Банкеръ Daily

Пари и пазари

Обратното изкупуване като знак за покупка на дадени акции

Обратното изкупуване на собствени акции от дружество, което ги е емитирало, се извършва с решение на общото му събрание, но по предложение на съвета на директорите. То става в законово определени рамки и срещу предварително определена сума. Чрез тази процедура се намалява броят акциите  в обръщение на публично търгуваната компания. Изкупените книжа се превръщат в съкровищни акции, които по-късно могат да бъдат продадени отново.

С обратното изкупуване могат да се преследват различни цели. Например, да се използват за възнаграждения на мениджмънта на компанията или на служителите й като опит за  създаване  на по-голяма ангажираност към дейността на фирмата. Инвестирането на свободен паричен ресурс в собствен капитал може да се приложи и когато текущите цени на акциите се смятат за подценени.

Все пак управляващите фирмата разполагат с вътрешна информация за развитието й и за перспективите за генериране на приходи и печалби в бъдеще. Така че едно тяхно решение за обратно изкупуване често се приема от инвеститорите като сигнал да купуват  такива акции.

Акции могат да се изкупуват и когато има акумулиран паричен ресурс, а не са подготвени някакви  проекти.  Използва се и когато компанията не е изплащала дивидент и като начин за подобряване доходността на акционерите.

Дузина български компании, с различни активност, провеждат процедури за обратно изкупуване на собствени акции.

"Индустриален холдинг България" АД продължава да събира свои акции. През септември той е придобил (с приключил сетълмент към 30 септември) още 1 057 822 броя при средно претеглена цена от 0.9999 лв. за дял, съобщиха от бившия приватизационен фонд. През август компанията събираше книжата си при цена от 1.003 лева. Сделките са сключени във връзка с взетото решение за обратно изкупуване от общото събрание на акционерите. По този начин общият брой на притежаваните собствени акции към края на деветия месец е 5 928 921 дяла. Това пък означава 5.52% от капитала на дружеството, който се състои от 107 400 643 безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка, които се търгуват на "Българска фондова борса АД.

Акционерите на "Корадо-България" АД одобриха проект за дялово участие на служителите (ESOP - Employee share ownership project). Фирмата ще изкупи обратно част от акциите, които е емитирало, и ще ги разпредели сред своите служители като бонус към стандартната им заплата. То е в размер под 0.10% от всички книжа на фирмата и бе осъществено през първата половина на октомври тази година. Общият брой на квалифицираните  участници в проекта е 245 човека. Те пък ще получат общо 12 000 акции. Общата пазарна стойност  на изкупените и прехвърлени книжа се предвижда да бъде около 70 000 лв. плюс съответните разходи по процедурата. Прехвърлянето на акциите от дружеството на служителите ще стане в рамките на четвъртото тримесечие.  Сумата, която всеки ще получи ще се разглежда като еднократно допълнително трудово възнагрждение, върху което ще се направят и съответните начисления.Служителят може и да откаже да я получи. Увeличaвaнeтo нa бpoя нa aĸциoнepитe щe пoзвoли нa "Корадо-България" дa влeзe в индeĸca ЅОFІХ нa "Бългapcĸaтa фoндoвa бopca" АД.

От септември "Стара планина холд" АД обяви, че ще събере още до 0.5% от капитала или до 105 000 акции. Минималната и максималната цена в офертата съвпадат - по 5 лева за един брой. Срокът за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции, е до 31 октомври, включително. За да изкупи този брой книжа на компанията ще са й необходими 525 хил. лева. Счетоводният отчет на "Стара планина холд" в края на полугодието показва наличието на 1.54 млн. лева парични средства. Така че няма да има проблем при  разплащането с участващите в процедурата акционери.

Към края на юни "Стара планина холд" АД притежава 221 265 броя собствени акции, представляващи 1.05 % от капитала на фирмата.

