Банкеръ Daily

Пари и пазари

Нов играч влиза в бизнеса с битови отпадъци

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила концентрация между фирми, която ще се осъществи чрез придобиване на едноличен контрол от страна на "Уейст Солюшънс" ЕООД - Варна върху "Еф Си Си България" ЕООД - София, съобщиха от регулатора.

Сделката трябва да премине през контрола на КЗК, тъй като за миналата финансова година оборотите на участващите в сделката фирми надхвърля 25 млн. лева.

И двете дружества имат сходен предмет на дейност - предприемаческа дейност в областта на отпадното стопанство – събиране и извозване на отпадъци от домакинствата и промишлеността, улично почистване и зимно поддържане, оползотворяване и отстраняване на вторични суровини, озеленяване, цветопроизводство, поддържане на светофарни съоръжения и пътна маркировка, ремонт и асфалтиране на улици, пътища и тротоари, строително-монтажна дейност, търговия с вторични суровини, транспортна и спедиторска дейност.

"Уест Солюшън" ЕООД намира под едноличния контрол на А. Стратиев – собственик на капитала на дружеството.

Едноличен собственик на капитала на „Еф Си Си България“ ЕООД е "Еф Си Си Енвайрънмент" СЕЕ ГмбХ, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република Австрия.

Механизмът на сделката е разписан в Договор за покупко-продажба на дялове , сключен между "Уест Солюшън" ЕООД (купувач) и "Еф Си Си Енвайрънмент" СЕЕ ГмбХ (продавач). Става впърос за продажба на всичките 1000 дяла, с номинална стойност от 9230 лева всеки, от капитала на "Еф Си Си България" ЕООД. След приключване на сделката Купувачът ще придобие 100% от капитала  на продаваната фирма.

Според "Уейст Солюшънс" ЕООД придобиването на "Еф Си Си България" ЕООД представлява добра възможност за стратегическа инвестиция и навлизане на нов за него пазар -  по събиране и управление на отпадъците. Купувачът заявява, че желае да придобие дружество с установен бизнес модел, стабилни и прогнозируеми парични потоци с цел постигане на диверсификация на бизнеса си.

"Уейст Солюшънс" ЕООД е създадено с цел придобиване дяловете на "Еф Си Си България" ЕООД и към момента не извършва търговска дейност в България или извън нея. Основната дейност на "Еф Си Си България" ЕООД включва събиране, транспортиране и оползотворяване на битови отпадъци на територията на общините София – град, Добрич, Разград, Плевен, Попово, Исперих, Генерал Тошево, Етрополе, Ветово и Руен. Дружеството предоставя комунални услуги като зимно и лятно почистване, поддържане на улици, тротоари, площади и други зони за обществено ползване към различни общини.

"Еф Си Си България" ЕООД извършва също така дейност по транспортиране и оползотворяване на производствени и строителни отпадъци, транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни отпадъци по договори, сключени с частни клиенти,  както и опериране на регионалните депа за отпадъци по сключени договори със съответните общини (Разград и Добрич).

Придобиваното предприятие е съдружник и водещ партньор в следните консорциуми, регистрирани по Закона за задълженията и договорите:


  • РСУО Добрич ДЗЗД (ЕИК 176740723), което е изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейности по експлоатация на регионално депо за отпадъци в девет общини в област Добрич и е извършвало оперативна дейност до 01.09.2019 г.

  • ЕКОЕФЕКТ Плевен ДЗЗД с ЕИК 177311350, което е изпълнител по договор чрез обществена поръчка за поддържане на чистотата – миене, метене и почистване на улици и площадни пространства в гр. Плевен.

Предвид факта, че на територията на страната оперира единствено придобиваното предприятие, а придобиващото контрол дружество и групата, към която то принадлежи, не осъществяват стопанска дейност, от КЗК заявяват, че планираната сделка няма да доведе до хоризонтални или вертикални ефекти на територията на България. И затова сделката следва да бъде безусловно разрешена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във