Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Облигации в криза

Проблемите ще продължат да преследват и фирмите емитенти, и инвеститорите, които са си купили дългови книжа.

Начинанията на повечето компании, които обявиха облигационен заем за развитие на бизнес проектите си, не вървят много успешно през тази година. Това е и причината да се свият приходите им и съответно - възможностите да си изплащат кредита.

Проблемните емисии на дългови книжа на български компании вече не са рядкост. "Грешниците" са от различни отрасли - занимават се с недвижими имоти, с бързи кредити, производство  и други. Сега обаче им се налага да коригират параметрите на издадените от тях емисии на дългови книжа, за да закрепят финансите си и да могат да изпълняват погасителния план, който са представили пред кредиторите.

Общата икономическа несигурност у нас наистина смекчи донякъде строгостта на облигационерите. И миналата, и през тази година някои от фирмите се опитват да се възползват от това и подхванаха преговори с кредиторите за облекчаване на условията по емисиите на дълговите книжа. Някои успяха да постигнат корекции, други не.

Очакванията на кредиторите бяха, след като фирмите са получили отстъпки веднъж, да покажат малко повече сигурност и предвидимост при плащанията. Но динамичната икономическа среда у нас и по света оказва своето негативно влияние.

Неприятното е, че вече има и последващи искания за облекчения... Един от примерите за това е "Никром тръбна мебел" АД от Ловеч - един от големите производители на мебели у нас, чиито изделия намират добър прием в чужбина (основните му клиенти са шведската "Икеа", KARE Design от Германия, "Никром" ЕООД). Но явно това не помага в случая - приходите от продажба на готова продукция по основните стокови групи през третото тримесечие намаляват повече от два пъти. В същото време и разходите са свити, но свободните парични средства за разплащане са все по-малко.

"Никром тръбна мебел" взе облигационен заем в размер на 6 млн. евро, които използва за рефинансиране на кредит от ОББ и за развитие на основната си дейност. До момента срокът на емисията е удължаван два пъти и крайната дата за изплащане вече е март 2018-а. Кредиторите определиха и едногодишен гратисен период за издължаване на главницата по заема. Това може да стане до 20 юни следващата година, предвижда погасителният план. В добавка обаче кредиторите изискаха учредяване на втора по ред ипотека върху обезпечението на емисията от дългови книжа.

Сега обаче, следвайки безпокойството на кредиторите, "Обединена българска банка" АД, в качеството си на довереник на облигационерите, ги събира на общо събрание през ноември. Предвижда се заемът да бъде обявен за предсрочно изискуем, ако се установят случаи на неизпълнение на условията по емисията, и да се пристъпи към принудително събиране на вземанията. Облигационерите ще определят конкретен начин и ред за това и ще изберат адвокатска кантора, която да представлява облигационерите в процедурата. "Никром Индъстри" ЕООД контролира 99.94% от акциите с право на глас на мебелната фабрика.

Мениджърите на "Ризърв кепитъл" АДСИЦ се надяват на по-благосклонно отношение. "Инвестбанк" АД, в качеството си на банка довереник на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100018139, също събира кредиторите, за да обсъдят възможността за промени в условията по заема.

В дружеството очакват удължаване на срока на облигационния заем с пет години, като окончателният падеж на емисията се измести през декември 2021 година. Иска се и намаляване на годишната лихва, която става 3.50%, платима на всеки шест месеца. Промяната би влязла в сила едва след предстоящото лихвено плащане на 5 декември, за което важи лихвеният процент преди промяната. Кредиторите ще изготвят нов погасителен план и срокове за плащания на лихви и главница.

Дружеството със специална инвестиционна цел, което изкупува вземания, издаде първата си емисия преди две години. Тя е в размер на 2.5 млн. евро, с 8% годишна лихва и падеж през декември 2016 година.

При осъществяване на дейността си "Ризърв кепитъл" инвестира в различни видове вземания от фирми в разнородни отрасли на икономиката (банки, лизинг, застраховане) и в различни региони.

Върху дружеството тежи и вземане от "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност) по два договора за срочни депозити, които не се знае кога и дали ще получи. Основните акционери във фонда към края на септември са "ТЦ Имоти" ЕООД с дял от 49.97%, "Био Диван" ЕООД с 20.36%, "Интегра Кепитъл" ЕООД с 13.35% и "Кий Гейт" ЕООД с 13.6 процента.

Мениджърите на "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ имат засега друг проблем. Дружеството не успя да извърши дължимото лихвено (за 37 037 евро) плащане и по главницата за 62 500 евро в срок до 10 ноември. То ще направи това в срок до 30 дни от датата на съответния падеж, без това да се третира като забава на плащане по емисията, уточняват от фирмата.
Съглaсно решенията на общото събрание на облигационерите от февруари миналата година лихвеният процент, който ще се прилага върху остатъка от облигационния заем за следващия тримесечен период, остава в размер на 5.75% на годишна база.

Най-вероятно проблеми с облигационните емисии ще има и през тази година - и за фирмите емитенти, и за инвеститорите, които са си купили дългови книжа. Недостигът на пари ще пречи на едните при редовното издължаване по заемите, а другите ще продължат да търсят начини да се спасят от това си вложение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във