Банкеръ Daily

Пари и пазари

Новите акции на холдинг "Света София" стъпиха на БФБ

От днес на "БФБ-София" започна търговията с новите акции на холдинг "Света София" АД - София, съобщиха от борсовия оператор.

С Решение на Комисията за финансов надзор (КФН) от 8 януари бе вписана последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от надзорния орган. Въз основа своите правила "БФБ-София" допусна до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции "Standard", последваща емисия от 4 999 838 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, които издаде бившият приватизационен фонд. В резултат на това капиталът беше увеличен от 4 940 553 лв. на 9 940 391 лв., разпределен в същия брой акции с номинална стойност от по един лев всяка.
Припомняме, че в средата на август КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции от холдинг "Света София". Тя бе в размер до 5 млн. обикновени книжа с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 3.60 лв. всяка една. Процедурата щеше да е успешна, ако се запишат и платят минимум 2.5 млн. броя. Акциите се издадоха тогава в резултат на увеличаване на капитала на холдинга, който в онзи момента бе 4 940 553 лева. Решението беше взето на 6 юни от съвета на директорите на дружеството.

Средствата ще бъдат използвани в две основни направления: придобиване на дялови участия в капитала на публични дружества и на участия в дъщерни и асоциирани фирми, както и преструктуриране (погасяване) на задължения на групата и финансиране на дейността на дъщерни компании. В зависимост от размера на постъпилите нетни суми от процедурата  холдингът ще използва като допълнителни източници за инвестиране и собствени, и привлечени средства. В случай  че увеличението на капитала е неуспешно, финансирането на посочените по-горе дейности ще се осъществяват  поетапно чрез продажби на съществуващи вече активи и привлечени средства.

Холдинг "Света София" като дружество майка е част от икономическа група, включваща девет дъщерни фирми в различни сектори (търговия, услуги и др.). Няма информация за физически и/или юридически лица, притежаващи пряко и/или непряко над 50% от капитала на компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във