Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЩИНСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ КРЕТАТ БАВНО КЪМ ФОНДОВАТА БОРСА

Интерес към емитиране и инвестиране в общински облигации има, но все още има някои законови и чисто процедурни пречки за реалното задвижване на процеса, стана ясно на проведената в понеделник (24 юни) кръгла маса по проблема. Законите у нас ограничават издаването на книжа от този род. Например според Закона за държавния бюджет за 2002 г., размерът на една облигационна емисия не може да надхвърля 10% от собствените приходи на местните власти (от сумата им се изключват и държавните субсидии). Така дори и областни центрове като Сливен или Пазарджик не са в състояние да пуснат на пазара емисии за повече от 3 до 5 млн. лв. номинал. Проблем са и гаранциите, които общината може да даде на кредиторите си. Активи в регистъра на особените залози не могат да се впишат, тъй като законово не е уредено в чия полза ще се водят те. Ако облигациите се търгуват на фондовата борса, при всяка сделка ще трябва да се сменя лицето, на чието име е издадена ипотеката или някакъв друг вид гаранция, което е технически невъзможно. Може да се стигне до парадокса едно лице да притежава облигация, а друго (което вече я е продало) да държи общинската гаранция. Стъпка към решаване на проблема са влезлите в сила през тази седмица промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Те допускат първично публично предлагане на обезпечени облигации само ако емитентът е сключил договор с търговска банка - довереник на собствениците на книжата. Тя ще се води като обезпечен кредитор на общината, така че по този начин ще бъде заобиколен проблемът с регистъра на особените залози. Отсега нататък няма да е нужно като кредитори да се посочват всички притежатели на облигации, а само банката довереник. Естествено, това ще оскъпи процедурата по издаване на книжата, тъй като възнаграждението на довереника ще се плаща от общината. Все пак засега финансирането на местните власти чрез облигации излиза по-евтино. Очаква се годишната лихва, която ще плащат общините по издадените от тях книжа, да е в рамките на 9-10 процента. За сравнение, в момента банките са склонни да им предоставят кредити срещу минимум 12 процента. Освен това облигациите са с по-голяма срочност до падежа - тя достига до седем години, какъвто е случаят с пласираните през 1998 г. свищовски книжа. Може да се договори и гратисен срок, в който се изплащат само лихви. Освен това не е нужно общината да ипотекира активи, защото се приема, че тя, като орган на властта, трудно може да фалира. В същото време разходите по пласирането на облигациите (възнаграждение за инвестиционния посредник, такси за Държавната комисия по ценните книжа и за фондовата борса) са не повече от 1% от общия обем на емисията, ако тя е с номинал от 3-5 млн. лева. Изгодата е и за инвестиралите в такива книжа, защото те ще разчитат на доходност, каквато банките трудно ще им предложат. Времето ще покаже дали и ликвидността им ще бъде висока, защото поне с книжата от първата емисия от този род - свищовската, сделки на фондовата борса почти не се сключват. Като се има предвид обаче, че ипотечните облигации, издадени от няколко банки, вървят добре, може да се предположи, че и за общинските ще има вторично търсене.Като се има предвид, че поне четири местни управи (в Сливен, Пазарджик, Варна и Димитровград) са на един или друг стадий от подготовката за издаване на облигации, може да се предположи, че догодина на пазара ще бъдат предложени такива книжа за над 10 млн. лева. Общините обаче срещат и редица подводни камъни при реализиране на намеренията си. Например Пазарджишката община, която се смяташе за най-напреднала в организацията на емисията си, затъна в съдебни спорове, които могат да блокират продажбата на книжата с години. След като за посредник по пласирането на облигациите бе избрана Първа ФБК в партньорство с Балканска консултантска компания на Владимир Каролев и Алекс Бебов, процедурата, проведена по Закона за обществените поръчки, бе обжалвана. Претендентът - столичният инвестиционен посредник Статус инвест, смята, че е предложил по-добри условия от съперника си в надпреварата и отнесе проблема до Пазарджишкия