Банкеръ Weekly

Пари и пазари

“ОЦК” тежи на партньори с над 169 млн. лв.

При лип­са­та на про­из­вод­с­т­ве­на дей­ност ло­гич­но “Олов­но цин­ков ком­п­лекс” АД в Кър­джа­ли, кой­то е в не­със­то­я­тел­ност, от­чи­та срив и са­мо 314 хил. лв. при­хо­ди. То­ва ста­ва яс­но от меж­дин­ния сче­то­во­ден от­чет на фир­ма­та за тре­то­то три­ме­се­чие. В съ­що­то вре­ме раз­хо­ди­те й към края на сеп­тем­в­ри са на­бъб­на­ли до 2.33 млн. лв., ка­то по­ве­че от по­ло­ви­на­та са по­хар­че­ни за дей­ност­та й, а още 870 хи­ля­ди са фи­нан­со­ви­те раз­хо­ди (за лих­ви и от от­ри­ца­тел­ни раз­ли­ки по ва­лут­ни кур­со­ве). По­ра­ди ко­е­то фир­ма­та за­вър­ш­ва три­ме­се­чи­е­то със за­гу­ба от 2.016 млн. ле­ва. А то­ва е по­ред­на стъп­ка към за­дъл­бо­ча­ва­не на де­ка­пи­та­ли­за­ци­я­та на ком­па­ни­я­та - ос­нов­ни­ят й ка­пи­тал ве­че е ми­нус 5.291 млн. ле­ва.

При ус­ло­вие че ОЦК е прек­ра­ти­ло про­из­вод­с­т­ве­на­та си дей­ност (от на­ча­ло­то на 2012 г.), це­ни­те на оло­во­то и цин­ка оказ­ват вли­я­ние са­мо вър­ху стой­ност­та на не­за­вър­ше­но­то про­из­вод­с­т­во на за­во­да. (Те са бор­со­во тър­гу­ва­ни и ко­ти­ров­ки­те им се об­ра­зу­ват на Лон­дон­с­ка­та ме­тал­на бор­са.) Дру­ги­ят фак­тор, кой­то те­жи вър­ху дру­жес­т­во­то, е ва­лут­ни­ят риск, тъй ка­то “ОЦК” има за­дъл­же­ния и взе­ма­ния във ва­лу­та - ев­ро и до­ла­ри. За тре­то­то три­ме­се­чие ре­зул­та­тът от из­ме­не­ни­е­то на ва­лут­ни­те кур­со­ве е от­ри­ца­те­лен за дей­ност­та на фир­ма­та.

Те­ку­щи­те ак­ти­ви на “ОЦК” са на стой­ност 89.005 млн. лв., ка­то те включ­ват най-мно­го ма­те­ри­ал­ни за­па­си след спи­ра­не на про­из­вод­с­т­во­то (за 80.575 млн. лв.), как­то и тър­гов­с­ки взе­ма­ния и още па­рич­ни сред­с­т­ва (об­що 3.406 млн. лв.). Пре­об­ла­да­ва­ща­та част от ма­те­ри­ал­ни­те ак­ти­ви са за­ку­пе­ни ма­те­ри­а­ли (51.626 млн.), на­лич­на про­из­ве­де­на про­дук­ция, ко­я­то е за 200 хил. лв., и не­за­вър­ше­но про­из­вод­с­т­во в раз­мер на 28.749 млн. ле­ва. Все­ки един от те­зи ак­ти­ви не мо­же да се из­пол­з­ва в за­во­да в мо­мен­та и пред­п­ри­я­ти­е­то мо­же да се ос­во­бо­ди от тях са­мо ако ги про­да­де. На го­диш­на ба­за оба­че те за­паз­ват стой­ност­та си.

Фи­нан­со­ви­те за­дъл­же­ния за “ОЦК” про­дъл­жа­ват да се тру­пат и през та­зи го­ди­на. Об­що 169.648 млн. лв. е дъл­гът към кре­ди­то­ри, дос­тав­чи­ци, слу­жи­те­ли, да­нъч­ни ор­га­ни и т. н., по­каз­ва от­че­тът на дру­жес­т­во­то. Вър­ху пред­п­ри­я­ти­е­то ви­сят дъл­гос­роч­ни за­е­ми с чуж­дес­т­ран­ни бан­ки в раз­мер на 25.62 млн. ле­ва. Ос­вен тях фир­ма­та има за­дъл­же­ния и към свър­за­ни ли­ца (4.861 млн). Още 319 хил. лв. има да се пла­щат и по от­с­ро­че­ни да­нъ­ци.

Крат­кос­роч­ни­те за­дъл­же­ния, ко­и­то фир­ма­та има да пла­ща, са мно­гок­рат­но по­ве­че. Ком­па­ни­я­та “ви­си” към свър­за­ни ли­ца, има да връ­ща по­лу­че­ни за­е­ми за 45.747 млн лв., а по тър­гов­с­ки до­го­во­ри - още 14.543 млн ле­ва. А в пос­лед­ни­те два­на­де­сет ме­се­ца стой­ност­та им е на­рас­на­ла с око­ло 3 про­цен­та.

След ка­то бя­ха про­да­де­ни от час­тен съ­де­бен из­пъл­ни­тел два­та це­ха - олов­ният и цин­ко­вият, ра­бот­ни­ци­те им бя­ха ос­во­бо­де­ни, а ма­жо­ри­тар­ни­ят ак­ци­о­нер “Ин­тер­т­ръст хол­динг БГ” АД (с дял от 87.40%) им дъл­жи за зап­ла­ти и оси­гу­ров­ки 282 хил. лв., ко­и­то при се­гаш­на­та си­ту­а­ция ед­ва ли ще си ги по­лу­чат ня­ко­га. И най-ве­ро­ят­но ще си ос­та­нат са­мо с раз­хо­ди­те по де­ла­та, с ко­и­то съ­дят “ОЦК” за не­по­лу­че­ни­те въз­наг­раж­де­ния. Съ­що­то се от­на­ся и за ос­та­на­ли­те 84 фир­ми, ко­и­то при­те­жа­ват ак­ции в “ОЦК”. За пос­лед­но пре­ди шест ме­се­ца кни­жа­та на ком­би­на­та са се тър­гу­ва­ли по 0.145 лв. при но­ми­нал от 1 лев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във