Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Очакване за ръст

Работната седмица в България бе кратка, но все пак остана достатъчно време за сравнително сериозна корекция в доходностите на основните ДЦК, търгувани на международните пазари. Анализаторите остават в очакване на финала от срещата на борда на ЕЦБ, от която се очакват евентуални сигнали за предстоящи количествени улеснения в еврозоната. А на пазарите на ДЦК, емитирани от страните от валутния съюз, започна да се "търгува" едно малко по-различно предвиждане. Инфлацията в еврозоната , която е основен проблем за всички анализатори и за монетаристите от централната банка, може да се окаже във възходящо движение и без да се прибягва до "нестандартни" мерки, както ги окачестви президентът Драги. Германските провинции дадоха на икономистите достатъчно теми за размисъл в тази посока. Позитивните в чисто икономически аспект новини доведоха до ръст на търсените от инвеститорите доходности по немските бундове, които към средата на седмицата се търгуваха на равнища от 1.507 % в десетгодишния матуритет. Повишението се равняваше на 2.4 базисни точки. Ръстът на сходните френски доходности бе 2.7 базисни точки - до 1.998 процента.


В същото време периферните на еврозоната страни продължават да се радват на комбинирания ефект от подобряващия се икономически изглед и инвеститорския интерес към техвите ДЦК. Италианското министерство на финансите пласира 5- и 10-годишни книжа над 9 млрд. евро при поредните рекордно ниски доходности, съчетани със сравнително добри коефициенти на покритие. Ключовите десетгодишни доходности по италианските книжа обаче отбелязаха сравнително лек ръст от 1.9 базисни точки - до 3.122 процента. Сходните испански ДЦК се търгуваха при търсена норма на възвръщаемост до падежа от 3.067%, без промяна спрямо предната седмица.


В САЩ икономисти и анализатори очакват с интерес срещата на борда на Федералния резерв, откъдето биха дошли както поредна порция намаляване на програмата по вливане на ликвидност, така и евентуални насоки за бъдещо повишаване на основните лихвени равнища. Това се отрази и върху доходностите, търсени от инвеститорите по трежъритата, които достигнаха 2.71% в средата на седмицата при ръст от 4 базисни точки.


Като цяло основните суверенни дългове не изпълниха очакванията за сериозни ръстове на доходностите от началото на 2014 г., като при повечето от тях дори се наблюдават спадове спрямо януарските им нива. Основните причини за това са две - кризата в Украйна и депресивната инфлация в еврозоната. Като цяло анализаторите и пазарите остават настроени за ръст в нормата на възвръщаемост на основните книжа. Текущият въпрос пред краткосрочната търговия остава дали коригиращото движение в доходностите е достигнало своя край и дали сегашната корекция може да върне пазарите в релсите на оформилия се тренд. При едно евентуално намаляване на напрежението в Украйна очакванията са да станем свидетели точно на това.


Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.Николай Ваньов,


Брокер, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във