Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Облигации в безизходица

Трудна година отчетоха почти всички дружества, издали облигационни емисии през миналата година. Само за декември бяха насрочени няколко общи събрания, посветени на промяна в условията по тези заеми - най-често за удължаване на срока за изплащане.


Дружеството, което отпуска кредити от десет хиляди до 1 млн. евро срещу ипотека върху недвижим имот -


ХипоКредит АД

nbsp;


предложи и получи промени в условията на емисията си от обезпечени корпоративни облигации, с ISIN BG2100038079. Новата дата за изплащане на заема е 18 декември 2017 година. Лихвеното плащане се променя от шестмесечно на тримесечно, като първото ще е на 18 март тази година. Към тази дата фирмата ще дължи лихва върху непогасената главница за периода от 19 декември 2012 до 18 март 2013 г. включително.


Емитентът пое задължението да изплати цялата сума не по-късно от датата на падежа - 18 декември 2017 г., но има право да извърши еднократно цялостно или множество частични погасявания на главницата във всякакъв размер и на всяка дата на лихвено плащане. Освен това няма да дължи такса за предсрочно погасяване.


Притежателите на дългови книжа обаче са поставили и някои условия. До пълното и окончателно изплащане на всички задължения по облигационната емисия ХипоКредит е заложило в полза на банката довереник - всички свои бъдещи вземания. Освен това в рамките на този срок фирмата няма да изплаща дивиденти. Дружеството се задължава и да не предоставя нови ипотечни заеми, и да не погасява главницата по полученото финансиране от свързаната с емитента компания Ти Би Ай Еф Файненшъл Сървисиз - Холандия (под 1.1 млн. евро). Това може да стане само ако е направено увеличение на капитала на ХипоКредит в не по-малък размер.


Общото събрание прие и одобри извършеното от емитента към 18 декември 2012 г. частично погасяване на главницата в размер на 600 хил. евро, заедно с всички начислени дължими към тази дата лихви.


Всички останали условия и параметри по облигационната емисия остават непроменени, така както са записани в одобрения от Комисията за финансов надзор проспект. Решенията са одобрени от присъствалите 94.93% от всички притежатели на дългови книжа на ХипоКредит - трите пенсионни фонда от групата Доверие и трите пенсионни фонда Бъдеще АД.


Общинска банка АД е поискала на 21 януари да се съберат и облигационерите по другата емисия на ХипоКредит, която е с ISIN код BG2100018089. Те ще обсъдят предложението към 30 януари дружеството да погаси частично по главницата в размер на 1.5 млн. евро. То пък иска да не дължи такса за това предплащане и да има право да ползва всички парични средства по неговите банкови сметки в банката довереник и заложени там като част от обезпечението по облигационния заем. Падежът по тази емисия ще се удължи до 30 юни 2018 г., а дотогава лихвено плащане ще има на всеки три месеца.


Държавната компания


Български пощи ЕАД

nbsp;


също получи разрешение за промени в първата си облигационна емисия (това стана на 21 декември). Дружеството ще направи допълнително обезпечение на задълженията си до окончателното й погасяване. Това ще стане чрез учредяване на особен залог на вземания по сметка, открита при банката довереник. По нея до края на 2012 г. постъпваха минимум 10%, а след тази дата вече влизат минимум 50% от всеки приход от продажбите на активи на Български пощи. Така ще бъде до натрупване на средства в размер на минимум две погасителни вноски по главницата.


Облигационерите са приели предложението на емитента за продажба, а впоследствие и за частично заличаване на учредената ипотека само и единствено върху един недвижим имот на фирмата. Продажната му цена трябва да бъде не по-ниска от пазарната оценка на имота, но не по-малко от 4 млн. евро. Заедно с това банката довереник ще сключи договор за особен залог с емитента в срок до 28 февруари 2013 година.


Български пощи направи облигационен заем в размер на 15 млн. евро при лихвен процент, равен на тримесечния EURIBOR, плюс надбавка от 3.63% годишно. Парите трябва да бъдат върнати до 8 февруари 2016 година.


Някои от облигационерите обаче не са толкова търпеливи и предприемат и по-строги мерки към нередовните дружества. Обединена българска банка АД, в качеството си на банка довереник по емисията облигации, издадени от


агрохолдинга Фарин ЕАД - Добрич

свиква извънредно общо събрание на 24 януари. Целта да се утвърди решение за удовлетворяване на вземанията на облигационерите за главница, лихви, неустойки, разноски и други, както и тези на довереника чрез откриване на производство по несъстоятелност на емитента.


Свитата производствена дейност и финансовите проблеми на повечето дружества вероятно и през тази година ще вкарат някои от тях в графата неплатежоспособни.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във