"Сирма груп " ще направи най-голямото обратно изкупуване на собствени акции. Общото събрание на "Сирма груп холдинг" гласува за изкупуването на 19 млн. собствени акции, или до 32% от капитала си. Прави впечатление, че минималната цена за изкупуването е 0.1 лв. за акция, като тя е в пъти под пазарната й цена - 0.70 лв. за дял, в деня на срещата на акционерите. В същото време максималната цена ще е 2 лв. на акция. Изкупуването на тези книжа ще продължи до 31 декември 2022 година. Числата в счетоводния отчет към края на март показват, че компанията притежава парични средства в размер на 12.4 млн. лева.

В отговор на въпроси на акционери изпълнителният директор на "Сирма груп" Цветан Алексиев отбелязва, че обратното изкупуване на собствени акции ще се финансира с привлечен капитал и приходи от дейността на дъщерните дружества на холдинга. Към момента на провеждане на общото събрание няма конкретно решение  за  какво ще се  използват  тези книжа впоследствие.

Общият брой на притежаваните от "Ломско пиво" АД собствени акции към края на седмия месец е 35 115  при средна цена от 0.742  лева за една акция. Пивоварната събира тези книжа от март 2013 година с цел да  повиши  ликвидността на книжата на дружеството.           

Обратното изкупуване не е непозната практика у нас. "Софарма" АД е най-яркият пример с пакета  от около 8.88 млн. собствени акции или 6.59% от капитала си. Търговията с книжата на дружеството става  съгласно решение на извънредното общо събрание, проведено на  23 февруари миналата година.

"Монбат" пък беше събрал 1.05 млн. собствени книжа за около 6.5 млн. лева, но се раздели с тях. Около 3% от капитала си бе изкупило  и "Албена" АД, но те бяха използвани за компенсиране на акционери при сливането й с "Албена инвест холдинг" АД. Обратно изкупуване  са правили също Трейс Груп Холд АД, "Инвестор.БГ" АД, "Топливо" АД и други компании.

В средата на октомври капиталът на "София Комерс - Заложни къщи" АД бе намален чрез обезсилване на 227 685  собствени акции на дружеството, представляващи 8.75% от регистрирания капитал, съобщиха от компанията. Промяната вече е вписана  в Търговския регистър.

Към момента вписаният капитал на "София Комерс - Заложни къщи" е в размер на 2 373 469 лв., разпределен в 2 373 469 акции с номинална стойност 1 лев всяка. От тях 2 172 315 броя са обикновени акции с право на глас и 201 154 броя са привилегировани акции с право на глас, даващи  на притежателите си и право на кумулативен, гарантиран дивидент.
В Търговския регистър е вписан и измененият Устав на дружеството. Промените в капитала са в съответствие с решение на общото събрание на акционерите на "София Комерс - Заложни къщи" АД от 24 юни тази година и след изтичането на установения в чл. 150, ал. 2 от Търговския закон тримесечен срок.

Тогава бе гласувана и възможността за изплащане на шестмесечен дивидент от дружеството.

А акционерите гласуваха още "София Комерс - Заложни къщи" да разпредели гарантиран дивидент на притежателите на привилегировани акции за миналата година в общ брутен размер на 120 692 лева или по 0.60 лева за един брой. Акционерите с обикновени акции пък ще си разпределят сумата от 760 310 лв. или по 0.35 лева за една акция.

"София Комерс - Заложни Къщи" АД е най-голямата верига заложни къщи в България и единственото по рода си акционерно дружество, чиито акции се търгуват на "Българската фондова борса" АД. Обикновената емисия от акции влезе в индекса BGBX40 на "БФБ-София". Компанията предоставт заем срещу залог на широк спектър от движими вещи: бижута, ценности, телевизори, видео техника, музикални уредби, скъпа битова техника и други. Дружеството има дъщерна фирма и в Македония.

Консолидираната печалба на "София Комерс - Заложни къщи" АД се повишава с 13% на годишна база до 828 хил. лв. за първото полугодие на тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във