер на 390 хил. лв. заедно с лихвите.

- задължения за местни данъци и такси- 22 хил. лева.

- други разходи – 9 хил. лева.

Финансовият резултат на фирмата към края на септември миналата година е загуба в размер на 8 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във