окръжен съд. Обжалването може да продължи с години, още повече ако загубилата на първа инстанция страна го пренесе и пред Пловдивския апелативен, а след това и през Върховния касационен съд. Пазарджишката емисия е тригодишна, с номинал от 6 млн. лева. Още не е известна лихвата, която ще получават собствениците на тези облигации. С парите ще се финансират четири проекта - местната библиотека и пазар, изграждане на икономическа зона и възстановяване на остров Свобода в река Марица, където ще се построи яхтклуб. Въпреки че Пазарджик не е много богат град, общинският му бюджет е стабилен - с около 50% собствени приходи, което ще бъде стимул за по-голямо доверие към емисията. От известно време се заговори и за реализацията на няколко проекта на чуждестранни инвеститори. Общината вече е одобрила терен, върху който американската фирма Джуълс смята да построи завод за бижута. Компанията планира да вложи около 10 млн. щ. долара. Австрийско-американско дружество, произвеждащо ски-обувки, вероятно ще изгради свое предприятие в Пазарджик. Говори се, че посредник за осъществяване на проектите е председателят на Агенцията за чуждестранни инвестиции Николай Маринов, който е роден в Пазарджик.Сливенската община няма хора във властта, но по всичко изглежда, че ще листва емисията си първа. Изискването обемът на облигациите да е максимум 10% от размера на собствените приходи на местната власт, обаче ще свие номинала й от 5 млн. на 3 млн. лева. Емисията е с малко по-дълъг срок от пазарджишката - четиригодишна, с една година гратисен период при плащане на главницата и лихва от 9 процента. Още не е ясно какво ще заложат сливенци, но вероятно гаранция ще бъдат всички активи и бъдещи приходи на общината. Проспекта на облигациите подготвя инвестиционният посредник Юнити инвест-99 и се очаква той да бъде готов до края на юли. Тогава нещата отиват в ръцете на Държавната комисия по ценните книжа, която трябва да одобри проспекта. На община Свищов това отне седем месеца. Дългото чакане е основен проблем за емитентите на облигации, като се има предвид, че те могат да получат пари от търговските банки в много по-кратък срок и с малко по-висока лихва. Ако нещата се развият добре за Сливен, тяхната емисия може да излезе на борсовия под още наесен. Варненските облигации са в начален стадий на подготовка - тази седмица изтече срокът за подаване на оферти за посредничество при изготвянето на проспекта. Емисията вероятно ще е за максимум 3 млн. евро с лихва около 8.5 процента. Предлагането на деноминирани в евро облигации има за цел да стимулира търсенето им от чуждестранни инвеститори.За димитровградската емисия се говори повече от година, но около организацията й текат спорове между кмета и общинския съвет. Така че нищо чудно проектът да пропадне. Интересно е, че банките не са особено ентусиазирани от подобна форма за финансиране на местната власт. Все пак по този начин те губят клиенти. Засега не може да се каже, че парите, които влизат и излизат от банковата система заради общинските облигации, ще са големи, но ако след две-три години книжа издадат десетина общини, привлеченият от тях ресурс ще надмине десетки милиони левове. Въпреки че пласирането на публична емисия е свързано с много повече похабено време, а и пари, общините засега го предпочитат пред частно продаваните книжа. Техните представители не крият, че пускането на облигации е повече въпрос на имидж, отколкото на набавяне на евтино финансиране. Частната емисия спестява разходите за изготвяне на проспекти, както и времето (седем месеца при община Свищов) за одобряването им. Издадените през последната година банкови ипотечни облигации показват, че по-голямата част от тях предпочитат частния път на пласиране. Неудобството при него е, че облигациите се предлагат на най-много 50 лица, но потенциалните инвеститори и без това не са кой знае колко повече. Техният брой се изчерпва с пенсионните фондове, застрахователни компании и банки. Вероятно общините също ще поемат по този път. Още повече че пласирането на една емисия като частна не означава, че тя завинаги ще си остане такава. Винаги общината може да поиска одобрение от комисията по ценните книжа за борсова търговия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във