Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВИ НАШЕСТВЕНИЦИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПАЗАР

ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ ВЕЧЕ СА ЛИЦЕНЗИРАНИВъзможностите пред българския инвеститор значително се увеличиха, след като Комисията за финансов надзор лицензира (на 17 август) три договорни фонда у нас - Ти Би Ай Динамик, ДСК Стандарт и Сентинел Принсипал. Сякаш по поръчка те са в трите разновидности на рисковия профил - консервативен, балансиран и високодоходен. Фондовете ще започнат набирането на капитала си седем дни след като Държавен вестник съобщи за лицензирането им. Договорните фондове са нов начин за колективно инвестиранена българския пазар. Те са аналог на популярните в света взаимни фондове и ще функционират на същия икономически принцип, по който работят и познатите у нас още от 1999 г. инвестиционни дружества от отворен тип. Те влагат набраните от своите акционери средства в ценни книжа с различно съотношение на риск и доходност. Това е примамлива алтернатива за хора, които нямат време да проучват пазара или пък не разполагат с достатъчно средства, за да играят сами на борсата. Основните предимства на фондовете са, че предлагат професионално управление на вложените средства, диверсификация на риска и висока ликвидност на инвестицията. Договорните фондове също като дружествата от отворен тип са длъжни постоянно да предлагат публично дяловете на своите клиенти и да ги изкупуват обратно. Новото при тях е, че нямат право да изкупуват обратно свои дялове, преди да са набрали 500 хил. лв. капитал. Този минимален размер на активите си те трябва да достигнат до една година след лицензирането им. Цената на дяловете се определят на база на нетната стойност на активите на фондовете. Между дружествата от отворен тип и договорните фондове обаче има и някои съществени различия. Предимството на фондовете е, че не са юридически лица и съответно отпада тромавата и скъпа процедурапо регистрацията им. Те си спестяват също и разходите за поддържането на управителни органи, като плащат единствено такса на управляващото дружество. Тази по-голяма оперативност и икономичност рефлектира и върху доходността, която получават инвеститорите. Разбира се, този пазар все още е в съвсем начален стадий у нас, но прогнозите са, че и договорните фондове имат голям потенциал за развитие, като се има предвид колко успешно се настаниха на пазара инвестиционните дружества от отворен тип. В момента те управляват около 60 млн. лв., които, според председателя на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов, ще достигнат 100 млн. още преди края на годината. Световната практика също показва, че взаимните фондове лесно набират популярност. Според много специалисти, когато те си отвоюват пазар, инвестиционните дружества от отворен тип постепенно ще отмрат. Договорните фондове предлагат богат избор на клиентите си по отношение на риска и доходността на инвестициите. Тенденцията е едно управляващо дружество да обслужва десетки фондове с различна степен на риск. В света има над 55 хил. такива фондове, които управляват активи за 15 трилиона щ. долараНад половината от тях (57%) се намират в САЩ, 33% са в Европа и 10% - в Азия. Според статистиката, в Западна Европа 50 на сто от спестяванията на населението са инвестирани в подобни фондове, в Гърция - 30%, а в страните от Централна Европа - 8-9 процента. България е твърде назад в това отношение. В момента едва около 0.5% от спестяванията на физическите лица са вложени в инвестиционните дружества. Оптимизъм обаче поражда фактът, че след присъединяването към ЕС в страната ще се влеят много свежи ресурси, част от които ще се насочат и към този сектор. Създаването на фондове на договорна основа стана възможно след направените промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа през май тази година. Три месеца по-късно първите такива фондове са вече факт. Според изпълнителния директор на Управляващото дружество Сентинел Асет Мениджмънт Валентин Карабашев, договорните фондове се появяват във важен момент от развитието на българския капиталов пазар. От една страна, се наблюдава значителен интерес към него от български и чуждестранни инвеститори. Доказателство са и непрекъснато растящите индекси на БФБ-София. От друга страна, фондовият пазар все още се отличава с ниска ликвидност и с липса на качествени ценни книжа, в които да се инвестира. Един от начините да се преодолее този проблем е да се инвестира в чуждестранни инструменти. Именно такава ще е инвестиционната политика на договорния фонд Сентинел ПринсипалТой е първият от поредица, която управляващото дружество Сентинел Асет Мениджмънт има намерение да създаде. Управляващото дружество е собственост на Валентин Карабашев (50%) и на инвестиционния посредник Евро-финанс. Сентинел Принсипал е от балансиран тип, т.е. ще инвестира както във високорискови книжа с по-голяма доходност, така и в нискорискови активи. В портфейла му ще бъдат включени български и чуждестранни акции (до 50%), корпоративни облигации (до 30%) и ипотечни облигации (до 30%). Договорният фонд ще инвестира също така в български и чуждестранни държавни ценни книжа и в общински облигации. Номиналната стойност на един дял на Сентинел Принсипал е 1 лев. Изчисляването на нетната стойност на активите на фонда става по приети от управляващото дружество правила за оценка. Емисионната им стойност се определя по същия начин, като се прибавят и разходите по продажбата в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Банката депозитар на фонда е БУЛБАНК. Всички разходи, свързани с управлението на Сентинел Принсипал, не могат да надвишават 5% от средногодишната нетна стойност на активите му. Договорният фонд Ти Би Ай Динамике създаден от управляващото дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт. Той е подходящ за хората с по-голяма склонност към крайности. Ти Би Ай Динамик е високорисков фонд и ще инвестира предимно в акции, търгувани на регулирани пазари в страната и в чужбина. Изпълнителният директор на управляващото дружество Стоян Тошев поясни, че първо ще се правят вложения в добре познатите ни пазари в региона и след това - в страни от Европейския съюз. Номиналната стойност на дял от фонда е 10 лева. Нетната стойност на активите на един дял е равна на разликата между стойността на активите и размера на задълженията на фонда, разделена на броя на продадените дялове. Ти Би Ай Асет Мениджмънт освен високорисковия договорен фонд управлява и нискорисковото инвестиционно дружество от отворен тип Ти Би Ай Евробонд. Тошев заяви, че Ти Би Ай ще пусне на пазара и фонд с балансиран портфейл. Договорният фонд ДСК Стандарте създаден от управляващото дружество ДСК Управление на активи. То от своя страна е собственост на Банка ДСК (66%) и ОТП Фонд Мениджмънт Лимитид - Унгария (34 процента). ДСК Стандарт е насочен към нискорискови инвестиции - най-вече към висококачествени облигации и други инструменти с фиксирана доходност. Неговият портфейл ще включва ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата и банкови депозити (до 95%), ипотечни облигации на български банки (до 40%) и корпоративни облигации на български емитенти (до 20 процента). Минималната сума за закупуване на дялове на фонда ще бъде 100 лева. Изпълнителният директор на ДСК Асет Мениджмънт Петко Кръстев обясни, че ОТП Фонд Мениджмънт Лимитид ще закупи дялове от дружеството на стойност 550 хил. лева. Така то ще получи възможността да покрие минимума от активи, необходими за започване на обратното изкупуване на дялове от компанията. В момента в България работят и четири чуждестранни взаимни фонда. Те са Пайниър Инвестмънтс (Pioneer Investments), който предлага своите продукти чрез БУЛБАНК, Би Ей Си Ей Капитал Инвест (BA CA Capital Invest), който продава чрез банка Ейч Ви Би Биохим (HVB Biochim), Капитал инвест мастер фонд I (традиционен) и Капитал инвест мастер фонд II (динамиш), с управляващо дружество Капитал инвест (собственост на Банк Аустрия Кредитанщалт).

Facebook logo
Бъдете с нас и във