Банкеръ Daily

Пари и пазари

Оперативните приходи надхвърлят разходите при БФБ

Към края на първото шестмесечие на тази година нетният финансов резултат на „Българска фондова борса“ АД е положителен в размер на 4.88 млн. лв., съобщиха от борсовия оператор. А това се дължи главно на оперативни приходи, които надхвърлят разходите от основна дейност.

Дружеството съобщава за ръст на паричните постъпления от основна дейност спрямо същия период на 2020 г. от 42% или 376 хил. лева. Числата показват, че има увеличение на приходите от договори с клиенти - с 327 хил. лв. (37%). Таксите от оперативен сегмент “Регистрация и поддържане на емисии финансови инструменти за търговия“ нарастват вследствие на въведената нова тарифа за таксите.

През първото шестмесечие на тази година, броят на новите емисии финансови инструменти, допуснати до търговия е осем. Те са - една емисия акции на сегмент Standard, две облигационни емисии, една емисия борсово търгувани продукти и две емисии държавни ценни книжа. За пръв път е реализирано първично публично предлагане на пазара за растеж beam, и в последствие емисията акции е регистрирана за търговия. През отчетното шестмесечие едно дружество увеличи капитала си.

Броят на емисиите финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на БФБ към 30 юни миналата година беше 367, а се измени до 371 в края на шестмесечието на 2021-а. През първо шестмесечие бе прекратено членството на един инвестиционен посредник, но и бе приет един нов член. Така броят членове на борсата се запази 46.

При основните разходи също има ръст - от 20.40%, спрямо юни година по-рано. Нарастване с 32% има при разходите за външни услуги. При харчовете за амортизации увеличението е от 13.46%, а разходи за персонала са с 13,53% или с 94 хил. лева повече. Промяната в останалите разходни пера е незначителна. Печалбата от оперативна дейност е в следствие на повишените приходи.

Към края на първото шестмесечие на тази година, борсовият регулатор е депозирал 992 хил. лв. в срочни депозити в банки.

Пазарната капитализация на „Българска фондова борса“ АД достигна 28 934 206 646 лева в края на първото шестмесечие на тази година, което е ръст от 2,04% в сравнение с края на юни миналата година.

Към 30 юни акционерният състав на борсата е концентриран в четири основни вида лица. Министерството на финансите контролира 50,05% от капитала. Инвестиционни посредници и търговски банки държат 14,96%, други фирми - 20,94%, а индивидуални инвеститори - 14,04% от книжата с право на глас. Чуждестранни акционери притежават 3,21% от акциите на "БФБ-София".

 

Търговията със собствени акции на БФБ

бе с по-висока активност, отколкото през шестмесечието на 2020-а. Цената в края на юни се повиши спрямо тази в началото на януари с 1,15 лв. за акция или 23,47% (от 4,90 лева за акция цена на затваряне на 30 декември 2020 г. до 6,05 лева за акция цена при затваряне на 30 юни).

Общо бяха прехвърлени 309 055 лота в 564 сделки, а оборотът бе 1 643 664 лева. В сравнение с второто шестмесечие на 2020 г. има увеличение в прехвърления обем с 200%, ръст на оборота със 233% и повече сделки от 244 процента. Търговия имаше в 89 от общо 120 сесии за периода.

Facebook logo
Бъдете с нас и във