Банкеръ Daily

Пари и пазари

Облачни услуги носят значителни ползи, но не се изключва и наличието на някои рискове

Облачните услуги се разглеждат като онези дигитални технологии, които ще допринесат за постигане целите за устойчивост на Зелената сделка в различни области. Сигурното и безопасното използване на облачните услуги е неразривно свързано с подходяща класификация на данните на информационна система. От изключителна важност са и достъпът на определени лица до тях, както и предварителната готовност на фирмите за възстановяването им при евентуални бедствия.

Това са някои от изводите в проведено през ноември проучване от Комисията за финансов надзор за тенденциите при използване на облачни услуги сред поднадзорните лица от трите сектора на небанковата финансова сфера. Участие са взели 113 дружества, от които 35 функциониращи на инвестиционния (инвестиционни посредници, публични дружества, управляващи дружества и дружества със специална и инвестиционна цел), 76 на застрахователния и 2 на осигурителния пазар.
Проучването показва, че облачните услуги са от основно значение за обособяването на истински,  конкурентен и единен пазар на данни за потребителите в сегмента. Те са ключова цел, залегнала в Стратегията за данни на Европейската комисия, Цифровата стратегия, Индустриалната стратегия и Плана за възстановяване на Европейския съюз (ЕС). Според тези документи следва да бъде осигурен достъп до по-защитени, устойчиви, оперативно съвместими, екологични и масивни облачни инфраструктури и услуги за бизнесa.

Наблюдават се все повече инвестиции в трансгранични облачни инфраструктури и услуги за изграждане на облачно предлагане от следващо поколение, европейски пазари за облачни услуги, където потребителите ще имат единен портал за облачни предложения, отговарящи на ключови стандарти и правила на Евросъюза. През 2020 г. държавите-членки подписаха съвместна декларация относно облака, в която изразяват волята да си сътрудничат за създаването му.

За повишаване конкурентоспособността и удовлетвореността на потребителите, доставчиците на финансови услуги все повече използват облачните услуги, за да се дигитализират. За регулиране на процеса и съгласно плана за действие на Fintech в момента Европейската комисия със заинтересованите страни – финансовите субекти и доставчиците на облачни услуги, работят съвместно с надзорните органи и регулаторите за определянето на стандартни договорни клаузи, които да залегнат в съответните споразумения за възлагане.

Използваните облачни услуги могат да донесат значителни ползи, като не се изключва и наличието на някои рискове. Сигурността и целостта на информационните системи, използващи облачни услуги, зависи от правилното идентифициране и управление на тези рискове и прилагането и поддържането на подходящи мерки за сигурност.  С наскоро внедрения „пакет за управление“ корпоративното управление на ИТ и киберсигурността попада под отговорността на новосформирания Съвет за информационни технологии и киберсигурност (ITCB). Сигурното и безопасно използване на облачните услуги е неразривно свързано с подходяща класификация на данните на информационна система. Задължително е да се гарантира, че правилата за информационна сигурност се прилагат при всяко използване на облачни услуги, независимо дали в помещението или в публичния облак, и особено когато бизнес приложенията се използват като софтуер услуга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във