Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОПАКОВКАТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Опаковката прави продукта забележим и ма основно значение за успешната му реализация на пазара. Нарастването на конкуренцията у нас и навлизането на световни производители налага предлагането на стъклени бутилки с нестандартен дизайн за винарската, пивоварната и хранително-вкусовата промишленост. Уникалната форма и декорация на бутилката, произвеждана единствено и само за даден продукт, го отличава на пазара и му осигурява възможности за успешно присъствие.
На 23 октомври новите акции на водещия производител на опаковъчно стъкло у нас Дружба стъкларски заводи АД направиха своя
дебют на БФБ-София
Увеличението на капитала му със собствени средства от 6 689 562 на 53 516 496 лв. се осъществи чрез издаване на 46 826 934 броя ценни книжа, всяка с номинална стойност от един лев. Цялата емисия на софийското дружество е регистрирана за търговия на Неофициален пазар, сегмент А, на БФБ-София. С тези средства ще се реализират набелязаните мерки за подобряване на ефективността на производството и намаляване на разходите на единица продукция. Така, заедно с подобряването на организацията на работата, ще се търси намаляване на ефекта от общото увеличение на цените на суровините върху себестойността. За посрещане на нарасналото търсене на стъклени опаковки в Европа и предвид недостатъчния производствен капацитет инвестиционните проекти на компанията са именно в тази посока. Предвижданото развитие на предприятието е свързано главно с увеличаване на производството на стъклени бутилки и буркани на базата на вече сключени договори за реализацията им, като успоредно с това ще се търсят и нови пазари заедно с разработването на нови изделия.
През последните три години в Дружба стъкларски заводи АД са направени значителни инвестиции. Размерът им е приблизително 35 млн. лв. и са предимно заемни, като основен кредитодател е Международната финансова корпорация (International Finance Corporation), дългогодишен партньор на компанията.
Дружба стъкларски заводи е водещ производител на опаковъчно стъкло у нас. Регистрирано е през юни 2003 г. при вливането на софийския производител Стинд в пловдивското предприятие Дружба. Двете дружества са приватизирани през 1997 и 1998 г. и след преструктурирането, новата компания продължава да развива основната си дейност - производство и търговия с този тип амбалаж на двете производствени площадки в София и Пловдив. Дружба стъкларски заводи е основен доставчик на опаковки за бира, вино, безалкохолни и високоалкохолни напитки, както и за консервната и хранителната промишленост за България и региона за всички мултинационални компании у нас и на Балканския полуостров. Компанията е експортно ориентирана, а износът през 2007 г. е 59% от произведената продукция. Нейни клиенти има в над 20 страни, като основните външни пазари са съседните страни - Сърбия, Гърция, Турция, Румъния и Македония, както и някои страни от Западна Европа - Италия, Великобритания и др.
Добрите резултати се основават на традицията за въвеждане на съвременни и ефективни технологии в стъклопроизводството. Предприятието е лидер по отношение на развойната и изследователската дейност в областта на производството на стъклен амбалаж в региона и залага на новостите при създаването на продуктов дизайн. Плюс са и гарантираните пазари чрез мажоритарния гръцки собственик, както и утвърденото име като производител.
Разработен е и се прилага план за подобряване на ефективността на производството, който цели намаляване на ефекта от общото увеличение на цените на суровините и комуналните услуги (ел. енергия, горива, природен газ).
Околна среда
След влизането на България в Европейския съюз страната ни беше включена в схемата за търговия с емисии на парникови газове. Дружба стъкларски заводи притежава разрешителни за търговия, издадени от Министерството на околната среда и водите. Според изискванията в тях фирмата вече осъществява мониторинг на емисии въглероден диоксид, като намаляването на тяхното количество се контролира чрез въвеждане на технологични и технически разработки специално за стъклопроизводствения процес. Подобни мерки се вземат и за намаляване на количеството на нитроген оксид (nitrogen oxide - (NO), отделян от ванните пещи в заводите на компанията.
В изпълнение на условията от комплексните разрешителни Дружба стъкларски заводи осъществява и собствен мониторинг на отпадните води. Контролира се разходът на вода, а с пречиствателните съоръжения за оборотната вода се цели намаляване на емисиите на нефтопродукти и неразтворени вещества.
Производството на стъклен амбалаж в България е в ръцете на
чуждестранни инвеститори.
Двете предприятия Стинд и Дружба, влизащи в състава на Дружба стъкларски заводи, са гръцка собственост и на практика са единствените добре работещи фирми в стъкларския бранш у нас, а като техен основен конкурент се очертава плевенският завод Рубин, който е част от голям австрийски холдинг. Навлизането на тези стратегически инвеститори доведе до осъществяване на мащабни вложения, с които се обновиха и модернизираха предприятията.
Дружба стъкларски заводи е част от икономическата група Юла Гласуъркс. Свързаните с нея кипърски дружества Гласинвест Лимитед и Барек Овърсийз Лимитед притежават съответно по 46.913 и 52.6% от капитала на българската фирма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във